Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVANŞİR

  ЪАВАНШИР (тягр. 616–680) – дювлят хадими, сяркярдя; Албанийанын (Гафгаз) щюкмдары [637–680; диэяр мялумата эюря 642–683], Вараз Григорун оьлудур. Мещраниляр сцлалясиндян иди. Щяля атасынын саьлыьындан юлкянин идаря олунмасында йахындан иштирак етмишди. Ъ. Сасани ордусунун тяркибиндя ярябляря гаршы вурушан албан щярби щиссясинин команданы кими дюйцшлярдя фярглянмишди. Ярябляря мяьлуб олан Сасани гошунларынын галыглары Албанийайа сохулдугда ермяни сяркярдяси Смбат Багратуни вя Иберийа щюкмдары Атрнерсехля иттифаг баьлайан Ъ. иранлылары Ути вя Шакашен вил.-ляриндя мяьлубиййятя уьратды. Ярябляр Нящавянд йахынлыьында Сасани гошунуну дармадаьын етдикдян (642) сонра Албанийайа сохулдулар. Ъ. ярябляря гаршы Бизансла иттифаг баьлады. 662 илдя Бялянъяр йахынлыьында ярябляри мяьлуб едян хязярляр Кцр чайынадяк ирялилядиляр.


  Alban
  çarı Cavanşir. Tunc buxurdan. 7 əsr.
  Ermitaj.

  Ъ. хязярлярин эери чякилмясиня мцвяффяг олду. 664/65 илдя хязярляр йенидян Албанийайа щцъум етдиляр. Хязярлярин цстцн гцввяляри иля мцбаризянин файдасыз олдуьуну эюрян Ъ. онларла сцлщ баьлады вя хаганын гызы иля евляняряк гощумлуг ялагяляри йаратды. Албанийаны Хи- лафятин тящлцкясиндян гуртармаьа чалышан вя Бизансдан щярби йардым алмайан Ъ. 667 илдя Ямяви щюкмдары Ы Мцавийя [661–680] иля данышыглар апармаг цчцн Дямяшгя эетди. Дямяшг сцлщцня эюря Албанийа дахили мцстягиллийини сахлайа билди. 670 илдя Ъ. Хилафят иля Бизанс арасында данышыгларда иштирак етмяк цчцн йенидян Дямяшгя дявят олунду. Данышыглардан сонра Албанийадан алынан верэи вя хяраъын мигдары цчгат азалдылды; Сцник кнйазлыьы Ъ.-я табе едилди. Мяркязи щакимиййят ялейщиня чыхан ири феодаллара гаршы амансыз мцбаризя апаран Ъ.
  суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлдц. Ъ.-ин щакимиййяти дюврцндя Албанийада игтисади щяйат нисбятян дирчялмиш, елм вя мядяниййят инкишаф етмишди. Онун сарайында хейли алим, шаир, мемар вя б. топланмышды. Албан тарихинин тяртибиня дя щямин дюврдя башланмышды. Албан шаири Давдаг (7 яср) Ъ.-ин юлцмц мцнасибятиля елеэийа (мярсийя сяъиййяли гясидя) йазмышды. Мещди Щцсейнин “Ъаваншир” пйеси Ъ.-я щяср олунмушдур.


  Ъаваншир. Ряссам К. Ханларов. 1941.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVANŞİR

  ЪАВАНШИР (тягр. 616–680) – дювлят хадими, сяркярдя; Албанийанын (Гафгаз) щюкмдары [637–680; диэяр мялумата эюря 642–683], Вараз Григорун оьлудур. Мещраниляр сцлалясиндян иди. Щяля атасынын саьлыьындан юлкянин идаря олунмасында йахындан иштирак етмишди. Ъ. Сасани ордусунун тяркибиндя ярябляря гаршы вурушан албан щярби щиссясинин команданы кими дюйцшлярдя фярглянмишди. Ярябляря мяьлуб олан Сасани гошунларынын галыглары Албанийайа сохулдугда ермяни сяркярдяси Смбат Багратуни вя Иберийа щюкмдары Атрнерсехля иттифаг баьлайан Ъ. иранлылары Ути вя Шакашен вил.-ляриндя мяьлубиййятя уьратды. Ярябляр Нящавянд йахынлыьында Сасани гошунуну дармадаьын етдикдян (642) сонра Албанийайа сохулдулар. Ъ. ярябляря гаршы Бизансла иттифаг баьлады. 662 илдя Бялянъяр йахынлыьында ярябляри мяьлуб едян хязярляр Кцр чайынадяк ирялилядиляр.


  Alban
  çarı Cavanşir. Tunc buxurdan. 7 əsr.
  Ermitaj.

