Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELENKAYA


  БЕЛЕНКАЙА Асйа Исаковна (28.12.1897, Моэилйов губ., Климовичи гязасынын Сурово к. – 1978, Бакы) – Азярб. анатому, тибб е.д. (1941), проф. (1943), Азярб. ССР ямякдар щякими (1942) вя ямякдар елм хадими (1960). Харков Гадын Тибб Ин-туну битирмишдир (1919). 1943–75 иллярдя Азярб. Дювлят Тибб Ин- тунун нормал анатомийа кафедрасында проф. ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, базу кяляфинин узун кютцкляри анастомозларына, аь ъийяр синир кютцкляринин мцхтялиф йаш дюврляриндя анатомийасына щяср олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELENKAYA


  БЕЛЕНКАЙА Асйа Исаковна (28.12.1897, Моэилйов губ., Климовичи гязасынын Сурово к. – 1978, Бакы) – Азярб. анатому, тибб е.д. (1941), проф. (1943), Азярб. ССР ямякдар щякими (1942) вя ямякдар елм хадими (1960). Харков Гадын Тибб Ин-туну битирмишдир (1919). 1943–75 иллярдя Азярб. Дювлят Тибб Ин- тунун нормал анатомийа кафедрасында проф. ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, базу кяляфинин узун кютцкляри анастомозларына, аь ъийяр синир кютцкляринин мцхтялиф йаш дюврляриндя анатомийасына щяср олунмушдур.

  BELENKAYA


  БЕЛЕНКАЙА Асйа Исаковна (28.12.1897, Моэилйов губ., Климовичи гязасынын Сурово к. – 1978, Бакы) – Азярб. анатому, тибб е.д. (1941), проф. (1943), Азярб. ССР ямякдар щякими (1942) вя ямякдар елм хадими (1960). Харков Гадын Тибб Ин-туну битирмишдир (1919). 1943–75 иллярдя Азярб. Дювлят Тибб Ин- тунун нормал анатомийа кафедрасында проф. ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, базу кяляфинин узун кютцкляри анастомозларына, аь ъийяр синир кютцкляринин мцхтялиф йаш дюврляриндя анатомийасына щяср олунмушдур.