Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZA QƏBİRİSTANI

  АЗА ГЯБИРИСТАНЫ – Азярб. Респ.-нын Ордубад р-нунда (Нах. МР) орта ясрляря аид археоложи абидя. Ашаьы Аза к.нин шм.-ш.-индя йерляшир. Кяшфиййат характерли археоложи тядгигатлар заманы гоч фигурлу ики гябирцстц даш вя диэяр мадди мядяниййят галыглары ашкар олунмушдур. Гябиристанда пир (бах Аза пири) вя минаря мювъуддур. Гябирцстц дашлардан биринин цзяриндя щиъри 1092 (1681) тарихи галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZA QƏBİRİSTANI

  АЗА ГЯБИРИСТАНЫ – Азярб. Респ.-нын Ордубад р-нунда (Нах. МР) орта ясрляря аид археоложи абидя. Ашаьы Аза к.нин шм.-ш.-индя йерляшир. Кяшфиййат характерли археоложи тядгигатлар заманы гоч фигурлу ики гябирцстц даш вя диэяр мадди мядяниййят галыглары ашкар олунмушдур. Гябиристанда пир (бах Аза пири) вя минаря мювъуддур. Гябирцстц дашлардан биринин цзяриндя щиъри 1092 (1681) тарихи галмышдыр.

  AZA QƏBİRİSTANI

  АЗА ГЯБИРИСТАНЫ – Азярб. Респ.-нын Ордубад р-нунда (Нах. МР) орта ясрляря аид археоложи абидя. Ашаьы Аза к.нин шм.-ш.-индя йерляшир. Кяшфиййат характерли археоложи тядгигатлар заманы гоч фигурлу ики гябирцстц даш вя диэяр мадди мядяниййят галыглары ашкар олунмушдур. Гябиристанда пир (бах Аза пири) вя минаря мювъуддур. Гябирцстц дашлардан биринин цзяриндя щиъри 1092 (1681) тарихи галмышдыр.