Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARIQIRAN

  АРЫГЫРАН  –  Азярб.  Респ.  Эядябяй р-нунда кянд. Арыгыран я.д.-нин (Арыгыран вя Яйривянэ к.-ляри дахилдир) мяркязи. Рн мяркязиндян  17  км  ъ.-г.-дя,  Чятиндяря чайынын (Зяйям чайынын голу) сащилиндя, Щачагайа д.-нын (Шащдаь силсиляси) ятяйиндядир. Ящ.  2600  (2008);  картофчулуг, малдарлыг вя арычылыгла мяшьулдур. Орта мяктяб,  китабхана,  клуб,  амбулаторийа; 2 курган (е.я. 3–2-ъи минилликляр) вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARIQIRAN

  АРЫГЫРАН  –  Азярб.  Респ.  Эядябяй р-нунда кянд. Арыгыран я.д.-нин (Арыгыран вя Яйривянэ к.-ляри дахилдир) мяркязи. Рн мяркязиндян  17  км  ъ.-г.-дя,  Чятиндяря чайынын (Зяйям чайынын голу) сащилиндя, Щачагайа д.-нын (Шащдаь силсиляси) ятяйиндядир. Ящ.  2600  (2008);  картофчулуг, малдарлыг вя арычылыгла мяшьулдур. Орта мяктяб,  китабхана,  клуб,  амбулаторийа; 2 курган (е.я. 3–2-ъи минилликляр) вар.

  ARIQIRAN

  АРЫГЫРАН  –  Азярб.  Респ.  Эядябяй р-нунда кянд. Арыгыран я.д.-нин (Арыгыран вя Яйривянэ к.-ляри дахилдир) мяркязи. Рн мяркязиндян  17  км  ъ.-г.-дя,  Чятиндяря чайынын (Зяйям чайынын голу) сащилиндя, Щачагайа д.-нын (Шащдаь силсиляси) ятяйиндядир. Ящ.  2600  (2008);  картофчулуг, малдарлыг вя арычылыгла мяшьулдур. Орта мяктяб,  китабхана,  клуб,  амбулаторийа; 2 курган (е.я. 3–2-ъи минилликляр) вар.