Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELFAST


  БÉЛФАСТ – Б.Британийада шящяр. Шимали Ирландийанын пайтахты. Ящ. 275 мин (2005). Шимал боьазы сащилиндя, Лаган чайынын Белфаст-Лох кюрфязиня тюкцлдцйц йердя порт (ири дяниз эямиляри гябул едя билир). Д.й. говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.

   Белфаст шящяриндян эюрцнцш.


  Ерамызын 7 ясринин орталарында илк дяфя ады чякилян келт йашайыш мяскянинин йериндя йаранмышдыр. 12 ясрин сонунда бурада англ-норман бургу салынмыш, сонралар онун ятрафында Олстерин Инэилтяря вя Шотландийа мцщаъирляри тяряфиндян колонизасийасы (16 ясрин сонлары – 17 ясрин яввялляри) эедишиндя шящяр формалашмышдыр. 1613 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 17–18 ясрлярдя Олстерин ясас тиъарят вя сянайе мяркязи олмушдур. 1791 илдя Б.-да протестантларын вя католиклярин бярабярлийи вя радикал ислащатлар уьрунда чыхыш едян Бирляшмиш ирландлар ъямиййяти йарадылмышды. 18–19 ясрлярдя кятан сянайесинин (17 яср- дя йерли хаммал ясасында йаранмышдыр, щазырда бющран вязиййятиндядир), виски вя тцтцн мямулаты истещсалынын, эямигайырманын ири мяркязи олмушдур. 19 ясрин орталарында “Щарленд енд Вулф” ширкятинин тярсаняляри тикилмиш, 1911 илдя бурада “Титаник” трансатлантика лайнери истифадяйя верилмишдир (Нйу-Йоркадяк илк рейся башламаг цчцн 1912 ил апрелин 3-дя Саутэемптона эялмиш, апрелин 14-дян 15-я кечян эеъя батмышдыр). Б. 1921 илдян Шимали Ирландийанын баш шящяридир, онун парламенти (ассамблейасы) вя иъраедиъи щакимиййят органлары бурада йерляшир. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя щярби эямигайырма вя авиасийа сянайесинин мяркязи олмуш, алман авиасийасы тяряфиндян интенсив бомбаланмышдыр. 20 ясрин 2-ъи йарысындан Б. дини вя милли зиддиййятлярин мяр- кязиня чеврилмишдир; ишсизлийин йцксяк сявиййядя олмасы, динлярлярарасы вя милли эярэинлик шящяр ящалисинин азалмасына эятириб чыхарыр.


  Палладио вилласы цслубунда инша олунмуш Клифтон-щаус (1774, мемар Р. Ъой, Р. Милнин лайищясиня ясасян) Б.-ын ян гядим биналарындандыр. Бюйцк иътимаи биналарын чоху Викторийа дюврцндя тикилмишдир: шящяр Нябатат баьынын оранжерейасы (1839–40), Тцдорлар дюврцнцн готикасы цслубунда Крал ун-ти (1845–49), неоренессанс цслубунда Эюмрцк бинасы (1854–57) – щамысынын мемары Ъ. Ланиондур; Опера театры (1894–95, мемар Ф. Матчем; тамашачы залынын тяртибатында необарокко иля щинд инъясяняти мотивляри гярибя уйарлыг йарадыр); необарокко цслубунда Ратуша (1896–1906, мемар А. Брамвелл-Томас). 1920-ъи иллярдя Б. музейи вя ряссамлыг галерейасы (1929; музей 1888 илдя йарадылмышдыр), Парламент (1927–32, мемар А. Торнли) вя Крал мящкямяси (1929–33) биналары инша едилмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра щоспитал (1953, мемар Ф. Эибберд), синагог (1961–64) вя с. тикилмишдир. Квинс ун-ти (1845), Олстер ун-ти (1984), технолоэийа коллеъи вя кралича Викторийа коллеъи (гадынлар цчцн) вар. Китабхана вя елмляри щявясляндирмя ъямиййяти (1788), Кцтляви китабхана (1888), Олстер музейи (1833; бина 1963–71, мемар Ф. Пим; Гярби Авропа вя Ирландийа инъясяняти коллексийалары); бядии вя лирика театрлары, Олстер оркестри (Би-Би-Си-нин Шм. Ирландийа орк.-три вя Б. шящяр орк.-и ясасында 1981 илдя йарадылмышдыр) фяалиййят эюстярир. Щяр ил мусиги мцсабигя- фестивалы кечирилир (1908 илдян). Одиссей мяркязи (идман аренасы вя Елм музейи иля бирликдя); сирк (1940) вар. Дцнйанын ян гядим гязетляриндян бири олан “Nyus letter” (“News Letter”, 1737 илдян) Б.-да няшр олунур.

   Белфаст гясри (12 яср, 1870 илдя йенидян тикилмишдир).


