Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZAYEVA Çervon Əli 

  AЗАЙЕВА Червон Яли гызы (д.10.3. 1928, Яли-Байрамлы р-нунун Чюлбешдяли к.–30.12.2006, Ширван) – к.т. габагъылы, Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1948). Азярб. ССР Сабирабад р-нундакы “Совет  Азярбайъаны”  колхозунун  сядри  олмушдур (1954–79). Азярб. ССР Али Советинин (4, 6, 7-ъи чаьырыш) депутаты сечилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZAYEVA Çervon Əli 

  AЗАЙЕВА Червон Яли гызы (д.10.3. 1928, Яли-Байрамлы р-нунун Чюлбешдяли к.–30.12.2006, Ширван) – к.т. габагъылы, Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1948). Азярб. ССР Сабирабад р-нундакы “Совет  Азярбайъаны”  колхозунун  сядри  олмушдур (1954–79). Азярб. ССР Али Советинин (4, 6, 7-ъи чаьырыш) депутаты сечилмишдир.

  AZAYEVA Çervon Əli 

  AЗАЙЕВА Червон Яли гызы (д.10.3. 1928, Яли-Байрамлы р-нунун Чюлбешдяли к.–30.12.2006, Ширван) – к.т. габагъылы, Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1948). Азярб. ССР Сабирабад р-нундакы “Совет  Азярбайъаны”  колхозунун  сядри  олмушдур (1954–79). Азярб. ССР Али Советинин (4, 6, 7-ъи чаьырыш) депутаты сечилмишдир.