Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELİZ


  БЕЛИЗ (Beliz) – Белизин ян ири шящяри вя ясас игтисади мяркязи. Ящ. 61,5 мин (2005). Юлкянин ш.-индя, Белиз чайынын Кариб дянизиня тюкцлдцйц йердя ян ири вя дярин порту (тикинтиси 1980 илдя баша чатмышдыр; шякяр вя банан ихраъ олунур).


  Б.-ин йериндя 1638 илдя инэилисляр мяскян салмышлар. 1884–1970 иллярдя Британийа Щондурасынын инз. мяркязи олмушдур. Тез-тез дашгынлар баш вердийи цчцн Б.-ин бир чох биналары йортаълар цзяриндя инша едилир. Щюкумят еви (1814), Сент-Ъон баш килсяси (1812); милли ун-т (2000), милли китабхана (1935); Б. Ряссамлыг галерейасы (1984); Белиз (2002) вя дяниз музейляри вар. Йейинти (о ъцмлядян балыг), аьаъ емалы, мебел сянайеси мцяссисяляри; йахынлыьында зоопарк; бейнялхалг аеропорт вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELİZ


  БЕЛИЗ (Beliz) – Белизин ян ири шящяри вя ясас игтисади мяркязи. Ящ. 61,5 мин (2005). Юлкянин ш.-индя, Белиз чайынын Кариб дянизиня тюкцлдцйц йердя ян ири вя дярин порту (тикинтиси 1980 илдя баша чатмышдыр; шякяр вя банан ихраъ олунур).


  Б.-ин йериндя 1638 илдя инэилисляр мяскян салмышлар. 1884–1970 иллярдя Британийа Щондурасынын инз. мяркязи олмушдур. Тез-тез дашгынлар баш вердийи цчцн Б.-ин бир чох биналары йортаълар цзяриндя инша едилир. Щюкумят еви (1814), Сент-Ъон баш килсяси (1812); милли ун-т (2000), милли китабхана (1935); Б. Ряссамлыг галерейасы (1984); Белиз (2002) вя дяниз музейляри вар. Йейинти (о ъцмлядян балыг), аьаъ емалы, мебел сянайеси мцяссисяляри; йахынлыьында зоопарк; бейнялхалг аеропорт вар.

  BELİZ


  БЕЛИЗ (Beliz) – Белизин ян ири шящяри вя ясас игтисади мяркязи. Ящ. 61,5 мин (2005). Юлкянин ш.-индя, Белиз чайынын Кариб дянизиня тюкцлдцйц йердя ян ири вя дярин порту (тикинтиси 1980 илдя баша чатмышдыр; шякяр вя банан ихраъ олунур).


  Б.-ин йериндя 1638 илдя инэилисляр мяскян салмышлар. 1884–1970 иллярдя Британийа Щондурасынын инз. мяркязи олмушдур. Тез-тез дашгынлар баш вердийи цчцн Б.-ин бир чох биналары йортаълар цзяриндя инша едилир. Щюкумят еви (1814), Сент-Ъон баш килсяси (1812); милли ун-т (2000), милли китабхана (1935); Б. Ряссамлыг галерейасы (1984); Белиз (2002) вя дяниз музейляри вар. Йейинти (о ъцмлядян балыг), аьаъ емалы, мебел сянайеси мцяссисяляри; йахынлыьында зоопарк; бейнялхалг аеропорт вар.