Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏ

  АЗАДЛЫГДАН  МЯЩРУМЕТМЯ, азадлыьын мящдудлашдырылмасы – ъинайят щцгугунда ъяза нювляриндян бири. Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 53-ъц маддясиня уйьун олараг, азадлыьын мящдудлашдырылмасы иттищам щюкмц чыхарыланадяк 18 йашы тамам олмуш мящкумларын ъямиййятдян тяърид олунмадан, лакин нязарят алтында хцсуси мцяссисялярдя сахланылмасындан ибарятдир. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы мящкумлуьу олмайан вя гясдян ъинайят тюрятмяйя  эюря  азадлыгдан  мящруметмяйя мящкум олунмуш шяхсляря – бир илдян цч илядяк; ещтийатсызлыгдан ъинайят тюрятмяйя эюря азадлыгдан мящруметмяйя мящкум олунмуш шяхсляря – бир илдян беш илядяк мцддятя тяйин едилир. Иътимаи ишляр вя йа ислащ ишляри азадлыьын мящдудлашдырылмасы иля явяз едилдикдя бу ъяза нювц бир илдян аз мцддятя дя тяйин едиля биляр. Азадлыьын мящдудлашдырылмасына мящкум едилмиш шяхс ъязанын иърасындан гярязли бойун гачырдыгда, азадлыьын мящдудлашдырылмасы онун тяйин едилдийи мцддятя азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля явяз олунур. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасы азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля явяз едилдикдя азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасынын мцддяти азадлыгдан мящруметмя ъязасынын мцддятиня эцня-эцн щесабы иля щесабланыр. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы биринъи вя икинъи груп ялилляря, щамиля гадынлара вя йа сяккиз йашынадяк ушаьы олан гадынлара, гоъалыьа эюря пенсийа йашына чатмыш гадын вя кишиляря, щабеля мцддятли щярби хилмятдя олан щярби гуллугчулара тяйин едилмир.

  Азадлыьын мящдудлашдырылмасы Азярбайъан Республикасы ъинайят ганунвериъилийи цзря ъязаларын системиня дахил едилян йени ъяза нювцдцр. Бу ъяза йалныз тюрядилмиш ъинайятя эюря мясулиййят мцяййян едян маддянин санксийасында нязярдя тутулан щалларда тятбиг едиля биляр. Азядлыьын мящдудлашдырылмасы мящкума психоложи тясир эюстярилмясини нязярдя тутмагла онун шяхси щцгуг вя азадлыгларынын  мящдудлашдырылмасы,  давранышы  цзяриндя  нязарят  гойулмасы,  мцвафиг  режим тялябляриня ямял етмяйя мяъбур едилмяси вя хцсуси мцяссисялярдя сахланылмасы йолу иля  ъязанын  мягсядиня  наил  олунмасына ялверишли шяраит йарадыр. Она эюря дя азадлыьын мящдудлашдырылмасы заманы бу мягсядя  ня  дяряъядя  наил  олунмасы  ъязаны тяйин едян мящкямялярдян даща чох онун  иърасыны  щяйата  кечирян  хцсуси мцяссисялярин фяалиййятиндян асылыдр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏ

  АЗАДЛЫГДАН  МЯЩРУМЕТМЯ, азадлыьын мящдудлашдырылмасы – ъинайят щцгугунда ъяза нювляриндян бири. Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 53-ъц маддясиня уйьун олараг, азадлыьын мящдудлашдырылмасы иттищам щюкмц чыхарыланадяк 18 йашы тамам олмуш мящкумларын ъямиййятдян тяърид олунмадан, лакин нязарят алтында хцсуси мцяссисялярдя сахланылмасындан ибарятдир. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы мящкумлуьу олмайан вя гясдян ъинайят тюрятмяйя  эюря  азадлыгдан  мящруметмяйя мящкум олунмуш шяхсляря – бир илдян цч илядяк; ещтийатсызлыгдан ъинайят тюрятмяйя эюря азадлыгдан мящруметмяйя мящкум олунмуш шяхсляря – бир илдян беш илядяк мцддятя тяйин едилир. Иътимаи ишляр вя йа ислащ ишляри азадлыьын мящдудлашдырылмасы иля явяз едилдикдя бу ъяза нювц бир илдян аз мцддятя дя тяйин едиля биляр. Азадлыьын мящдудлашдырылмасына мящкум едилмиш шяхс ъязанын иърасындан гярязли бойун гачырдыгда, азадлыьын мящдудлашдырылмасы онун тяйин едилдийи мцддятя азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля явяз олунур. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасы азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля явяз едилдикдя азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасынын мцддяти азадлыгдан мящруметмя ъязасынын мцддятиня эцня-эцн щесабы иля щесабланыр. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы биринъи вя икинъи груп ялилляря, щамиля гадынлара вя йа сяккиз йашынадяк ушаьы олан гадынлара, гоъалыьа эюря пенсийа йашына чатмыш гадын вя кишиляря, щабеля мцддятли щярби хилмятдя олан щярби гуллугчулара тяйин едилмир.

