Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYUTTXAYA, Ayutiya

  АЙУТТХÁЙА (Пхра-Накхон-СиАйуттхайа), Айутийа – Тайландда шящяр (1767 илядяк Тайландын пайтахты). Айуттхайа яйалятинин инз. м. Ящ. 82 мин (2005). Бангкок ш.-ндян 64 км аралы, каналларла кясилиб-парчаланмыш адада, Лопбури чайынын Пасак чайы иля говушдуьу йердядир. Нягл. говшаьы.

  Ясасы 1350 илдя Щинд-Чин й-а-нда аьалыг уьрунда Бирма вя кщмерляр империйасы иля мцбаризя апаран ейниадлы тай дювлятинин пайтахты кими гойулмушдур. Чин, Йапонийа вя Щиндистанла фяал тиъарят апармышдыр. 1569 илдя бирмалыларын Пегу дювляти тяряфиндян ишьал едилмишдир. Шащзадя Наресуан А.-ны бирмалылардан азад етмиш, дювлятин яввялки сярщядлярини бярпа етмиш, 1595 илдя ися Чиангмайы юлкяйя бирляшдирмишдир. 16 ясрдя А.-йа авропалылар – щолландлар, португалийалылар, франсызлар, испанлар вя инэилисляр эялмяйя башламышлар. Кралын иъазяси иля онлар пайтахтда юз мящялляринин, мябядлярини вя факторийаларыны йаратмыш, юз нцфузлары уьрунда, адятян,  силащлы тоггушмалара эятириб чыхаран рягабятя башламышдылар. Крал Нарайа христианлыьы гябул етдирмяйя чалышан франсызлар вя йезуитляр ордени бу мцбаризядя даща фяал олмушдулар. Лакин франсызларын А.-нын ишьалы планлары сонрадан крал олан фил гвардийасынын командири Пет Рачын башчылыг етдийи цсйан нятиъясиндя баш тутмады. 1767 илдя Бирмайа мяьлуб олан шящяр даьыдылды вя йандырылды, ящалиси ися ясир кими апарылды. 1782 илдя бярпа олунан Тай дювлятинин  йени  пайтахты  Бангкок олду.

  Даьылмаздан яввял А., кярпич диварларла мющкямляндирилмиш, овал планлы, чай вя чай голу иля ящатя олунмушду: аьаъ тикилиляри цстцнлцк тяшкил едян дцзбуъаглы кцчяляр шябякясиндян ибарят олмушду; шящярдя Ванглуанг крал  сарайы вя дини комплексляр – Пхра-Сисанпхет крал ватынын цч чеди (1448 илдя ясасы гойулмушдур),  “Бюйцк гялябя”  ватынын 60 м уз.-да чеди вя Ратчабуранын (1424–48) ваты йерляширди. Мцщафизя едилмиш диэяр ян ящямиййятли абидяляр: Тхаммикрат, Пхут Тхаи-Саван, ПхраРам, Пхра-Махатхат (14 яср); ПхраМонгкхонбопхитин ватынын мябядиндя Марайа галиб эялмиш, отуран Будданын бюйцк тунъ щейкяли; Локайасуттхарам ватынын харабалыгларында узанмыш Будданын нящянэ щейкяли (16 яср). А. харабалыглары Цмумдцнйа ирси сийащысына салынмышдыр. 19 ясрдя А. орта яср харабалыглары йахынлыьында йенидян тикилмишди. А. музейи  (кечмиш  Чандракасем  сарайында, 16 яср), Тйаусампхрайа Милли музейи (орта яср щейкялтярашлыьы, мябяд мемарлыьы, декору вя бойакарлыг фрагментляри, керамика, археоложи тапынтылар) вар.

  Менам овалыьында чялтикчилик р-нунун тиъарят мяркязидир. Йейинти сянайеси мцяссисяляри вар. Бядии сяняткарлыг (эцмцш мямулатлары) инкишаф етмишдир. Балыг овланыр.

