Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZADƏLİYEV Cəbrayıl Əbdüləli

  АЗАДЯЛИЙЕВ Ъябрайыл Ябдцляли оьлу (д.29.11.1935, Ерм.  ССР  Гафан   р-нунун Мащмудлу к.) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1998). 1959 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Щямин илдян Азярб.  ЕА  Эеолоэийа  Ин-тунда (1986–2003 иллярдя сектор  рящбяри, 2003 илдян баш елми ишчи) чалышыр. Тядгигатлары метаморфизм вя филизямяляэялмя, филиз йатаглары вя металлоэенийа, минералоэийа вя физики эеокимйа, тятбиги эеолоэийа вя эеоеколоэийа проблемляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. А. Кичик Гафгазда мис-порфир вя  скарн типли филиз формасийаларынын эеоложи-эенетик вя щяъми-эеокимйяви моделлярини ишляйиб щазырламыш, щипербазитлярин интрузив йолла ямяля эялмясини сцбут етмишдир. 200-дян   чох    елми    ясярин,    о    ъцмлядян 1 монографийа вя 1 дярслийин  мцяллифидир.

  Ясяри: Рудные формации месторождений и проявлений железа, марганца и титана Азербайджана. Б., 2003.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZADƏLİYEV Cəbrayıl Əbdüləli

  АЗАДЯЛИЙЕВ Ъябрайыл Ябдцляли оьлу (д.29.11.1935, Ерм.  ССР  Гафан   р-нунун Мащмудлу к.) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1998). 1959 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Щямин илдян Азярб.  ЕА  Эеолоэийа  Ин-тунда (1986–2003 иллярдя сектор  рящбяри, 2003 илдян баш елми ишчи) чалышыр. Тядгигатлары метаморфизм вя филизямяляэялмя, филиз йатаглары вя металлоэенийа, минералоэийа вя физики эеокимйа, тятбиги эеолоэийа вя эеоеколоэийа проблемляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. А. Кичик Гафгазда мис-порфир вя  скарн типли филиз формасийаларынын эеоложи-эенетик вя щяъми-эеокимйяви моделлярини ишляйиб щазырламыш, щипербазитлярин интрузив йолла ямяля эялмясини сцбут етмишдир. 200-дян   чох    елми    ясярин,    о    ъцмлядян 1 монографийа вя 1 дярслийин  мцяллифидир.

  Ясяри: Рудные формации месторождений и проявлений железа, марганца и титана Азербайджана. Б., 2003.

  AZADƏLİYEV Cəbrayıl Əbdüləli

  АЗАДЯЛИЙЕВ Ъябрайыл Ябдцляли оьлу (д.29.11.1935, Ерм.  ССР  Гафан   р-нунун Мащмудлу к.) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1998). 1959 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Щямин илдян Азярб.  ЕА  Эеолоэийа  Ин-тунда (1986–2003 иллярдя сектор  рящбяри, 2003 илдян баш елми ишчи) чалышыр. Тядгигатлары метаморфизм вя филизямяляэялмя, филиз йатаглары вя металлоэенийа, минералоэийа вя физики эеокимйа, тятбиги эеолоэийа вя эеоеколоэийа проблемляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. А. Кичик Гафгазда мис-порфир вя  скарн типли филиз формасийаларынын эеоложи-эенетик вя щяъми-эеокимйяви моделлярини ишляйиб щазырламыш, щипербазитлярин интрузив йолла ямяля эялмясини сцбут етмишдир. 200-дян   чох    елми    ясярин,    о    ъцмлядян 1 монографийа вя 1 дярслийин  мцяллифидир.

  Ясяри: Рудные формации месторождений и проявлений железа, марганца и титана Азербайджана. Б., 2003.