Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAU

  АЗÁУ  (Бюйцк  вя  Кичик)  –  РФ-дя,  Кабарда-Балкар  Респ.  яразисиндя  дяря бузлаглары.  Бюйцк  Гафгазда, Елбрус  д.-нын  ъ.  йамаъындадыр. Бюйцк  А.-нун (Баксан бузлаьы)  уз.  2  км-дян  чох,  ени  250 м-дир. 2500 м щцнд.-дяк дцшцр. Баксан чайынын ясас гида мянбяйидир. Кичик А. асылы бузлагдыр. Уз. 1 км-я чатыр; ашаьысы 3140 м мцтляг  йцксякликдя гуртарыр вя Кичик Азау чайыны (Баксанын голу) гидаландырыр. Алпинизм мяркязидир.

  Бюйцк  Азау бузлаьы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAU

  АЗÁУ  (Бюйцк  вя  Кичик)  –  РФ-дя,  Кабарда-Балкар  Респ.  яразисиндя  дяря бузлаглары.  Бюйцк  Гафгазда, Елбрус  д.-нын  ъ.  йамаъындадыр. Бюйцк  А.-нун (Баксан бузлаьы)  уз.  2  км-дян  чох,  ени  250 м-дир. 2500 м щцнд.-дяк дцшцр. Баксан чайынын ясас гида мянбяйидир. Кичик А. асылы бузлагдыр. Уз. 1 км-я чатыр; ашаьысы 3140 м мцтляг  йцксякликдя гуртарыр вя Кичик Азау чайыны (Баксанын голу) гидаландырыр. Алпинизм мяркязидир.

  Бюйцк  Азау бузлаьы.

  AZAU

  АЗÁУ  (Бюйцк  вя  Кичик)  –  РФ-дя,  Кабарда-Балкар  Респ.  яразисиндя  дяря бузлаглары.  Бюйцк  Гафгазда, Елбрус  д.-нын  ъ.  йамаъындадыр. Бюйцк  А.-нун (Баксан бузлаьы)  уз.  2  км-дян  чох,  ени  250 м-дир. 2500 м щцнд.-дяк дцшцр. Баксан чайынын ясас гида мянбяйидир. Кичик А. асылы бузлагдыр. Уз. 1 км-я чатыр; ашаьысы 3140 м мцтляг  йцксякликдя гуртарыр вя Кичик Азау чайыны (Баксанын голу) гидаландырыр. Алпинизм мяркязидир.

  Бюйцк  Азау бузлаьы.