Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAT

  АЗАТ (Зеlкоwа) – гараьаъкимиляр фясилясиндян йарпаьыны тюкян аьаъ ъинси. Щцнд. 40  м-ядяк, габыьы  щамар  вя  тцнд-боздур. Йарпаглары нювбяли, чичякляри хырда вя икиъинсиййятлидир. Мейвяси фындыгъыгдыр. А. реликт биткидир. Авропа, Асийа вя Шимали Американын  Неоэен  флорасында  эениш йайылмышдыр. Крит а., Чин, Йапонийа вя Корейада 5–6 нювц галмышдыр. Азярб.-да 1 нювц (З. ъарпинифолиа) битир.  Лянкяран зонасында йашы 200 вя даща чох А. аьаълары  вар.  А.  шахтайа  давамсыздыр.  Тезбюйцйян  декоратив  биткидир.  Одунъаьы иншаат ишиндя йцксяк гиймятляндирилир.

                                           Азат (Зеlкоwа).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAT

  АЗАТ (Зеlкоwа) – гараьаъкимиляр фясилясиндян йарпаьыны тюкян аьаъ ъинси. Щцнд. 40  м-ядяк, габыьы  щамар  вя  тцнд-боздур. Йарпаглары нювбяли, чичякляри хырда вя икиъинсиййятлидир. Мейвяси фындыгъыгдыр. А. реликт биткидир. Авропа, Асийа вя Шимали Американын  Неоэен  флорасында  эениш йайылмышдыр. Крит а., Чин, Йапонийа вя Корейада 5–6 нювц галмышдыр. Азярб.-да 1 нювц (З. ъарпинифолиа) битир.  Лянкяран зонасында йашы 200 вя даща чох А. аьаълары  вар.  А.  шахтайа  давамсыздыр.  Тезбюйцйян  декоратив  биткидир.  Одунъаьы иншаат ишиндя йцксяк гиймятляндирилир.

                                           Азат (Зеlкоwа).

  AZAT

  АЗАТ (Зеlкоwа) – гараьаъкимиляр фясилясиндян йарпаьыны тюкян аьаъ ъинси. Щцнд. 40  м-ядяк, габыьы  щамар  вя  тцнд-боздур. Йарпаглары нювбяли, чичякляри хырда вя икиъинсиййятлидир. Мейвяси фындыгъыгдыр. А. реликт биткидир. Авропа, Асийа вя Шимали Американын  Неоэен  флорасында  эениш йайылмышдыр. Крит а., Чин, Йапонийа вя Корейада 5–6 нювц галмышдыр. Азярб.-да 1 нювц (З. ъарпинифолиа) битир.  Лянкяран зонасында йашы 200 вя даща чох А. аьаълары  вар.  А.  шахтайа  давамсыздыр.  Тезбюйцйян  декоратив  биткидир.  Одунъаьы иншаат ишиндя йцксяк гиймятляндирилир.

                                           Азат (Зеlкоwа).