Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELEN


  БЕЛÉН (Белéм) – Бразилийанын шм.-ында шящяр. Пара штатынын инз. м. Ящ. 1,4 млн. (2005). Амазон чайы делтасында, Маражо бухтасында, Атлантика океанындан 120 км аралыда йерляшир. Дяниз порту (1909 илдя Амазонийадан каучукун кцтляви ихраъы заманы тикилмишдир; йцк дювриййяси илдя тягр. 0,8 млн. т; одунъаг, истиот, балыг, тахыл вя с. дашыныр). Д.й. ст. Бейнялхалг аеропорт.


  1616 илдя Фелиз Лузитанийа (диэяр адлары: Санта-Марийа-ду-Гран-Пара, Санта-Марийа-ди-Белен-ду-Гран-Пара) ады иля салынмышдыр. 18–19 ясрлярдя какао вя ядвиййат ихраъ олунан порт кими инкишаф етмишдир. 19 ясрин сонларында ири тиъарят мяркязиня чеврилмишдир.


  Б.-ин тарихи мяркязи Ду-Презепио истещкамыдыр (1616). Мцг. Франсиск Ксавери йезуит килсяси (1719), Мцг. Александр килсяси иля бирликдя йезуит монастыры комплекси (щазырда Дини инъясянят музейи вя Инъясянят галерейасы да дахилдир), бюйцк кился 18 яср абидяляридир. Италйан мемары Ъ.А. Ланди 18 ясрин 2-ъи йарысында Б.-дя ишлямишдир: Губернатор сарайы, 1771; сон рококо цслубунда Мцг. Мярйям килсяси, 1777 вя с. 19 яср тикилиляри: необарокко цслубунда Назаретли Мярйям ана базиликасы (1852); неоклассик цслубда Опера театрынын (“Дцнйа театры”; 1868– 75, мцщяндис вя мемар Ж.Т. Перейра де Магалйанес), Бялядиййя палатасынын вя Префектуранын (1868) биналары; сянайечи Л. Содренин сарайы (1890-ъы илляр; щазырда Пара штаты музейидир).

  “Емилиу Гоелди” музейи Амазонийада ян ири тядгигат мяркязидир. Ясасы 1866 илдя гойулмушдур; Амазон файунасынын надир нювляри, тропик биткилярин дцнйада ян бюйцк коллексийаларындан бири олан зоолоэийа вя ботаника баьы; антрополоэийа вя археолоэийа мяркязляри, китабхана фяалиййят эюстярир. Пара штатынын федерал ун-ти (1957), китабхана (1871), планетари, “Аласид Нунес” вя с. стадионлар; “Родригу Алвес” паркы (1883; шящяр дахилиндя Амазон селвасы; 2,5 миндян чох аьаъ нювц) вар.


  Б. ири тиъарят вя туризм мяркязидир. Аьаъ емалы, йейинти, тохуъулуг, керамика, металлурэийа сянайеси мцяссисяляри, эями тярсаняси вар. Тикинти материаллары истещсал олунур. Вер-у-Пезу Амазон реэионунда ян ири базарлардан (йармарка) биридир.

                                                                   Белен шящяриндян эюрцнцш.

                            

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELEN


  БЕЛÉН (Белéм) – Бразилийанын шм.-ында шящяр. Пара штатынын инз. м. Ящ. 1,4 млн. (2005). Амазон чайы делтасында, Маражо бухтасында, Атлантика океанындан 120 км аралыда йерляшир. Дяниз порту (1909 илдя Амазонийадан каучукун кцтляви ихраъы заманы тикилмишдир; йцк дювриййяси илдя тягр. 0,8 млн. т; одунъаг, истиот, балыг, тахыл вя с. дашыныр). Д.й. ст. Бейнялхалг аеропорт.


  1616 илдя Фелиз Лузитанийа (диэяр адлары: Санта-Марийа-ду-Гран-Пара, Санта-Марийа-ди-Белен-ду-Гран-Пара) ады иля салынмышдыр. 18–19 ясрлярдя какао вя ядвиййат ихраъ олунан порт кими инкишаф етмишдир. 19 ясрин сонларында ири тиъарят мяркязиня чеврилмишдир.


  Б.-ин тарихи мяркязи Ду-Презепио истещкамыдыр (1616). Мцг. Франсиск Ксавери йезуит килсяси (1719), Мцг. Александр килсяси иля бирликдя йезуит монастыры комплекси (щазырда Дини инъясянят музейи вя Инъясянят галерейасы да дахилдир), бюйцк кился 18 яср абидяляридир. Италйан мемары Ъ.А. Ланди 18 ясрин 2-ъи йарысында Б.-дя ишлямишдир: Губернатор сарайы, 1771; сон рококо цслубунда Мцг. Мярйям килсяси, 1777 вя с. 19 яср тикилиляри: необарокко цслубунда Назаретли Мярйям ана базиликасы (1852); неоклассик цслубда Опера театрынын (“Дцнйа театры”; 1868– 75, мцщяндис вя мемар Ж.Т. Перейра де Магалйанес), Бялядиййя палатасынын вя Префектуранын (1868) биналары; сянайечи Л. Содренин сарайы (1890-ъы илляр; щазырда Пара штаты музейидир).

