Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELQLƏR


  БЕЛГЛЯР (лат. Белэае) – Шимали Галлийада (Сена вя Рейн чайлары арасында) вя гисмян Британийанын г. сащилляриндя йашамыш келт тайфалары групу. Ясас тайфалар белловаклар, суессионлар, ремляр, амбианлар, атребатлар, моринляр, менапиляр вя б. иди. Е.я. 58–51 иллярдя Галлийа Б.-и Рома сяркярдяси Йули Сезар тяряфиндян табе едилди, е.я. 16 илдян онларын мяскунлашдыьы ярази Романын Белэика яйалятиня чеврилди. Ерамызын 1 ясринин орталарында келт тайфаларынын (о ъцмлядян Б.-ин) Британийада мяскунлашдыглары ярази ромалылар тяряфиндян тамамиля ишьал едилди. 5 ясрдя франкларын Белэиканы зябт етмясиндян сонра Б.-
  ин бир гисми ишьалчылар тяряфиндян мящв едилмиш, диэяр гисми ися ассимилйасийайа уьрамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELQLƏR


  БЕЛГЛЯР (лат. Белэае) – Шимали Галлийада (Сена вя Рейн чайлары арасында) вя гисмян Британийанын г. сащилляриндя йашамыш келт тайфалары групу. Ясас тайфалар белловаклар, суессионлар, ремляр, амбианлар, атребатлар, моринляр, менапиляр вя б. иди. Е.я. 58–51 иллярдя Галлийа Б.-и Рома сяркярдяси Йули Сезар тяряфиндян табе едилди, е.я. 16 илдян онларын мяскунлашдыьы ярази Романын Белэика яйалятиня чеврилди. Ерамызын 1 ясринин орталарында келт тайфаларынын (о ъцмлядян Б.-ин) Британийада мяскунлашдыглары ярази ромалылар тяряфиндян тамамиля ишьал едилди. 5 ясрдя франкларын Белэиканы зябт етмясиндян сонра Б.-
  ин бир гисми ишьалчылар тяряфиндян мящв едилмиш, диэяр гисми ися ассимилйасийайа уьрамышдыр.

  BELQLƏR


  БЕЛГЛЯР (лат. Белэае) – Шимали Галлийада (Сена вя Рейн чайлары арасында) вя гисмян Британийанын г. сащилляриндя йашамыш келт тайфалары групу. Ясас тайфалар белловаклар, суессионлар, ремляр, амбианлар, атребатлар, моринляр, менапиляр вя б. иди. Е.я. 58–51 иллярдя Галлийа Б.-и Рома сяркярдяси Йули Сезар тяряфиндян табе едилди, е.я. 16 илдян онларын мяскунлашдыьы ярази Романын Белэика яйалятиня чеврилди. Ерамызын 1 ясринин орталарында келт тайфаларынын (о ъцмлядян Б.-ин) Британийада мяскунлашдыглары ярази ромалылар тяряфиндян тамамиля ишьал едилди. 5 ясрдя франкларын Белэиканы зябт етмясиндян сонра Б.-
  ин бир гисми ишьалчылар тяряфиндян мящв едилмиш, диэяр гисми ися ассимилйасийайа уьрамышдыр.