  Азадлыьын мящдудлашдырылмасы Азярбайъан Республикасы ъинайят ганунвериъилийи цзря ъязаларын системиня дахил едилян йени ъяза нювцдцр. Бу ъяза йалныз тюрядилмиш ъинайятя эюря мясулиййят мцяййян едян маддянин санксийасында нязярдя тутулан щалларда тятбиг едиля биляр. Азядлыьын мящдудлашдырылмасы мящкума психоложи тясир эюстярилмясини нязярдя тутмагла онун шяхси щцгуг вя азадлыгларынын  мящдудлашдырылмасы,  давранышы  цзяриндя  нязарят  гойулмасы,  мцвафиг  режим тялябляриня ямял етмяйя мяъбур едилмяси вя хцсуси мцяссисялярдя сахланылмасы йолу иля  ъязанын  мягсядиня  наил  олунмасына ялверишли шяраит йарадыр. Она эюря дя азадлыьын мящдудлашдырылмасы заманы бу мягсядя  ня  дяряъядя  наил  олунмасы  ъязаны тяйин едян мящкямялярдян даща чох онун  иърасыны  щяйата  кечирян  хцсуси мцяссисялярин фяалиййятиндян асылыдр.

  AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏ

  АЗАДЛЫГДАН  МЯЩРУМЕТМЯ, азадлыьын мящдудлашдырылмасы – ъинайят щцгугунда ъяза нювляриндян бири. Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 53-ъц маддясиня уйьун олараг, азадлыьын мящдудлашдырылмасы иттищам щюкмц чыхарыланадяк 18 йашы тамам олмуш мящкумларын ъямиййятдян тяърид олунмадан, лакин нязарят алтында хцсуси мцяссисялярдя сахланылмасындан ибарятдир. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы мящкумлуьу олмайан вя гясдян ъинайят тюрятмяйя  эюря  азадлыгдан  мящруметмяйя мящкум олунмуш шяхсляря – бир илдян цч илядяк; ещтийатсызлыгдан ъинайят тюрятмяйя эюря азадлыгдан мящруметмяйя мящкум олунмуш шяхсляря – бир илдян беш илядяк мцддятя тяйин едилир. Иътимаи ишляр вя йа ислащ ишляри азадлыьын мящдудлашдырылмасы иля явяз едилдикдя бу ъяза нювц бир илдян аз мцддятя дя тяйин едиля биляр. Азадлыьын мящдудлашдырылмасына мящкум едилмиш шяхс ъязанын иърасындан гярязли бойун гачырдыгда, азадлыьын мящдудлашдырылмасы онун тяйин едилдийи мцддятя азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля явяз олунур. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасы азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля явяз едилдикдя азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасынын мцддяти азадлыгдан мящруметмя ъязасынын мцддятиня эцня-эцн щесабы иля щесабланыр. Азадлыьын мящдудлашдырылмасы биринъи вя икинъи груп ялилляря, щамиля гадынлара вя йа сяккиз йашынадяк ушаьы олан гадынлара, гоъалыьа эюря пенсийа йашына чатмыш гадын вя кишиляря, щабеля мцддятли щярби хилмятдя олан щярби гуллугчулара тяйин едилмир.

  Азадлыьын мящдудлашдырылмасы Азярбайъан Республикасы ъинайят ганунвериъилийи цзря ъязаларын системиня дахил едилян йени ъяза нювцдцр. Бу ъяза йалныз тюрядилмиш ъинайятя эюря мясулиййят мцяййян едян маддянин санксийасында нязярдя тутулан щалларда тятбиг едиля биляр. Азядлыьын мящдудлашдырылмасы мящкума психоложи тясир эюстярилмясини нязярдя тутмагла онун шяхси щцгуг вя азадлыгларынын  мящдудлашдырылмасы,  давранышы  цзяриндя  нязарят  гойулмасы,  мцвафиг  режим тялябляриня ямял етмяйя мяъбур едилмяси вя хцсуси мцяссисялярдя сахланылмасы йолу иля  ъязанын  мягсядиня  наил  олунмасына ялверишли шяраит йарадыр. Она эюря дя азадлыьын мящдудлашдырылмасы заманы бу мягсядя  ня  дяряъядя  наил  олунмасы  ъязаны тяйин едян мящкямялярдян даща чох онун  иърасыны  щяйата  кечирян  хцсуси мцяссисялярин фяалиййятиндян асылыдр.