Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZEOTROP QARIŞIQLAR

  АЗЕОТРОП ГАРЫШЫГЛАР, азео троп лар (а…  +  йун.  ζέω  –  гайнамаг вя τροπή – дюнмя, дяйишиклик) – айрылмадан гайнайан майе мящлуллар,  йяни о мящлуллар ки, верилмиш темп-р, тязйиг вя компонентлярин гатылыгларында таразлыгда олан фазаларын (майе вя бухар) тяркиби ейнидир. А. г. ики вя йа чохкомпонентли ола биляр. Икикомпонентли А. г.-ы 1810 илдя Ъ. Далтон кяшф етмишдир. О, хлорид вя йа нитрат туршусунун сулу мящлулларынын говулмасынын сонунда дистиллатларын гайнама темп-ру вя тяркибинин дяйишмяз галдыьыны ашкар етмишдир. 50%-я йахын майе гарышыглар азеотроплар ямяля эятирир. Бир майе фазалы А. г. щомоазеотроп, ики вя йа даща чох майе фазалы А. г. ися щетероазеотроп адланыр. А. г. мцсбят вя мянфи ола биляр. Мцсбят А. г. фаза таразлыьы диаграмында азеотроп нюгтясиндя сабит темп-рда макс.-ма, сабит тязйигдя ися минимума маликдир; мянфи А. г. якс хассялидир (шякил).

  Бинар гарышыгларын фаза таразлыьы диаграмлары: а – гарышыгда азеотроп йохдур; б –  гайнама  темп-ру  минимум олан азеотроп (мцсбят); ъ – гайнама темп-ру макс. олан азеотроп (мянфи); ашаьы яйри майенин, йухары яйри ися бухарын тяркибиндян асылы олан гайнама темп-рудур; азеотроп нюгтясиндя  майе вя бухарын тяркибляри ейнидир.

  Бинар мящлуллар арасында мянфи азеотроплар мялум А.г.-ын цмуми сайынын 10%-индян аздыр. А. г.-ын тяркиби темп-рла (тязйигля) дяйишир. Бу асылылыг фаза диаграмында азеотроплар хяттини ямяля эятирир; щямин хятт майе – бухар таразлыьынын мювъуд олан бцтцн сащясиндян бющран яйрисинядяк кечя биляр. Компонентлярин молйар парсиал бухарланма истиликляри бир-бириндян ня гядяр ъох фярглянярся, бющран яйрисиндян узагда олан азеотроп нюгтясинин вязиййяти дя даща ящямиййятли дяряъядя дяйишяъякдир (бах Вревски  ганунлары). Азеотроп нюгтясинин фаза диаграмындан кянара йерини дяйишмяси ола биляр.Онда А. г. зеотроп, йяни айрыгайнайан  олур.

  Азеотроп нюгтяси компонентлярдян биринин ъцзи гатылыьына уйьун ола биляр; мяс., щексан – бензол системиндя азеотроп нюгтяси щексанын 99,781–99,796 мол. % гатылыг интервалында йерляшир. Ясасян, бир азеотроп нюгтясиня малик икикомпонентли А. г. мялумдур. Бензол – щексафлцорбензол системиндя тяърцби олараг ики азеотроп нюгтяси ашкар едилмишдир. Азеотроп  нюгтяляринин  сонсуз  чохл уьу изотопявязли молекуллар системиндя  (мяс.,  су  –  аьыр  су)  мцмкцндцр.

  А. г.-да “мцсбят” вя “мянфи” терминляри майе гарышыгларын хассяляринин идеал мящлуллара нязярян мцсбят вя мянфи тяряфя кянара чыхмасы иля ялагядардыр. Икили гейри-идеал системя цчцнъц компонентин ялавя едилмяси онун гейри-идеаллыьыны артыра вя йа азалда биляр. Она эюря дя, цчлц азеотроп мцвафиг икили зеотроп системлярдя йарана биляр вя яксиня, цчлц систем ону ямяля эятирян икили системлярдя азеотроплар олдугда зеотроп ола биляр.

  А. г.-ы айырмаг цчцн гатылыьын бцтцн интервалында мящлулларын зеотроп олдуьу (мяс., су – спирт мящлуллары 70 мм ъ. сцт.-дан ашаьы тязйигдя айрылыр) азеотроп ректификасийасындан (мяс., мцтляг етил спирти айырыъы аэент– бензолла азеотроп ректификасийа иля алыныр), щямчинин майе – бухар таразлыьы иля ялагяси олмайан цсуллардан иситифадя едилир. А. г.-ын юйрянилмяси сянайе гарышыгларынын фярди компонентляря айрылмасы зярурятиндян иряли эялыр.

