Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAD KƏŞMİR

  АЗАД КЯШМИР  –  Британийа  Щиндистанынын  бюлцшдцрцлмяси  просесиндя  Ъамму вя  Кяшмир  кнйазлыьынын  ъ.-г. щиссясиндя мейдана эялян дювлят гуруму. Сепаратчы  мейиллярин  артмасы  вя  Пакистандан силащлы дястялярин тяъавцзц шяраитиндя 1947 ил  октйабрын 24-ндя бурада “мцстягил” А.К. дювляти йарадылмышдыр. Пакистанын там нязарятиндядир. Сащ. 13,3 мин км2, ящ.  тягр.  3,3 млн. няфярдир  (2002). Ящалисинин, демяк олар ки, щамысы мцсялмандыр. Пайтахты Мцзяффярабад   ш.-дир. А.К.-ин президенти,  щюкумяти,  халг  тяряфиндян сечилян Ганунвериъи мяълиси вя Али мящкямяси  вар.  Яразиси  5  даиряйя  бюлцнцр. Игтисадиййатынын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едир; ев сяняткарлыьы да инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAD KƏŞMİR

  АЗАД КЯШМИР  –  Британийа  Щиндистанынын  бюлцшдцрцлмяси  просесиндя  Ъамму вя  Кяшмир  кнйазлыьынын  ъ.-г. щиссясиндя мейдана эялян дювлят гуруму. Сепаратчы  мейиллярин  артмасы  вя  Пакистандан силащлы дястялярин тяъавцзц шяраитиндя 1947 ил  октйабрын 24-ндя бурада “мцстягил” А.К. дювляти йарадылмышдыр. Пакистанын там нязарятиндядир. Сащ. 13,3 мин км2, ящ.  тягр.  3,3 млн. няфярдир  (2002). Ящалисинин, демяк олар ки, щамысы мцсялмандыр. Пайтахты Мцзяффярабад   ш.-дир. А.К.-ин президенти,  щюкумяти,  халг  тяряфиндян сечилян Ганунвериъи мяълиси вя Али мящкямяси  вар.  Яразиси  5  даиряйя  бюлцнцр. Игтисадиййатынын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едир; ев сяняткарлыьы да инкишаф етмишдир.

  AZAD KƏŞMİR

  АЗАД КЯШМИР  –  Британийа  Щиндистанынын  бюлцшдцрцлмяси  просесиндя  Ъамму вя  Кяшмир  кнйазлыьынын  ъ.-г. щиссясиндя мейдана эялян дювлят гуруму. Сепаратчы  мейиллярин  артмасы  вя  Пакистандан силащлы дястялярин тяъавцзц шяраитиндя 1947 ил  октйабрын 24-ндя бурада “мцстягил” А.К. дювляти йарадылмышдыр. Пакистанын там нязарятиндядир. Сащ. 13,3 мин км2, ящ.  тягр.  3,3 млн. няфярдир  (2002). Ящалисинин, демяк олар ки, щамысы мцсялмандыр. Пайтахты Мцзяффярабад   ш.-дир. А.К.-ин президенти,  щюкумяти,  халг  тяряфиндян сечилян Ганунвериъи мяълиси вя Али мящкямяси  вар.  Яразиси  5  даиряйя  бюлцнцр. Игтисадиййатынын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едир; ев сяняткарлыьы да инкишаф етмишдир.