Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZA, Azad

  АЗА,  Азад  –  Азярб.-да  гядим  шящяр. Мянбяляря  эюря,  индики  Ордубад  ш.-нин (Нах. МР) 20 км-лийиндя, Эиланчайын сащилиндя йерляширди. 1–12 ясрлярдя Йахын вя Орта Шярг юлкяляри иля тиъарят ялагяляри сахлайырды. Авропа юлкяляриня эедян мцщцм тиъарят йоллары да А.-дан кечирди (бах Аза кюрпцсц).  Щ.  Гязвини  “Нцзщят  ял-гцлуб” ясяриндя йазмышдыр:  “Азад  бол  тахыл, цзцм, памбыг мящсуллары иля шющрят тапмыш кичик шящярдир. Буранын цзцм баьлары чох  мяшщурдур.  Шящярин  суйу  Гафан даьларындан эялир вя артыьы Араз чайына ахыр… Ящалиси аьбяниздир…”. Тядгигатчылар Нахчывандакы бязи топонимляри А. иля ялагяляндирирляр (Ашаьы Аза вя Йухары Аза к.-ляри).  Орта  ясрлярдя  А.-да сяняткарлыг, тиъарят, цзцмчцлцк вя шярабчылыг инкишаф етмишди. А.-нын монгол щцъумлары заманы тяняззцл етдийи ещтимал олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZA, Azad

  АЗА,  Азад  –  Азярб.-да  гядим  шящяр. Мянбяляря  эюря,  индики  Ордубад  ш.-нин (Нах. МР) 20 км-лийиндя, Эиланчайын сащилиндя йерляширди. 1–12 ясрлярдя Йахын вя Орта Шярг юлкяляри иля тиъарят ялагяляри сахлайырды. Авропа юлкяляриня эедян мцщцм тиъарят йоллары да А.-дан кечирди (бах Аза кюрпцсц).  Щ.  Гязвини  “Нцзщят  ял-гцлуб” ясяриндя йазмышдыр:  “Азад  бол  тахыл, цзцм, памбыг мящсуллары иля шющрят тапмыш кичик шящярдир. Буранын цзцм баьлары чох  мяшщурдур.  Шящярин  суйу  Гафан даьларындан эялир вя артыьы Араз чайына ахыр… Ящалиси аьбяниздир…”. Тядгигатчылар Нахчывандакы бязи топонимляри А. иля ялагяляндирирляр (Ашаьы Аза вя Йухары Аза к.-ляри).  Орта  ясрлярдя  А.-да сяняткарлыг, тиъарят, цзцмчцлцк вя шярабчылыг инкишаф етмишди. А.-нын монгол щцъумлары заманы тяняззцл етдийи ещтимал олунур.

  AZA, Azad

  АЗА,  Азад  –  Азярб.-да  гядим  шящяр. Мянбяляря  эюря,  индики  Ордубад  ш.-нин (Нах. МР) 20 км-лийиндя, Эиланчайын сащилиндя йерляширди. 1–12 ясрлярдя Йахын вя Орта Шярг юлкяляри иля тиъарят ялагяляри сахлайырды. Авропа юлкяляриня эедян мцщцм тиъарят йоллары да А.-дан кечирди (бах Аза кюрпцсц).  Щ.  Гязвини  “Нцзщят  ял-гцлуб” ясяриндя йазмышдыр:  “Азад  бол  тахыл, цзцм, памбыг мящсуллары иля шющрят тапмыш кичик шящярдир. Буранын цзцм баьлары чох  мяшщурдур.  Шящярин  суйу  Гафан даьларындан эялир вя артыьы Араз чайына ахыр… Ящалиси аьбяниздир…”. Тядгигатчылар Нахчывандакы бязи топонимляри А. иля ялагяляндирирляр (Ашаьы Аза вя Йухары Аза к.-ляри).  Орта  ясрлярдя  А.-да сяняткарлыг, тиъарят, цзцмчцлцк вя шярабчылыг инкишаф етмишди. А.-нын монгол щцъумлары заманы тяняззцл етдийи ещтимал олунур.