  Эямигайырма (дцнйада ян бюйцк эямигайырма вя эями тямири цчцн гуру доклардан бири Б.-дадыр), авиасийа, тцтцн, йейинти, тикиш, яъзачылыг сянайеси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELFAST


  БÉЛФАСТ – Б.Британийада шящяр. Шимали Ирландийанын пайтахты. Ящ. 275 мин (2005). Шимал боьазы сащилиндя, Лаган чайынын Белфаст-Лох кюрфязиня тюкцлдцйц йердя порт (ири дяниз эямиляри гябул едя билир). Д.й. говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.

   Белфаст шящяриндян эюрцнцш.


  Ерамызын 7 ясринин орталарында илк дяфя ады чякилян келт йашайыш мяскянинин йериндя йаранмышдыр. 12 ясрин сонунда бурада англ-норман бургу салынмыш, сонралар онун ятрафында Олстерин Инэилтяря вя Шотландийа мцщаъирляри тяряфиндян колонизасийасы (16 ясрин сонлары – 17 ясрин яввялляри) эедишиндя шящяр формалашмышдыр. 1613 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 17–18 ясрлярдя Олстерин ясас тиъарят вя сянайе мяркязи олмушдур. 1791 илдя Б.-да протестантларын вя католиклярин бярабярлийи вя радикал ислащатлар уьрунда чыхыш едян Бирляшмиш ирландлар ъямиййяти йарадылмышды. 18–19 ясрлярдя кятан сянайесинин (17 яср- дя йерли хаммал ясасында йаранмышдыр, щазырда бющран вязиййятиндядир), виски вя тцтцн мямулаты истещсалынын, эямигайырманын ири мяркязи олмушдур. 19 ясрин орталарында “Щарленд енд Вулф” ширкятинин тярсаняляри тикилмиш, 1911 илдя бурада “Титаник” трансатлантика лайнери истифадяйя верилмишдир (Нйу-Йоркадяк илк рейся башламаг цчцн 1912 ил апрелин 3-дя Саутэемптона эялмиш, апрелин 14-дян 15-я кечян эеъя батмышдыр). Б. 1921 илдян Шимали Ирландийанын баш шящяридир, онун парламенти (ассамблейасы) вя иъраедиъи щакимиййят органлары бурада йерляшир. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя щярби эямигайырма вя авиасийа сянайесинин мяркязи олмуш, алман авиасийасы тяряфиндян интенсив бомбаланмышдыр. 20 ясрин 2-ъи йарысындан Б. дини вя милли зиддиййятлярин мяр- кязиня чеврилмишдир; ишсизлийин йцксяк сявиййядя олмасы, динлярлярарасы вя милли эярэинлик шящяр ящалисинин азалмасына эятириб чыхарыр.


  Палладио вилласы цслубунда инша олунмуш Клифтон-щаус (1774, мемар Р. Ъой, Р. Милнин лайищясиня ясасян) Б.-ын ян гядим биналарындандыр. Бюйцк иътимаи биналарын чоху Викторийа дюврцндя тикилмишдир: шящяр Нябатат баьынын оранжерейасы (1839–40), Тцдорлар дюврцнцн готикасы цслубунда Крал ун-ти (1845–49), неоренессанс цслубунда Эюмрцк бинасы (1854–57) – щамысынын мемары Ъ. Ланиондур; Опера театры (1894–95, мемар Ф. Матчем; тамашачы залынын тяртибатында необарокко иля щинд инъясяняти мотивляри гярибя уйарлыг йарадыр); необарокко цслубунда Ратуша (1896–1906, мемар А. Брамвелл-Томас). 1920-ъи иллярдя Б. музейи вя ряссамлыг галерейасы (1929; музей 1888 илдя йарадылмышдыр), Парламент (1927–32, мемар А. Торнли) вя Крал мящкямяси (1929–33) биналары инша едилмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра щоспитал (1953, мемар Ф. Эибберд), синагог (1961–64) вя с. тикилмишдир. Квинс ун-ти (1845), Олстер ун-ти (1984), технолоэийа коллеъи вя кралича Викторийа коллеъи (гадынлар цчцн) вар. Китабхана вя елмляри щявясляндирмя ъямиййяти (1788), Кцтляви китабхана (1888), Олстер музейи (1833; бина 1963–71, мемар Ф. Пим; Гярби Авропа вя Ирландийа инъясяняти коллексийалары); бядии вя лирика театрлары, Олстер оркестри (Би-Би-Си-нин Шм. Ирландийа орк.-три вя Б. шящяр орк.-и ясасында 1981 илдя йарадылмышдыр) фяалиййят эюстярир. Щяр ил мусиги мцсабигя- фестивалы кечирилир (1908 илдян). Одиссей мяркязи (идман аренасы вя Елм музейи иля бирликдя); сирк (1940) вар. Дцнйанын ян гядим гязетляриндян бири олан “Nyus letter” (“News Letter”, 1737 илдян) Б.-да няшр олунур.

   Белфаст гясри (12 яср, 1870 илдя йенидян тикилмишдир).


  Эямигайырма (дцнйада ян бюйцк эямигайырма вя эями тямири цчцн гуру доклардан бири Б.-дадыр), авиасийа, тцтцн, йейинти, тикиш, яъзачылыг сянайеси вар.

