Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZADİ Dövlətməhəmməd

  АЗАДИ Дювлятмящяммяд (1700, индики Тцркмянистан Респ.-нын Балкан вил., Гаррыгала – 1760, щямин йердя) – тцркмян шаири, алим. Мяхдумгулунун атасыдыр. Йарадыъылыьына суфилийин тясири олмушдур. “Вязи-Азади” вя “Бещиштнамя” адлы ики мяснявиси мялумдур. А. тцркмян тайфаларынын бирляшдирилмяси, маарифчилик вя ядалятли щюкмдар идейаларыны тяблиь етмиш, мцщарибяни пислямишдир. А.-нин йарадыъылыьы тцркмян ядябиййатынын сонракы инкишафына мцяййян тясир эюстярмишдир. Шеир нязяриййяси иля дя мяшьул олмушдур.

  Яд.: Ильясов О. Книга “Вазги-Азад”. Ашхабад, 1963.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZADİ Dövlətməhəmməd

  АЗАДИ Дювлятмящяммяд (1700, индики Тцркмянистан Респ.-нын Балкан вил., Гаррыгала – 1760, щямин йердя) – тцркмян шаири, алим. Мяхдумгулунун атасыдыр. Йарадыъылыьына суфилийин тясири олмушдур. “Вязи-Азади” вя “Бещиштнамя” адлы ики мяснявиси мялумдур. А. тцркмян тайфаларынын бирляшдирилмяси, маарифчилик вя ядалятли щюкмдар идейаларыны тяблиь етмиш, мцщарибяни пислямишдир. А.-нин йарадыъылыьы тцркмян ядябиййатынын сонракы инкишафына мцяййян тясир эюстярмишдир. Шеир нязяриййяси иля дя мяшьул олмушдур.

  Яд.: Ильясов О. Книга “Вазги-Азад”. Ашхабад, 1963.

  AZADİ Dövlətməhəmməd

  АЗАДИ Дювлятмящяммяд (1700, индики Тцркмянистан Респ.-нын Балкан вил., Гаррыгала – 1760, щямин йердя) – тцркмян шаири, алим. Мяхдумгулунун атасыдыр. Йарадыъылыьына суфилийин тясири олмушдур. “Вязи-Азади” вя “Бещиштнамя” адлы ики мяснявиси мялумдур. А. тцркмян тайфаларынын бирляшдирилмяси, маарифчилик вя ядалятли щюкмдар идейаларыны тяблиь етмиш, мцщарибяни пислямишдир. А.-нин йарадыъылыьы тцркмян ядябиййатынын сонракы инкишафына мцяййян тясир эюстярмишдир. Шеир нязяриййяси иля дя мяшьул олмушдур.

  Яд.: Ильясов О. Книга “Вазги-Азад”. Ашхабад, 1963.