Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAMERUNİ

  АЗАМЕРУНИ   –   индики   Азярб.   Респ.нын яразисиндя мювъуд олмуш гядим юлкя. Ады е.я. 8 ясря аид Урарту михи йазыларында чякилир. Эюйчя эюлцндян ш.-дя йерляшдийи  ещтимал  едилир.

  Яд.: Дьяконов  И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2– 4;  Меликишвили   Г.  А.  Урартские  клинообразные  надписи.  М., 1960;  Гашгай   С.  Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAMERUNİ

  АЗАМЕРУНИ   –   индики   Азярб.   Респ.нын яразисиндя мювъуд олмуш гядим юлкя. Ады е.я. 8 ясря аид Урарту михи йазыларында чякилир. Эюйчя эюлцндян ш.-дя йерляшдийи  ещтимал  едилир.

  Яд.: Дьяконов  И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2– 4;  Меликишвили   Г.  А.  Урартские  клинообразные  надписи.  М., 1960;  Гашгай   С.  Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.

  AZAMERUNİ

  АЗАМЕРУНИ   –   индики   Азярб.   Респ.нын яразисиндя мювъуд олмуш гядим юлкя. Ады е.я. 8 ясря аид Урарту михи йазыларында чякилир. Эюйчя эюлцндян ш.-дя йерляшдийи  ещтимал  едилир.

  Яд.: Дьяконов  И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2– 4;  Меликишвили   Г.  А.  Урартские  клинообразные  надписи.  М., 1960;  Гашгай   С.  Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.