Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAD MÖVLANA ƏBÜL KƏLAM

  АЗАД  МЮВЛАНА  ЯБЦЛ КЯЛАМ (11.9.1888, Мяккя – 22.2.1958) – Щиндистан сийаси хадими, алим. Милли азадлыг щярякаты лидерляриндян бири, щиндуист-мцсялман бирлийинин ардыъыл тяряфдары. Щиндистан Милли Конгреси партийасынын цзвц (1912), маариф назири олмушдур (1947). Инэилтяря мцстямлякячиляри ялейщиня тяблиьат апаран “ял-Щилал” гязетини няшр етдирмишдир (1912–14). Урду фялсяфяси вя ядябиййаты тарихиня, Гуранын шярщиня даир ясярлярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAD MÖVLANA ƏBÜL KƏLAM

  АЗАД  МЮВЛАНА  ЯБЦЛ КЯЛАМ (11.9.1888, Мяккя – 22.2.1958) – Щиндистан сийаси хадими, алим. Милли азадлыг щярякаты лидерляриндян бири, щиндуист-мцсялман бирлийинин ардыъыл тяряфдары. Щиндистан Милли Конгреси партийасынын цзвц (1912), маариф назири олмушдур (1947). Инэилтяря мцстямлякячиляри ялейщиня тяблиьат апаран “ял-Щилал” гязетини няшр етдирмишдир (1912–14). Урду фялсяфяси вя ядябиййаты тарихиня, Гуранын шярщиня даир ясярлярин мцяллифидир.

  AZAD MÖVLANA ƏBÜL KƏLAM

  АЗАД  МЮВЛАНА  ЯБЦЛ КЯЛАМ (11.9.1888, Мяккя – 22.2.1958) – Щиндистан сийаси хадими, алим. Милли азадлыг щярякаты лидерляриндян бири, щиндуист-мцсялман бирлийинин ардыъыл тяряфдары. Щиндистан Милли Конгреси партийасынын цзвц (1912), маариф назири олмушдур (1947). Инэилтяря мцстямлякячиляри ялейщиня тяблиьат апаран “ял-Щилал” гязетини няшр етдирмишдир (1912–14). Урду фялсяфяси вя ядябиййаты тарихиня, Гуранын шярщиня даир ясярлярин мцяллифидир.