Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAKOV Siyavuş İsfəndiyar

  АЗАКОВ Сийавуш Исфяндийар оьлу (д.l2. 10.1948, Нахчыван) – Азярб. физики, физика-рийазиййат  е.  д.  (1991).  Москвада  П. Лумумба  ад.  Халглар  Достлуьу  Ун-тини битирмишдир (1971). Азярб. ЕА-нын Физика Ин-тунда ишлямишдир (1975–2008). 2008 илдян Фювгяладя Щаллар Назирлийиндя чалышыр. Тядгигатлары физики системлярин эцълц гейри-хятти хассяляри  моделляринин  гурулмасы   цчцн   щяйаъанланма   нязяриййясинин фяргли цсулларынын ишлянилмяси сащясиндядир. 50-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAKOV Siyavuş İsfəndiyar

  АЗАКОВ Сийавуш Исфяндийар оьлу (д.l2. 10.1948, Нахчыван) – Азярб. физики, физика-рийазиййат  е.  д.  (1991).  Москвада  П. Лумумба  ад.  Халглар  Достлуьу  Ун-тини битирмишдир (1971). Азярб. ЕА-нын Физика Ин-тунда ишлямишдир (1975–2008). 2008 илдян Фювгяладя Щаллар Назирлийиндя чалышыр. Тядгигатлары физики системлярин эцълц гейри-хятти хассяляри  моделляринин  гурулмасы   цчцн   щяйаъанланма   нязяриййясинин фяргли цсулларынын ишлянилмяси сащясиндядир. 50-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  AZAKOV Siyavuş İsfəndiyar

  АЗАКОВ Сийавуш Исфяндийар оьлу (д.l2. 10.1948, Нахчыван) – Азярб. физики, физика-рийазиййат  е.  д.  (1991).  Москвада  П. Лумумба  ад.  Халглар  Достлуьу  Ун-тини битирмишдир (1971). Азярб. ЕА-нын Физика Ин-тунда ишлямишдир (1975–2008). 2008 илдян Фювгяладя Щаллар Назирлийиндя чалышыр. Тядгигатлары физики системлярин эцълц гейри-хятти хассяляри  моделляринин  гурулмасы   цчцн   щяйаъанланма   нязяриййясинин фяргли цсулларынын ишлянилмяси сащясиндядир. 50-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.