  Айуттхайа шящяринин тарихи мяркязиндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYUTTXAYA, Ayutiya

  АЙУТТХÁЙА (Пхра-Накхон-СиАйуттхайа), Айутийа – Тайландда шящяр (1767 илядяк Тайландын пайтахты). Айуттхайа яйалятинин инз. м. Ящ. 82 мин (2005). Бангкок ш.-ндян 64 км аралы, каналларла кясилиб-парчаланмыш адада, Лопбури чайынын Пасак чайы иля говушдуьу йердядир. Нягл. говшаьы.

  Ясасы 1350 илдя Щинд-Чин й-а-нда аьалыг уьрунда Бирма вя кщмерляр империйасы иля мцбаризя апаран ейниадлы тай дювлятинин пайтахты кими гойулмушдур. Чин, Йапонийа вя Щиндистанла фяал тиъарят апармышдыр. 1569 илдя бирмалыларын Пегу дювляти тяряфиндян ишьал едилмишдир. Шащзадя Наресуан А.-ны бирмалылардан азад етмиш, дювлятин яввялки сярщядлярини бярпа етмиш, 1595 илдя ися Чиангмайы юлкяйя бирляшдирмишдир. 16 ясрдя А.-йа авропалылар – щолландлар, португалийалылар, франсызлар, испанлар вя инэилисляр эялмяйя башламышлар. Кралын иъазяси иля онлар пайтахтда юз мящялляринин, мябядлярини вя факторийаларыны йаратмыш, юз нцфузлары уьрунда, адятян,  силащлы тоггушмалара эятириб чыхаран рягабятя башламышдылар. Крал Нарайа христианлыьы гябул етдирмяйя чалышан франсызлар вя йезуитляр ордени бу мцбаризядя даща фяал олмушдулар. Лакин франсызларын А.-нын ишьалы планлары сонрадан крал олан фил гвардийасынын командири Пет Рачын башчылыг етдийи цсйан нятиъясиндя баш тутмады. 1767 илдя Бирмайа мяьлуб олан шящяр даьыдылды вя йандырылды, ящалиси ися ясир кими апарылды. 1782 илдя бярпа олунан Тай дювлятинин  йени  пайтахты  Бангкок олду.

  Даьылмаздан яввял А., кярпич диварларла мющкямляндирилмиш, овал планлы, чай вя чай голу иля ящатя олунмушду: аьаъ тикилиляри цстцнлцк тяшкил едян дцзбуъаглы кцчяляр шябякясиндян ибарят олмушду; шящярдя Ванглуанг крал  сарайы вя дини комплексляр – Пхра-Сисанпхет крал ватынын цч чеди (1448 илдя ясасы гойулмушдур),  “Бюйцк гялябя”  ватынын 60 м уз.-да чеди вя Ратчабуранын (1424–48) ваты йерляширди. Мцщафизя едилмиш диэяр ян ящямиййятли абидяляр: Тхаммикрат, Пхут Тхаи-Саван, ПхраРам, Пхра-Махатхат (14 яср); ПхраМонгкхонбопхитин ватынын мябядиндя Марайа галиб эялмиш, отуран Будданын бюйцк тунъ щейкяли; Локайасуттхарам ватынын харабалыгларында узанмыш Будданын нящянэ щейкяли (16 яср). А. харабалыглары Цмумдцнйа ирси сийащысына салынмышдыр. 19 ясрдя А. орта яср харабалыглары йахынлыьында йенидян тикилмишди. А. музейи  (кечмиш  Чандракасем  сарайында, 16 яср), Тйаусампхрайа Милли музейи (орта яср щейкялтярашлыьы, мябяд мемарлыьы, декору вя бойакарлыг фрагментляри, керамика, археоложи тапынтылар) вар.

  Менам овалыьында чялтикчилик р-нунун тиъарят мяркязидир. Йейинти сянайеси мцяссисяляри вар. Бядии сяняткарлыг (эцмцш мямулатлары) инкишаф етмишдир. Балыг овланыр.

  Айуттхайа шящяринин тарихи мяркязиндян эюрцнцш.

