Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAN, Əzan

  АЗАН,  язан  (яр.  – билдирмяк, чаьырмаг,  елан  етмяк)  –  мцсялманлары ибадятя  дявят  етмяк  цчцн  мцяззинин (азанчынын) эцндялик, ваъиб намазлардан яввял минарядян вя йа башга щцндцр йердян уъадан,  яряб  дилиндя  охудуьу  чаьырыш. А. щяр йердя бу ъцмлялярдян ибарятдир: 1. “Аллащу якбяр” (Аллащ ян бюйцкдцр – 4 дяфя); 2. “Яшщядц ян ла илащя илляллащ” (Шящадят едирям ки, аллащдан башга танры йохдур – 2 дяфя); 3. “Яшщяду яння Мущяммядян рясулуллащ” (Шящадят едирям ки, Мящяммяд аллащын елчисидир – 2 дяфя); 4. “Щяййя яляс-сялащ” (Щайды, щамы намаза – 2 дяфя); 5. “Щяййя ялял-фялащ” (Щайды, щамы гуртулуша – 2 дяфя); 6. “Аллащу якбяр” (Аллащ ян бюйцкдцр – 2 дяфя); 7. “Ла илащя илляллащ” (Аллащдан башга танры йохдур). Сцннц мцсялманлары сцбщ А.-ында “Щяййя ялял-фялащ”дан сонра “ясСялату щайрун минен-невм” (намаз йухудан хейирлидир) ъцмлясини дя 2 дяфя тякрарлайырлар. Шия мцсялманлары А.-а имам Ялинин бцтцн мцсялманларын рящбяри олмасы щаггында ъцмляни дя ялавя едирляр (“Яшщяду яння ямирялмюмининя Ялиййян вялийуллащ”).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAN, Əzan

  АЗАН,  язан  (яр.  – билдирмяк, чаьырмаг,  елан  етмяк)  –  мцсялманлары ибадятя  дявят  етмяк  цчцн  мцяззинин (азанчынын) эцндялик, ваъиб намазлардан яввял минарядян вя йа башга щцндцр йердян уъадан,  яряб  дилиндя  охудуьу  чаьырыш. А. щяр йердя бу ъцмлялярдян ибарятдир: 1. “Аллащу якбяр” (Аллащ ян бюйцкдцр – 4 дяфя); 2. “Яшщядц ян ла илащя илляллащ” (Шящадят едирям ки, аллащдан башга танры йохдур – 2 дяфя); 3. “Яшщяду яння Мущяммядян рясулуллащ” (Шящадят едирям ки, Мящяммяд аллащын елчисидир – 2 дяфя); 4. “Щяййя яляс-сялащ” (Щайды, щамы намаза – 2 дяфя); 5. “Щяййя ялял-фялащ” (Щайды, щамы гуртулуша – 2 дяфя); 6. “Аллащу якбяр” (Аллащ ян бюйцкдцр – 2 дяфя); 7. “Ла илащя илляллащ” (Аллащдан башга танры йохдур). Сцннц мцсялманлары сцбщ А.-ында “Щяййя ялял-фялащ”дан сонра “ясСялату щайрун минен-невм” (намаз йухудан хейирлидир) ъцмлясини дя 2 дяфя тякрарлайырлар. Шия мцсялманлары А.-а имам Ялинин бцтцн мцсялманларын рящбяри олмасы щаггында ъцмляни дя ялавя едирляр (“Яшщяду яння ямирялмюмининя Ялиййян вялийуллащ”).

  AZAN, Əzan

  АЗАН,  язан  (яр.  – билдирмяк, чаьырмаг,  елан  етмяк)  –  мцсялманлары ибадятя  дявят  етмяк  цчцн  мцяззинин (азанчынын) эцндялик, ваъиб намазлардан яввял минарядян вя йа башга щцндцр йердян уъадан,  яряб  дилиндя  охудуьу  чаьырыш. А. щяр йердя бу ъцмлялярдян ибарятдир: 1. “Аллащу якбяр” (Аллащ ян бюйцкдцр – 4 дяфя); 2. “Яшщядц ян ла илащя илляллащ” (Шящадят едирям ки, аллащдан башга танры йохдур – 2 дяфя); 3. “Яшщяду яння Мущяммядян рясулуллащ” (Шящадят едирям ки, Мящяммяд аллащын елчисидир – 2 дяфя); 4. “Щяййя яляс-сялащ” (Щайды, щамы намаза – 2 дяфя); 5. “Щяййя ялял-фялащ” (Щайды, щамы гуртулуша – 2 дяфя); 6. “Аллащу якбяр” (Аллащ ян бюйцкдцр – 2 дяфя); 7. “Ла илащя илляллащ” (Аллащдан башга танры йохдур). Сцннц мцсялманлары сцбщ А.-ында “Щяййя ялял-фялащ”дан сонра “ясСялату щайрун минен-невм” (намаз йухудан хейирлидир) ъцмлясини дя 2 дяфя тякрарлайырлар. Шия мцсялманлары А.-а имам Ялинин бцтцн мцсялманларын рящбяри олмасы щаггында ъцмляни дя ялавя едирляр (“Яшщяду яння ямирялмюмининя Ялиййян вялийуллащ”).