Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CECİM

  ЪЕЪИМ – ял иля тохунулан парча, йахуд ховсуз халча нювц. Ени 35–40 см, уз. 16 м-ядяк вя даща артыг олур. Тохунма просесиндя мцхтялиф рянэли (аь, гырмызы, сары, палыды) яриш ипляри дязэаща чякилир, яришлярин арасындан садя формада биррянэли арьаъ ипляри кечирилир. Ъ.-ин шагули истигамятли енли вя енсиз золагларынын цзяри чох вахт мцхтялиф формалы щяндяси елементлярля бязядилир. Ъ.-ин ики цзц дя ейни олур. Ъ.-дян вахтиля гадын вя киши эейимляри, дюшякцзц, йцк пярдяси, юртцкляр, чанта вя йящяр гашлыьы тикмяк цчцн, еляъя дя дюшяняъяк вя дивар халчасы кими истифадя едилмишдир. Ъ.-ин ясас истещсал мяркязляри Газах,
  Гарабаь, Нахчыван, Шяки, Ширван зоналары, Эюйчя мащалы, Ъянуби Азярб. олмушдур. Ширванда Ъ. даща чох ипякдян, Гарабаьда, Эюйчядя ися йундан тохунурду.


  Ъеъим нцмуняляриндян фрагментляр. 19 яср –20 ясрин яввялляри.
  Р. Мустафайев ад. Азярб. Милли Инъясянят Музейи. Бакы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CECİM

  ЪЕЪИМ – ял иля тохунулан парча, йахуд ховсуз халча нювц. Ени 35–40 см, уз. 16 м-ядяк вя даща артыг олур. Тохунма просесиндя мцхтялиф рянэли (аь, гырмызы, сары, палыды) яриш ипляри дязэаща чякилир, яришлярин арасындан садя формада биррянэли арьаъ ипляри кечирилир. Ъ.-ин шагули истигамятли енли вя енсиз золагларынын цзяри чох вахт мцхтялиф формалы щяндяси елементлярля бязядилир. Ъ.-ин ики цзц дя ейни олур. Ъ.-дян вахтиля гадын вя киши эейимляри, дюшякцзц, йцк пярдяси, юртцкляр, чанта вя йящяр гашлыьы тикмяк цчцн, еляъя дя дюшяняъяк вя дивар халчасы кими истифадя едилмишдир. Ъ.-ин ясас истещсал мяркязляри Газах,
  Гарабаь, Нахчыван, Шяки, Ширван зоналары, Эюйчя мащалы, Ъянуби Азярб. олмушдур. Ширванда Ъ. даща чох ипякдян, Гарабаьда, Эюйчядя ися йундан тохунурду.


  Ъеъим нцмуняляриндян фрагментляр. 19 яср –20 ясрин яввялляри.
  Р. Мустафайев ад. Азярб. Милли Инъясянят Музейи. Бакы.

  CECİM

  ЪЕЪИМ – ял иля тохунулан парча, йахуд ховсуз халча нювц. Ени 35–40 см, уз. 16 м-ядяк вя даща артыг олур. Тохунма просесиндя мцхтялиф рянэли (аь, гырмызы, сары, палыды) яриш ипляри дязэаща чякилир, яришлярин арасындан садя формада биррянэли арьаъ ипляри кечирилир. Ъ.-ин шагули истигамятли енли вя енсиз золагларынын цзяри чох вахт мцхтялиф формалы щяндяси елементлярля бязядилир. Ъ.-ин ики цзц дя ейни олур. Ъ.-дян вахтиля гадын вя киши эейимляри, дюшякцзц, йцк пярдяси, юртцкляр, чанта вя йящяр гашлыьы тикмяк цчцн, еляъя дя дюшяняъяк вя дивар халчасы кими истифадя едилмишдир. Ъ.-ин ясас истещсал мяркязляри Газах,
  Гарабаь, Нахчыван, Шяки, Ширван зоналары, Эюйчя мащалы, Ъянуби Азярб. олмушдур. Ширванда Ъ. даща чох ипякдян, Гарабаьда, Эюйчядя ися йундан тохунурду.


  Ъеъим нцмуняляриндян фрагментляр. 19 яср –20 ясрин яввялляри.
  Р. Мустафайев ад. Азярб. Милли Инъясянят Музейи. Бакы.