Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Nicat Davud oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ниъат Давуд оьлу (16.10.1933, Гах р-нунун Илису к. – 23.10.2001, Бакы) – електротехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1987), проф. (1990). 1956 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир. 1963 илдян АДНА-да чалышмыш, електрик стансийалары кафедрасынын мцдири (1991 илдян) олмушдур. Тядгигатлары електроенерэетика системляринин йцк говшагларынын эярэинлийини сабитляшдирян оптимал стахостик идаряетмя мясяляляриня аиддир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясяри: Теория и методы проектирования оптимальных регуляторов. Л., 1985.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Nicat Davud oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ниъат Давуд оьлу (16.10.1933, Гах р-нунун Илису к. – 23.10.2001, Бакы) – електротехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1987), проф. (1990). 1956 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир. 1963 илдян АДНА-да чалышмыш, електрик стансийалары кафедрасынын мцдири (1991 илдян) олмушдур. Тядгигатлары електроенерэетика системляринин йцк говшагларынын эярэинлийини сабитляшдирян оптимал стахостик идаряетмя мясяляляриня аиддир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясяри: Теория и методы проектирования оптимальных регуляторов. Л., 1985.

  ABDULLAYEV Nicat Davud oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ниъат Давуд оьлу (16.10.1933, Гах р-нунун Илису к. – 23.10.2001, Бакы) – електротехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1987), проф. (1990). 1956 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир. 1963 илдян АДНА-да чалышмыш, електрик стансийалары кафедрасынын мцдири (1991 илдян) олмушдур. Тядгигатлары електроенерэетика системляринин йцк говшагларынын эярэинлийини сабитляшдирян оптимал стахостик идаряетмя мясяляляриня аиддир. 100-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясяри: Теория и методы проектирования оптимальных регуляторов. Л., 1985.