  Яд.:   Огородник ов    С.К.,   Л е стев а Т.М., К оган  Б. Азеотропные смеси. Л.,1971.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZEOTROP QARIŞIQLAR

  АЗЕОТРОП ГАРЫШЫГЛАР, азео троп лар (а…  +  йун.  ζέω  –  гайнамаг вя τροπή – дюнмя, дяйишиклик) – айрылмадан гайнайан майе мящлуллар,  йяни о мящлуллар ки, верилмиш темп-р, тязйиг вя компонентлярин гатылыгларында таразлыгда олан фазаларын (майе вя бухар) тяркиби ейнидир. А. г. ики вя йа чохкомпонентли ола биляр. Икикомпонентли А. г.-ы 1810 илдя Ъ. Далтон кяшф етмишдир. О, хлорид вя йа нитрат туршусунун сулу мящлулларынын говулмасынын сонунда дистиллатларын гайнама темп-ру вя тяркибинин дяйишмяз галдыьыны ашкар етмишдир. 50%-я йахын майе гарышыглар азеотроплар ямяля эятирир. Бир майе фазалы А. г. щомоазеотроп, ики вя йа даща чох майе фазалы А. г. ися щетероазеотроп адланыр. А. г. мцсбят вя мянфи ола биляр. Мцсбят А. г. фаза таразлыьы диаграмында азеотроп нюгтясиндя сабит темп-рда макс.-ма, сабит тязйигдя ися минимума маликдир; мянфи А. г. якс хассялидир (шякил).

  Бинар гарышыгларын фаза таразлыьы диаграмлары: а – гарышыгда азеотроп йохдур; б –  гайнама  темп-ру  минимум олан азеотроп (мцсбят); ъ – гайнама темп-ру макс. олан азеотроп (мянфи); ашаьы яйри майенин, йухары яйри ися бухарын тяркибиндян асылы олан гайнама темп-рудур; азеотроп нюгтясиндя  майе вя бухарын тяркибляри ейнидир.

  Бинар мящлуллар арасында мянфи азеотроплар мялум А.г.-ын цмуми сайынын 10%-индян аздыр. А. г.-ын тяркиби темп-рла (тязйигля) дяйишир. Бу асылылыг фаза диаграмында азеотроплар хяттини ямяля эятирир; щямин хятт майе – бухар таразлыьынын мювъуд олан бцтцн сащясиндян бющран яйрисинядяк кечя биляр. Компонентлярин молйар парсиал бухарланма истиликляри бир-бириндян ня гядяр ъох фярглянярся, бющран яйрисиндян узагда олан азеотроп нюгтясинин вязиййяти дя даща ящямиййятли дяряъядя дяйишяъякдир (бах Вревски  ганунлары). Азеотроп нюгтясинин фаза диаграмындан кянара йерини дяйишмяси ола биляр.Онда А. г. зеотроп, йяни айрыгайнайан  олур.

  Азеотроп нюгтяси компонентлярдян биринин ъцзи гатылыьына уйьун ола биляр; мяс., щексан – бензол системиндя азеотроп нюгтяси щексанын 99,781–99,796 мол. % гатылыг интервалында йерляшир. Ясасян, бир азеотроп нюгтясиня малик икикомпонентли А. г. мялумдур. Бензол – щексафлцорбензол системиндя тяърцби олараг ики азеотроп нюгтяси ашкар едилмишдир. Азеотроп  нюгтяляринин  сонсуз  чохл уьу изотопявязли молекуллар системиндя  (мяс.,  су  –  аьыр  су)  мцмкцндцр.

  А. г.-да “мцсбят” вя “мянфи” терминляри майе гарышыгларын хассяляринин идеал мящлуллара нязярян мцсбят вя мянфи тяряфя кянара чыхмасы иля ялагядардыр. Икили гейри-идеал системя цчцнъц компонентин ялавя едилмяси онун гейри-идеаллыьыны артыра вя йа азалда биляр. Она эюря дя, цчлц азеотроп мцвафиг икили зеотроп системлярдя йарана биляр вя яксиня, цчлц систем ону ямяля эятирян икили системлярдя азеотроплар олдугда зеотроп ола биляр.

  А. г.-ы айырмаг цчцн гатылыьын бцтцн интервалында мящлулларын зеотроп олдуьу (мяс., су – спирт мящлуллары 70 мм ъ. сцт.-дан ашаьы тязйигдя айрылыр) азеотроп ректификасийасындан (мяс., мцтляг етил спирти айырыъы аэент– бензолла азеотроп ректификасийа иля алыныр), щямчинин майе – бухар таразлыьы иля ялагяси олмайан цсуллардан иситифадя едилир. А. г.-ын юйрянилмяси сянайе гарышыгларынын фярди компонентляря айрылмасы зярурятиндян иряли эялыр.

