Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELL İsaak


  БЕЛЛ Исаак Лотиан (15.2.1816 – 20.12.1904), инэилис металлургу. Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1874). Кливленддяки Кларенс дямир з-дунун сащибкары ол- мушдур. Чугун металлурэийасы сащясиндя апардыьы бир сыра тятгигатлары домна просеси нязяриййясинин ишляниб щазырланмасына тякан вермишдир. 1869 илдя домна яритмясинин истилик балансынын щесабламаларыны дяръ етдирмишдир. Бунунла о, илк истилик балансынын тяртибчиси франсыз металлургу А. де Батерин сящвлярини арадан галдырмышдыр. Б.-ин дяръ олунмуш ишляриндян ян мцщцмц “Чугун вя полад истещсалынын ясаслары” ясяридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELL İsaak


  БЕЛЛ Исаак Лотиан (15.2.1816 – 20.12.1904), инэилис металлургу. Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1874). Кливленддяки Кларенс дямир з-дунун сащибкары ол- мушдур. Чугун металлурэийасы сащясиндя апардыьы бир сыра тятгигатлары домна просеси нязяриййясинин ишляниб щазырланмасына тякан вермишдир. 1869 илдя домна яритмясинин истилик балансынын щесабламаларыны дяръ етдирмишдир. Бунунла о, илк истилик балансынын тяртибчиси франсыз металлургу А. де Батерин сящвлярини арадан галдырмышдыр. Б.-ин дяръ олунмуш ишляриндян ян мцщцмц “Чугун вя полад истещсалынын ясаслары” ясяридир.

  BELL İsaak


  БЕЛЛ Исаак Лотиан (15.2.1816 – 20.12.1904), инэилис металлургу. Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1874). Кливленддяки Кларенс дямир з-дунун сащибкары ол- мушдур. Чугун металлурэийасы сащясиндя апардыьы бир сыра тятгигатлары домна просеси нязяриййясинин ишляниб щазырланмасына тякан вермишдир. 1869 илдя домна яритмясинин истилик балансынын щесабламаларыны дяръ етдирмишдир. Бунунла о, илк истилик балансынын тяртибчиси франсыз металлургу А. де Батерин сящвлярини арадан галдырмышдыр. Б.-ин дяръ олунмуш ишляриндян ян мцщцмц “Чугун вя полад истещсалынын ясаслары” ясяридир.