  BELFAST


  БÉЛФАСТ – Б.Британийада шящяр. Шимали Ирландийанын пайтахты. Ящ. 275 мин (2005). Шимал боьазы сащилиндя, Лаган чайынын Белфаст-Лох кюрфязиня тюкцлдцйц йердя порт (ири дяниз эямиляри гябул едя билир). Д.й. говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.

   Белфаст шящяриндян эюрцнцш.


  Ерамызын 7 ясринин орталарында илк дяфя ады чякилян келт йашайыш мяскянинин йериндя йаранмышдыр. 12 ясрин сонунда бурада англ-норман бургу салынмыш, сонралар онун ятрафында Олстерин Инэилтяря вя Шотландийа мцщаъирляри тяряфиндян колонизасийасы (16 ясрин сонлары – 17 ясрин яввялляри) эедишиндя шящяр формалашмышдыр. 1613 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 17–18 ясрлярдя Олстерин ясас тиъарят вя сянайе мяркязи олмушдур. 1791 илдя Б.-да протестантларын вя католиклярин бярабярлийи вя радикал ислащатлар уьрунда чыхыш едян Бирляшмиш ирландлар ъямиййяти йарадылмышды. 18–19 ясрлярдя кятан сянайесинин (17 яср- дя йерли хаммал ясасында йаранмышдыр, щазырда бющран вязиййятиндядир), виски вя тцтцн мямулаты истещсалынын, эямигайырманын ири мяркязи олмушдур. 19 ясрин орталарында “Щарленд енд Вулф” ширкятинин тярсаняляри тикилмиш, 1911 илдя бурада “Титаник” трансатлантика лайнери истифадяйя верилмишдир (Нйу-Йоркадяк илк рейся башламаг цчцн 1912 ил апрелин 3-дя Саутэемптона эялмиш, апрелин 14-дян 15-я кечян эеъя батмышдыр). Б. 1921 илдян Шимали Ирландийанын баш шящяридир, онун парламенти (ассамблейасы) вя иъраедиъи щакимиййят органлары бурада йерляшир. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя щярби эямигайырма вя авиасийа сянайесинин мяркязи олмуш, алман авиасийасы тяряфиндян интенсив бомбаланмышдыр. 20 ясрин 2-ъи йарысындан Б. дини вя милли зиддиййятлярин мяр- кязиня чеврилмишдир; ишсизлийин йцксяк сявиййядя олмасы, динлярлярарасы вя милли эярэинлик шящяр ящалисинин азалмасына эятириб чыхарыр.


  Палладио вилласы цслубунда инша олунмуш Клифтон-щаус (1774, мемар Р. Ъой, Р. Милнин лайищясиня ясасян) Б.-ын ян гядим биналарындандыр. Бюйцк иътимаи биналарын чоху Викторийа дюврцндя тикилмишдир: шящяр Нябатат баьынын оранжерейасы (1839–40), Тцдорлар дюврцнцн готикасы цслубунда Крал ун-ти (1845–49), неоренессанс цслубунда Эюмрцк бинасы (1854–57) – щамысынын мемары Ъ. Ланиондур; Опера театры (1894–95, мемар Ф. Матчем; тамашачы залынын тяртибатында необарокко иля щинд инъясяняти мотивляри гярибя уйарлыг йарадыр); необарокко цслубунда Ратуша (1896–1906, мемар А. Брамвелл-Томас). 1920-ъи иллярдя Б. музейи вя ряссамлыг галерейасы (1929; музей 1888 илдя йарадылмышдыр), Парламент (1927–32, мемар А. Торнли) вя Крал мящкямяси (1929–33) биналары инша едилмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра щоспитал (1953, мемар Ф. Эибберд), синагог (1961–64) вя с. тикилмишдир. Квинс ун-ти (1845), Олстер ун-ти (1984), технолоэийа коллеъи вя кралича Викторийа коллеъи (гадынлар цчцн) вар. Китабхана вя елмляри щявясляндирмя ъямиййяти (1788), Кцтляви китабхана (1888), Олстер музейи (1833; бина 1963–71, мемар Ф. Пим; Гярби Авропа вя Ирландийа инъясяняти коллексийалары); бядии вя лирика театрлары, Олстер оркестри (Би-Би-Си-нин Шм. Ирландийа орк.-три вя Б. шящяр орк.-и ясасында 1981 илдя йарадылмышдыр) фяалиййят эюстярир. Щяр ил мусиги мцсабигя- фестивалы кечирилир (1908 илдян). Одиссей мяркязи (идман аренасы вя Елм музейи иля бирликдя); сирк (1940) вар. Дцнйанын ян гядим гязетляриндян бири олан “Nyus letter” (“News Letter”, 1737 илдян) Б.-да няшр олунур.

   Белфаст гясри (12 яср, 1870 илдя йенидян тикилмишдир).


  Эямигайырма (дцнйада ян бюйцк эямигайырма вя эями тямири цчцн гуру доклардан бири Б.-дадыр), авиасийа, тцтцн, йейинти, тикиш, яъзачылыг сянайеси вар.