Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAZ MURİAN


  ЪАЗ МУРИÁН – Иранда ахарсыз чюкяклик. Иран йайласынын ъ.-ш.-индядир. Уз. тягр. 300 км, ени 140 км-ядяк, щцнд. тягр. 360 м-дир. Сятщи батаглыглашмыш дц- зянликдир; мцтящяррик ири гум массивляри вар. Йазда чайлар дашан заман су иля долур, дяйишкян юлчцлц дайаз (20–30 см) шор эюлляр ямяля эялир; сащилиндя гамышлыглар вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAZ MURİAN


  ЪАЗ МУРИÁН – Иранда ахарсыз чюкяклик. Иран йайласынын ъ.-ш.-индядир. Уз. тягр. 300 км, ени 140 км-ядяк, щцнд. тягр. 360 м-дир. Сятщи батаглыглашмыш дц- зянликдир; мцтящяррик ири гум массивляри вар. Йазда чайлар дашан заман су иля долур, дяйишкян юлчцлц дайаз (20–30 см) шор эюлляр ямяля эялир; сащилиндя гамышлыглар вар.

  CAZ MURİAN


  ЪАЗ МУРИÁН – Иранда ахарсыз чюкяклик. Иран йайласынын ъ.-ш.-индядир. Уз. тягр. 300 км, ени 140 км-ядяк, щцнд. тягр. 360 м-дир. Сятщи батаглыглашмыш дц- зянликдир; мцтящяррик ири гум массивляри вар. Йазда чайлар дашан заман су иля долур, дяйишкян юлчцлц дайаз (20–30 см) шор эюлляр ямяля эялир; сащилиндя гамышлыглар вар.