  “Емилиу Гоелди” музейи Амазонийада ян ири тядгигат мяркязидир. Ясасы 1866 илдя гойулмушдур; Амазон файунасынын надир нювляри, тропик биткилярин дцнйада ян бюйцк коллексийаларындан бири олан зоолоэийа вя ботаника баьы; антрополоэийа вя археолоэийа мяркязляри, китабхана фяалиййят эюстярир. Пара штатынын федерал ун-ти (1957), китабхана (1871), планетари, “Аласид Нунес” вя с. стадионлар; “Родригу Алвес” паркы (1883; шящяр дахилиндя Амазон селвасы; 2,5 миндян чох аьаъ нювц) вар.


  Б. ири тиъарят вя туризм мяркязидир. Аьаъ емалы, йейинти, тохуъулуг, керамика, металлурэийа сянайеси мцяссисяляри, эями тярсаняси вар. Тикинти материаллары истещсал олунур. Вер-у-Пезу Амазон реэионунда ян ири базарлардан (йармарка) биридир.

                                                                   Белен шящяриндян эюрцнцш.

                            

  BELEN


  БЕЛÉН (Белéм) – Бразилийанын шм.-ында шящяр. Пара штатынын инз. м. Ящ. 1,4 млн. (2005). Амазон чайы делтасында, Маражо бухтасында, Атлантика океанындан 120 км аралыда йерляшир. Дяниз порту (1909 илдя Амазонийадан каучукун кцтляви ихраъы заманы тикилмишдир; йцк дювриййяси илдя тягр. 0,8 млн. т; одунъаг, истиот, балыг, тахыл вя с. дашыныр). Д.й. ст. Бейнялхалг аеропорт.


  1616 илдя Фелиз Лузитанийа (диэяр адлары: Санта-Марийа-ду-Гран-Пара, Санта-Марийа-ди-Белен-ду-Гран-Пара) ады иля салынмышдыр. 18–19 ясрлярдя какао вя ядвиййат ихраъ олунан порт кими инкишаф етмишдир. 19 ясрин сонларында ири тиъарят мяркязиня чеврилмишдир.


  Б.-ин тарихи мяркязи Ду-Презепио истещкамыдыр (1616). Мцг. Франсиск Ксавери йезуит килсяси (1719), Мцг. Александр килсяси иля бирликдя йезуит монастыры комплекси (щазырда Дини инъясянят музейи вя Инъясянят галерейасы да дахилдир), бюйцк кился 18 яср абидяляридир. Италйан мемары Ъ.А. Ланди 18 ясрин 2-ъи йарысында Б.-дя ишлямишдир: Губернатор сарайы, 1771; сон рококо цслубунда Мцг. Мярйям килсяси, 1777 вя с. 19 яср тикилиляри: необарокко цслубунда Назаретли Мярйям ана базиликасы (1852); неоклассик цслубда Опера театрынын (“Дцнйа театры”; 1868– 75, мцщяндис вя мемар Ж.Т. Перейра де Магалйанес), Бялядиййя палатасынын вя Префектуранын (1868) биналары; сянайечи Л. Содренин сарайы (1890-ъы илляр; щазырда Пара штаты музейидир).

  “Емилиу Гоелди” музейи Амазонийада ян ири тядгигат мяркязидир. Ясасы 1866 илдя гойулмушдур; Амазон файунасынын надир нювляри, тропик биткилярин дцнйада ян бюйцк коллексийаларындан бири олан зоолоэийа вя ботаника баьы; антрополоэийа вя археолоэийа мяркязляри, китабхана фяалиййят эюстярир. Пара штатынын федерал ун-ти (1957), китабхана (1871), планетари, “Аласид Нунес” вя с. стадионлар; “Родригу Алвес” паркы (1883; шящяр дахилиндя Амазон селвасы; 2,5 миндян чох аьаъ нювц) вар.


  Б. ири тиъарят вя туризм мяркязидир. Аьаъ емалы, йейинти, тохуъулуг, керамика, металлурэийа сянайеси мцяссисяляри, эями тярсаняси вар. Тикинти материаллары истещсал олунур. Вер-у-Пезу Амазон реэионунда ян ири базарлардан (йармарка) биридир.

                                                                   Белен шящяриндян эюрцнцш.