  AYUTTXAYA, Ayutiya

  АЙУТТХÁЙА (Пхра-Накхон-СиАйуттхайа), Айутийа – Тайландда шящяр (1767 илядяк Тайландын пайтахты). Айуттхайа яйалятинин инз. м. Ящ. 82 мин (2005). Бангкок ш.-ндян 64 км аралы, каналларла кясилиб-парчаланмыш адада, Лопбури чайынын Пасак чайы иля говушдуьу йердядир. Нягл. говшаьы.

  Ясасы 1350 илдя Щинд-Чин й-а-нда аьалыг уьрунда Бирма вя кщмерляр империйасы иля мцбаризя апаран ейниадлы тай дювлятинин пайтахты кими гойулмушдур. Чин, Йапонийа вя Щиндистанла фяал тиъарят апармышдыр. 1569 илдя бирмалыларын Пегу дювляти тяряфиндян ишьал едилмишдир. Шащзадя Наресуан А.-ны бирмалылардан азад етмиш, дювлятин яввялки сярщядлярини бярпа етмиш, 1595 илдя ися Чиангмайы юлкяйя бирляшдирмишдир. 16 ясрдя А.-йа авропалылар – щолландлар, португалийалылар, франсызлар, испанлар вя инэилисляр эялмяйя башламышлар. Кралын иъазяси иля онлар пайтахтда юз мящялляринин, мябядлярини вя факторийаларыны йаратмыш, юз нцфузлары уьрунда, адятян,  силащлы тоггушмалара эятириб чыхаран рягабятя башламышдылар. Крал Нарайа христианлыьы гябул етдирмяйя чалышан франсызлар вя йезуитляр ордени бу мцбаризядя даща фяал олмушдулар. Лакин франсызларын А.-нын ишьалы планлары сонрадан крал олан фил гвардийасынын командири Пет Рачын башчылыг етдийи цсйан нятиъясиндя баш тутмады. 1767 илдя Бирмайа мяьлуб олан шящяр даьыдылды вя йандырылды, ящалиси ися ясир кими апарылды. 1782 илдя бярпа олунан Тай дювлятинин  йени  пайтахты  Бангкок олду.

  Даьылмаздан яввял А., кярпич диварларла мющкямляндирилмиш, овал планлы, чай вя чай голу иля ящатя олунмушду: аьаъ тикилиляри цстцнлцк тяшкил едян дцзбуъаглы кцчяляр шябякясиндян ибарят олмушду; шящярдя Ванглуанг крал  сарайы вя дини комплексляр – Пхра-Сисанпхет крал ватынын цч чеди (1448 илдя ясасы гойулмушдур),  “Бюйцк гялябя”  ватынын 60 м уз.-да чеди вя Ратчабуранын (1424–48) ваты йерляширди. Мцщафизя едилмиш диэяр ян ящямиййятли абидяляр: Тхаммикрат, Пхут Тхаи-Саван, ПхраРам, Пхра-Махатхат (14 яср); ПхраМонгкхонбопхитин ватынын мябядиндя Марайа галиб эялмиш, отуран Будданын бюйцк тунъ щейкяли; Локайасуттхарам ватынын харабалыгларында узанмыш Будданын нящянэ щейкяли (16 яср). А. харабалыглары Цмумдцнйа ирси сийащысына салынмышдыр. 19 ясрдя А. орта яср харабалыглары йахынлыьында йенидян тикилмишди. А. музейи  (кечмиш  Чандракасем  сарайында, 16 яср), Тйаусампхрайа Милли музейи (орта яср щейкялтярашлыьы, мябяд мемарлыьы, декору вя бойакарлыг фрагментляри, керамика, археоложи тапынтылар) вар.

  Менам овалыьында чялтикчилик р-нунун тиъарят мяркязидир. Йейинти сянайеси мцяссисяляри вар. Бядии сяняткарлыг (эцмцш мямулатлары) инкишаф етмишдир. Балыг овланыр.

  Айуттхайа шящяринин тарихи мяркязиндян эюрцнцш.