Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAN BÖYRƏK, hərəki böyrək, sallanan böyrək

  АЗАН БЮЙРЯК, щяряки бюйряк, салланан бюйряк – бюйряйин юз ади йерини дяйишмяси нятиъясиндя баш верян хястялик. Сябяби: арыглама иля ялагядар бюйрякятрафы пий тохумасынын азалмасы, гарын язяляляри тонусунун зяифлямяси, травма, гарын бошлуьу тязйигинин ашаьы дцшмяси (чох доьан гадынларда) вя с. Кцт аьрыйа, црякбуланмасына, сидик ифразынын позулмасына вя гябизлийя сябяб олур. Мцалиъяс и: бюйряк бандажы баьламаг, арыглыьы арадан галдырмаг, эимнастика, бязи щалларда ъярращи ямялиййат.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAN BÖYRƏK, hərəki böyrək, sallanan böyrək

  АЗАН БЮЙРЯК, щяряки бюйряк, салланан бюйряк – бюйряйин юз ади йерини дяйишмяси нятиъясиндя баш верян хястялик. Сябяби: арыглама иля ялагядар бюйрякятрафы пий тохумасынын азалмасы, гарын язяляляри тонусунун зяифлямяси, травма, гарын бошлуьу тязйигинин ашаьы дцшмяси (чох доьан гадынларда) вя с. Кцт аьрыйа, црякбуланмасына, сидик ифразынын позулмасына вя гябизлийя сябяб олур. Мцалиъяс и: бюйряк бандажы баьламаг, арыглыьы арадан галдырмаг, эимнастика, бязи щалларда ъярращи ямялиййат.

  AZAN BÖYRƏK, hərəki böyrək, sallanan böyrək

  АЗАН БЮЙРЯК, щяряки бюйряк, салланан бюйряк – бюйряйин юз ади йерини дяйишмяси нятиъясиндя баш верян хястялик. Сябяби: арыглама иля ялагядар бюйрякятрафы пий тохумасынын азалмасы, гарын язяляляри тонусунун зяифлямяси, травма, гарын бошлуьу тязйигинин ашаьы дцшмяси (чох доьан гадынларда) вя с. Кцт аьрыйа, црякбуланмасына, сидик ифразынын позулмасына вя гябизлийя сябяб олур. Мцалиъяс и: бюйряк бандажы баьламаг, арыглыьы арадан галдырмаг, эимнастика, бязи щалларда ъярращи ямялиййат.