  Ъ. хязярлярин эери чякилмясиня мцвяффяг олду. 664/65 илдя хязярляр йенидян Албанийайа щцъум етдиляр. Хязярлярин цстцн гцввяляри иля мцбаризянин файдасыз олдуьуну эюрян Ъ. онларла сцлщ баьлады вя хаганын гызы иля евляняряк гощумлуг ялагяляри йаратды. Албанийаны Хи- лафятин тящлцкясиндян гуртармаьа чалышан вя Бизансдан щярби йардым алмайан Ъ. 667 илдя Ямяви щюкмдары Ы Мцавийя [661–680] иля данышыглар апармаг цчцн Дямяшгя эетди. Дямяшг сцлщцня эюря Албанийа дахили мцстягиллийини сахлайа билди. 670 илдя Ъ. Хилафят иля Бизанс арасында данышыгларда иштирак етмяк цчцн йенидян Дямяшгя дявят олунду. Данышыглардан сонра Албанийадан алынан верэи вя хяраъын мигдары цчгат азалдылды; Сцник кнйазлыьы Ъ.-я табе едилди. Мяркязи щакимиййят ялейщиня чыхан ири феодаллара гаршы амансыз мцбаризя апаран Ъ.
  суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлдц. Ъ.-ин щакимиййяти дюврцндя Албанийада игтисади щяйат нисбятян дирчялмиш, елм вя мядяниййят инкишаф етмишди. Онун сарайында хейли алим, шаир, мемар вя б. топланмышды. Албан тарихинин тяртибиня дя щямин дюврдя башланмышды. Албан шаири Давдаг (7 яср) Ъ.-ин юлцмц мцнасибятиля елеэийа (мярсийя сяъиййяли гясидя) йазмышды. Мещди Щцсейнин “Ъаваншир” пйеси Ъ.-я щяср олунмушдур.


  Ъаваншир. Ряссам К. Ханларов. 1941.

  CAVANŞİR

  ЪАВАНШИР (тягр. 616–680) – дювлят хадими, сяркярдя; Албанийанын (Гафгаз) щюкмдары [637–680; диэяр мялумата эюря 642–683], Вараз Григорун оьлудур. Мещраниляр сцлалясиндян иди. Щяля атасынын саьлыьындан юлкянин идаря олунмасында йахындан иштирак етмишди. Ъ. Сасани ордусунун тяркибиндя ярябляря гаршы вурушан албан щярби щиссясинин команданы кими дюйцшлярдя фярглянмишди. Ярябляря мяьлуб олан Сасани гошунларынын галыглары Албанийайа сохулдугда ермяни сяркярдяси Смбат Багратуни вя Иберийа щюкмдары Атрнерсехля иттифаг баьлайан Ъ. иранлылары Ути вя Шакашен вил.-ляриндя мяьлубиййятя уьратды. Ярябляр Нящавянд йахынлыьында Сасани гошунуну дармадаьын етдикдян (642) сонра Албанийайа сохулдулар. Ъ. ярябляря гаршы Бизансла иттифаг баьлады. 662 илдя Бялянъяр йахынлыьында ярябляри мяьлуб едян хязярляр Кцр чайынадяк ирялилядиляр.


  Alban
  çarı Cavanşir. Tunc buxurdan. 7 əsr.
  Ermitaj.

  Ъ. хязярлярин эери чякилмясиня мцвяффяг олду. 664/65 илдя хязярляр йенидян Албанийайа щцъум етдиляр. Хязярлярин цстцн гцввяляри иля мцбаризянин файдасыз олдуьуну эюрян Ъ. онларла сцлщ баьлады вя хаганын гызы иля евляняряк гощумлуг ялагяляри йаратды. Албанийаны Хи- лафятин тящлцкясиндян гуртармаьа чалышан вя Бизансдан щярби йардым алмайан Ъ. 667 илдя Ямяви щюкмдары Ы Мцавийя [661–680] иля данышыглар апармаг цчцн Дямяшгя эетди. Дямяшг сцлщцня эюря Албанийа дахили мцстягиллийини сахлайа билди. 670 илдя Ъ. Хилафят иля Бизанс арасында данышыгларда иштирак етмяк цчцн йенидян Дямяшгя дявят олунду. Данышыглардан сонра Албанийадан алынан верэи вя хяраъын мигдары цчгат азалдылды; Сцник кнйазлыьы Ъ.-я табе едилди. Мяркязи щакимиййят ялейщиня чыхан ири феодаллара гаршы амансыз мцбаризя апаран Ъ.
  суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлдц. Ъ.-ин щакимиййяти дюврцндя Албанийада игтисади щяйат нисбятян дирчялмиш, елм вя мядяниййят инкишаф етмишди. Онун сарайында хейли алим, шаир, мемар вя б. топланмышды. Албан тарихинин тяртибиня дя щямин дюврдя башланмышды. Албан шаири Давдаг (7 яср) Ъ.-ин юлцмц мцнасибятиля елеэийа (мярсийя сяъиййяли гясидя) йазмышды. Мещди Щцсейнин “Ъаваншир” пйеси Ъ.-я щяср олунмушдур.


  Ъаваншир. Ряссам К. Ханларов. 1941.