Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYSORLAR

  АЙСÓРЛАР (ашшурлула р, сурийалыла р; Шярги А. юзлярини атурайа, сурайа, Гярби А. юзлярини сцрйаниляр адландырырлар) – Йахын Шяргдя етник бирлик. Шярги А. (яняняви олараг Иранда, Шимали Ирагда йашайанлар, онлара Шимали Тцркийядян эялмяляр дя аиддир) вя Гярби А.-а (Сурийа, Ъянуби Тцркийя) бюлцнцрляр. Сайлары Иранда тягр. 34 мин няфяр (2000), Ирагда тягр. 506 мин, Тцркийядя 65 мин, Сурийада 84 мин няфярдир. Щямчинин Ливанда (34 мин), Фялястиндя (4 мин), Исраилдя (0,5 мин), Кцвейтдя (4 мин), Эцръцстанда  (6,2  мин),   Ермянистанда   (3,4 мин),  Азярб.-да  (1,3  мин),  Русийада (тягр.   13,7   мин),   АБШ-да   (58   мин), Б.Британийада (8 мин), Исвечдя (10 мин), Франсада (3,5 мин) вя с. юлкялярдя йашайырлар. Цмуми сайлары мцхтялиф мялуматлара эюря 450  миндян 3  млн.-дякдир. Йени арами дилляринин гярб, мяркязи (гярби А.) вя шярг (шярги А.) групларына аид олан диллярдя данышырлар. Ялифбалары Сурийа йазысы ясасындадыр. Йашадыглары юлкялярин дилляриндя дя данышырлар. Диндарлары христиандыр.

  А. юзлярини арамиляря аид едир вя гядим ашшурлуларын нясилляри щесаб едирляр. 14 ясрдя исламы гябул етмяйян А.-ын яксяриййяти Теймур тяряфиндян мящв едилмишдир. А. 1828  илдян Ъянуби Гафгазда мяскунлашмаьа башламыш, 1914–18 иллярдя ися онларын бу яразийя ахыны эцълянмишдир. Гярби А.-ын яксиня олараг шярги А.-да гябиля-тайфа гурулушунун галыглары вя бязи адят-яняняляр горунуб сахланмышдыр. Ясасян якинчилик, баьчылыг, малдарлыг вя хырда тиъарятля мяшьулдурлар. Зянэин фолклорлары вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYSORLAR

  АЙСÓРЛАР (ашшурлула р, сурийалыла р; Шярги А. юзлярини атурайа, сурайа, Гярби А. юзлярини сцрйаниляр адландырырлар) – Йахын Шяргдя етник бирлик. Шярги А. (яняняви олараг Иранда, Шимали Ирагда йашайанлар, онлара Шимали Тцркийядян эялмяляр дя аиддир) вя Гярби А.-а (Сурийа, Ъянуби Тцркийя) бюлцнцрляр. Сайлары Иранда тягр. 34 мин няфяр (2000), Ирагда тягр. 506 мин, Тцркийядя 65 мин, Сурийада 84 мин няфярдир. Щямчинин Ливанда (34 мин), Фялястиндя (4 мин), Исраилдя (0,5 мин), Кцвейтдя (4 мин), Эцръцстанда  (6,2  мин),   Ермянистанда   (3,4 мин),  Азярб.-да  (1,3  мин),  Русийада (тягр.   13,7   мин),   АБШ-да   (58   мин), Б.Британийада (8 мин), Исвечдя (10 мин), Франсада (3,5 мин) вя с. юлкялярдя йашайырлар. Цмуми сайлары мцхтялиф мялуматлара эюря 450  миндян 3  млн.-дякдир. Йени арами дилляринин гярб, мяркязи (гярби А.) вя шярг (шярги А.) групларына аид олан диллярдя данышырлар. Ялифбалары Сурийа йазысы ясасындадыр. Йашадыглары юлкялярин дилляриндя дя данышырлар. Диндарлары христиандыр.

  А. юзлярини арамиляря аид едир вя гядим ашшурлуларын нясилляри щесаб едирляр. 14 ясрдя исламы гябул етмяйян А.-ын яксяриййяти Теймур тяряфиндян мящв едилмишдир. А. 1828  илдян Ъянуби Гафгазда мяскунлашмаьа башламыш, 1914–18 иллярдя ися онларын бу яразийя ахыны эцълянмишдир. Гярби А.-ын яксиня олараг шярги А.-да гябиля-тайфа гурулушунун галыглары вя бязи адят-яняняляр горунуб сахланмышдыр. Ясасян якинчилик, баьчылыг, малдарлыг вя хырда тиъарятля мяшьулдурлар. Зянэин фолклорлары вар.

  AYSORLAR

  АЙСÓРЛАР (ашшурлула р, сурийалыла р; Шярги А. юзлярини атурайа, сурайа, Гярби А. юзлярини сцрйаниляр адландырырлар) – Йахын Шяргдя етник бирлик. Шярги А. (яняняви олараг Иранда, Шимали Ирагда йашайанлар, онлара Шимали Тцркийядян эялмяляр дя аиддир) вя Гярби А.-а (Сурийа, Ъянуби Тцркийя) бюлцнцрляр. Сайлары Иранда тягр. 34 мин няфяр (2000), Ирагда тягр. 506 мин, Тцркийядя 65 мин, Сурийада 84 мин няфярдир. Щямчинин Ливанда (34 мин), Фялястиндя (4 мин), Исраилдя (0,5 мин), Кцвейтдя (4 мин), Эцръцстанда  (6,2  мин),   Ермянистанда   (3,4 мин),  Азярб.-да  (1,3  мин),  Русийада (тягр.   13,7   мин),   АБШ-да   (58   мин), Б.Британийада (8 мин), Исвечдя (10 мин), Франсада (3,5 мин) вя с. юлкялярдя йашайырлар. Цмуми сайлары мцхтялиф мялуматлара эюря 450  миндян 3  млн.-дякдир. Йени арами дилляринин гярб, мяркязи (гярби А.) вя шярг (шярги А.) групларына аид олан диллярдя данышырлар. Ялифбалары Сурийа йазысы ясасындадыр. Йашадыглары юлкялярин дилляриндя дя данышырлар. Диндарлары христиандыр.

  А. юзлярини арамиляря аид едир вя гядим ашшурлуларын нясилляри щесаб едирляр. 14 ясрдя исламы гябул етмяйян А.-ын яксяриййяти Теймур тяряфиндян мящв едилмишдир. А. 1828  илдян Ъянуби Гафгазда мяскунлашмаьа башламыш, 1914–18 иллярдя ися онларын бу яразийя ахыны эцълянмишдир. Гярби А.-ын яксиня олараг шярги А.-да гябиля-тайфа гурулушунун галыглары вя бязи адят-яняняляр горунуб сахланмышдыр. Ясасян якинчилик, баьчылыг, малдарлыг вя хырда тиъарятля мяшьулдурлар. Зянэин фолклорлары вар.