Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYTEKE-Bİ BAYBEKULI

  АЙТЕКЕ-БИ БАЙБЕКУЛЫ (1644, Бухара йахынлыьында – тягр. 1700) – газах дювлят хадими. Щяйаты щаггында дягиг мялумат йохдур. Яняняйя эюря, А. 17 ясрин орталарында Сямяргянд щакимляри олан Жалантос няслиня мянсуб олмушдур. Тящсилини Бухара мядрясясиндя алмышдыр. 1690-ъы иллярин орталарында Кичик жузун баш бийи сечилмишдир. Газах феодал щцгугунун принсиплярини мцяййянляшдирян илк ясас ганунлар кцллиййаты “Жети-жаргы”нын тяртиб олунмасында фяал иштирак етмишдир. Газах торпагларынын бирляшдирилмяси уьрунда мцбаризя апаран Тауке ханын мцшавири  олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYTEKE-Bİ BAYBEKULI

  АЙТЕКЕ-БИ БАЙБЕКУЛЫ (1644, Бухара йахынлыьында – тягр. 1700) – газах дювлят хадими. Щяйаты щаггында дягиг мялумат йохдур. Яняняйя эюря, А. 17 ясрин орталарында Сямяргянд щакимляри олан Жалантос няслиня мянсуб олмушдур. Тящсилини Бухара мядрясясиндя алмышдыр. 1690-ъы иллярин орталарында Кичик жузун баш бийи сечилмишдир. Газах феодал щцгугунун принсиплярини мцяййянляшдирян илк ясас ганунлар кцллиййаты “Жети-жаргы”нын тяртиб олунмасында фяал иштирак етмишдир. Газах торпагларынын бирляшдирилмяси уьрунда мцбаризя апаран Тауке ханын мцшавири  олмушдур.

  AYTEKE-Bİ BAYBEKULI

  АЙТЕКЕ-БИ БАЙБЕКУЛЫ (1644, Бухара йахынлыьында – тягр. 1700) – газах дювлят хадими. Щяйаты щаггында дягиг мялумат йохдур. Яняняйя эюря, А. 17 ясрин орталарында Сямяргянд щакимляри олан Жалантос няслиня мянсуб олмушдур. Тящсилини Бухара мядрясясиндя алмышдыр. 1690-ъы иллярин орталарында Кичик жузун баш бийи сечилмишдир. Газах феодал щцгугунун принсиплярини мцяййянляшдирян илк ясас ганунлар кцллиййаты “Жети-жаргы”нын тяртиб олунмасында фяал иштирак етмишдир. Газах торпагларынын бирляшдирилмяси уьрунда мцбаризя апаран Тауке ханын мцшавири  олмушдур.