Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Musa Mirməmməd oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Муса Мирмяммяд оьлу (27.11.1927, Масаллы р-нунун Гызылаьаъ к. – 8.8.1979, Бакы) – Азярб. тибб алими, терапевт, тибб е.д. (1967), проф. (1968). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1957). Hяmin iн-тун щоспитал терапийасы кафедрасынын проф.-у (1968– 70), дахили хястяликлярин пропедевтикасы кафедрасынын мцдири (1970–79) ишлямишдир. Тядгигатлары мцхтялиф дахили orqanlar вя ган хястяликляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Musa Mirməmməd oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Муса Мирмяммяд оьлу (27.11.1927, Масаллы р-нунун Гызылаьаъ к. – 8.8.1979, Бакы) – Азярб. тибб алими, терапевт, тибб е.д. (1967), проф. (1968). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1957). Hяmin iн-тун щоспитал терапийасы кафедрасынын проф.-у (1968– 70), дахили хястяликлярин пропедевтикасы кафедрасынын мцдири (1970–79) ишлямишдир. Тядгигатлары мцхтялиф дахили orqanlar вя ган хястяликляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  ABDULLAYEV Musa Mirməmməd oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Муса Мирмяммяд оьлу (27.11.1927, Масаллы р-нунун Гызылаьаъ к. – 8.8.1979, Бакы) – Азярб. тибб алими, терапевт, тибб е.д. (1967), проф. (1968). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1957). Hяmin iн-тун щоспитал терапийасы кафедрасынын проф.-у (1968– 70), дахили хястяликлярин пропедевтикасы кафедрасынын мцдири (1970–79) ишлямишдир. Тядгигатлары мцхтялиф дахили orqanlar вя ган хястяликляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.