Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYTİ

  ÁЙТИ   –   Йапонийада,  Щонсц   а.-нын мяркязи щиссясиндя префектура. Сащ. 5,62 мин  км2.  Ящ.  7,3  млн.  (2006).  Инз.  м.  – Нагойа  ш.  Яразиси,  ясасян, дцзянликдир; шм.-ш.-и Кисо вя Акаиси силсиляляринин ъ. ятякляридир   (600–700   м).  Ян  йцксяк нюгтяси Тйаусуйама д.-дыр (1415 м). А. юлкянин сянайе р-ну мяркязидир. К.т.-нда чялтикчилик вя щейвандарлыг ясас йер тутур. Тохуъулуг, нягл. машынгайырмасы, кимйа, дязэащгайырма, металлурэийа, йейинти сянайеси мцяссисяляри; дяниз сащилляриндя курортлар вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYTİ

  ÁЙТИ   –   Йапонийада,  Щонсц   а.-нын мяркязи щиссясиндя префектура. Сащ. 5,62 мин  км2.  Ящ.  7,3  млн.  (2006).  Инз.  м.  – Нагойа  ш.  Яразиси,  ясасян, дцзянликдир; шм.-ш.-и Кисо вя Акаиси силсиляляринин ъ. ятякляридир   (600–700   м).  Ян  йцксяк нюгтяси Тйаусуйама д.-дыр (1415 м). А. юлкянин сянайе р-ну мяркязидир. К.т.-нда чялтикчилик вя щейвандарлыг ясас йер тутур. Тохуъулуг, нягл. машынгайырмасы, кимйа, дязэащгайырма, металлурэийа, йейинти сянайеси мцяссисяляри; дяниз сащилляриндя курортлар вар.

  AYTİ

  ÁЙТИ   –   Йапонийада,  Щонсц   а.-нын мяркязи щиссясиндя префектура. Сащ. 5,62 мин  км2.  Ящ.  7,3  млн.  (2006).  Инз.  м.  – Нагойа  ш.  Яразиси,  ясасян, дцзянликдир; шм.-ш.-и Кисо вя Акаиси силсиляляринин ъ. ятякляридир   (600–700   м).  Ян  йцксяк нюгтяси Тйаусуйама д.-дыр (1415 м). А. юлкянин сянайе р-ну мяркязидир. К.т.-нда чялтикчилик вя щейвандарлыг ясас йер тутур. Тохуъулуг, нягл. машынгайырмасы, кимйа, дязэащгайырма, металлурэийа, йейинти сянайеси мцяссисяляри; дяниз сащилляриндя курортлар вар.