Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVİDAN

  ЪАВИДАН ибн Сящл (? – 816) – Азярб.-да хцррямиляр щярякаты рящбяри, сяркярдя; Бязз галасынын сащиби. Хырда феодал олан Ъ. Азярб. вя она гоншу юлкялярдя йайылмыш вя кяндли мцщарибясиня чеврилмиш хцррямиляр щярякатына башчылыг едирди. Щярякатын бу дюврц Ъ.-ын ады иля баьлыдыр. 807/08 илдя хялифя Щарун яр-Ряшидин эюндярдийи яряб гошуну Ъ.-ын башчылыг етдийи хцррямиляри мяьлубиййятя уьратды. Цсйанчыларын бир гисми даьлара чякиля билди вя Хилафятя гаршы мцбаризяни давам етдирди. Яряб тарихчиляриндян Тябяри, ибн Нядим вя б. Ъ.-ын Бабякля эюрцшмяси барядя мараглы мялуматлар вермишляр. Щямин мялуматлара эюря Зянъанда гойунларыны сатыб Бяззя гайыдан Ъ. Билалабад к.-ндя касыб дул гадын Бярумяндин евиндя эеъялямяйя мяъбур олмуш, онун оьлу Бабякин фярасят вя баъарыьыны эюрцб юз дястясиня эютцрмцшдц. 816 илдя хцр- рямиляр щярякатына рящбярлик етмяк цстцндя Ъ.-ла Ябу Имран арасында мцбаризя кяскинляшди. Дюйцшлярин бириндя Ябу Имраны юлдцрян Ъ. аьыр йараланмыш вя 3 эцндян сонра вяфат етмишди. Онун юлцмцндян сонра Азярб. халгынын Хилафятя гаршы азадлыг мцщарибясиня Бабяк башчылыг етди (бах щямчинин Бабякиляр щярякаты, Хцррямиляр щярякаты).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVİDAN

  ЪАВИДАН ибн Сящл (? – 816) – Азярб.-да хцррямиляр щярякаты рящбяри, сяркярдя; Бязз галасынын сащиби. Хырда феодал олан Ъ. Азярб. вя она гоншу юлкялярдя йайылмыш вя кяндли мцщарибясиня чеврилмиш хцррямиляр щярякатына башчылыг едирди. Щярякатын бу дюврц Ъ.-ын ады иля баьлыдыр. 807/08 илдя хялифя Щарун яр-Ряшидин эюндярдийи яряб гошуну Ъ.-ын башчылыг етдийи хцррямиляри мяьлубиййятя уьратды. Цсйанчыларын бир гисми даьлара чякиля билди вя Хилафятя гаршы мцбаризяни давам етдирди. Яряб тарихчиляриндян Тябяри, ибн Нядим вя б. Ъ.-ын Бабякля эюрцшмяси барядя мараглы мялуматлар вермишляр. Щямин мялуматлара эюря Зянъанда гойунларыны сатыб Бяззя гайыдан Ъ. Билалабад к.-ндя касыб дул гадын Бярумяндин евиндя эеъялямяйя мяъбур олмуш, онун оьлу Бабякин фярасят вя баъарыьыны эюрцб юз дястясиня эютцрмцшдц. 816 илдя хцр- рямиляр щярякатына рящбярлик етмяк цстцндя Ъ.-ла Ябу Имран арасында мцбаризя кяскинляшди. Дюйцшлярин бириндя Ябу Имраны юлдцрян Ъ. аьыр йараланмыш вя 3 эцндян сонра вяфат етмишди. Онун юлцмцндян сонра Азярб. халгынын Хилафятя гаршы азадлыг мцщарибясиня Бабяк башчылыг етди (бах щямчинин Бабякиляр щярякаты, Хцррямиляр щярякаты).

  CAVİDAN

  ЪАВИДАН ибн Сящл (? – 816) – Азярб.-да хцррямиляр щярякаты рящбяри, сяркярдя; Бязз галасынын сащиби. Хырда феодал олан Ъ. Азярб. вя она гоншу юлкялярдя йайылмыш вя кяндли мцщарибясиня чеврилмиш хцррямиляр щярякатына башчылыг едирди. Щярякатын бу дюврц Ъ.-ын ады иля баьлыдыр. 807/08 илдя хялифя Щарун яр-Ряшидин эюндярдийи яряб гошуну Ъ.-ын башчылыг етдийи хцррямиляри мяьлубиййятя уьратды. Цсйанчыларын бир гисми даьлара чякиля билди вя Хилафятя гаршы мцбаризяни давам етдирди. Яряб тарихчиляриндян Тябяри, ибн Нядим вя б. Ъ.-ын Бабякля эюрцшмяси барядя мараглы мялуматлар вермишляр. Щямин мялуматлара эюря Зянъанда гойунларыны сатыб Бяззя гайыдан Ъ. Билалабад к.-ндя касыб дул гадын Бярумяндин евиндя эеъялямяйя мяъбур олмуш, онун оьлу Бабякин фярасят вя баъарыьыны эюрцб юз дястясиня эютцрмцшдц. 816 илдя хцр- рямиляр щярякатына рящбярлик етмяк цстцндя Ъ.-ла Ябу Имран арасында мцбаризя кяскинляшди. Дюйцшлярин бириндя Ябу Имраны юлдцрян Ъ. аьыр йараланмыш вя 3 эцндян сонра вяфат етмишди. Онун юлцмцндян сонра Азярб. халгынын Хилафятя гаршы азадлыг мцщарибясиня Бабяк башчылыг етди (бах щямчинин Бабякиляр щярякаты, Хцррямиляр щярякаты).