  Яд.:   Огородник ов    С.К.,   Л е стев а Т.М., К оган  Б. Азеотропные смеси. Л.,1971.

  AZEOTROP QARIŞIQLAR

  АЗЕОТРОП ГАРЫШЫГЛАР, азео троп лар (а…  +  йун.  ζέω  –  гайнамаг вя τροπή – дюнмя, дяйишиклик) – айрылмадан гайнайан майе мящлуллар,  йяни о мящлуллар ки, верилмиш темп-р, тязйиг вя компонентлярин гатылыгларында таразлыгда олан фазаларын (майе вя бухар) тяркиби ейнидир. А. г. ики вя йа чохкомпонентли ола биляр. Икикомпонентли А. г.-ы 1810 илдя Ъ. Далтон кяшф етмишдир. О, хлорид вя йа нитрат туршусунун сулу мящлулларынын говулмасынын сонунда дистиллатларын гайнама темп-ру вя тяркибинин дяйишмяз галдыьыны ашкар етмишдир. 50%-я йахын майе гарышыглар азеотроплар ямяля эятирир. Бир майе фазалы А. г. щомоазеотроп, ики вя йа даща чох майе фазалы А. г. ися щетероазеотроп адланыр. А. г. мцсбят вя мянфи ола биляр. Мцсбят А. г. фаза таразлыьы диаграмында азеотроп нюгтясиндя сабит темп-рда макс.-ма, сабит тязйигдя ися минимума маликдир; мянфи А. г. якс хассялидир (шякил).

  Бинар гарышыгларын фаза таразлыьы диаграмлары: а – гарышыгда азеотроп йохдур; б –  гайнама  темп-ру  минимум олан азеотроп (мцсбят); ъ – гайнама темп-ру макс. олан азеотроп (мянфи); ашаьы яйри майенин, йухары яйри ися бухарын тяркибиндян асылы олан гайнама темп-рудур; азеотроп нюгтясиндя  майе вя бухарын тяркибляри ейнидир.

  Бинар мящлуллар арасында мянфи азеотроплар мялум А.г.-ын цмуми сайынын 10%-индян аздыр. А. г.-ын тяркиби темп-рла (тязйигля) дяйишир. Бу асылылыг фаза диаграмында азеотроплар хяттини ямяля эятирир; щямин хятт майе – бухар таразлыьынын мювъуд олан бцтцн сащясиндян бющран яйрисинядяк кечя биляр. Компонентлярин молйар парсиал бухарланма истиликляри бир-бириндян ня гядяр ъох фярглянярся, бющран яйрисиндян узагда олан азеотроп нюгтясинин вязиййяти дя даща ящямиййятли дяряъядя дяйишяъякдир (бах Вревски  ганунлары). Азеотроп нюгтясинин фаза диаграмындан кянара йерини дяйишмяси ола биляр.Онда А. г. зеотроп, йяни айрыгайнайан  олур.

  Азеотроп нюгтяси компонентлярдян биринин ъцзи гатылыьына уйьун ола биляр; мяс., щексан – бензол системиндя азеотроп нюгтяси щексанын 99,781–99,796 мол. % гатылыг интервалында йерляшир. Ясасян, бир азеотроп нюгтясиня малик икикомпонентли А. г. мялумдур. Бензол – щексафлцорбензол системиндя тяърцби олараг ики азеотроп нюгтяси ашкар едилмишдир. Азеотроп  нюгтяляринин  сонсуз  чохл уьу изотопявязли молекуллар системиндя  (мяс.,  су  –  аьыр  су)  мцмкцндцр.

  А. г.-да “мцсбят” вя “мянфи” терминляри майе гарышыгларын хассяляринин идеал мящлуллара нязярян мцсбят вя мянфи тяряфя кянара чыхмасы иля ялагядардыр. Икили гейри-идеал системя цчцнъц компонентин ялавя едилмяси онун гейри-идеаллыьыны артыра вя йа азалда биляр. Она эюря дя, цчлц азеотроп мцвафиг икили зеотроп системлярдя йарана биляр вя яксиня, цчлц систем ону ямяля эятирян икили системлярдя азеотроплар олдугда зеотроп ола биляр.

  А. г.-ы айырмаг цчцн гатылыьын бцтцн интервалында мящлулларын зеотроп олдуьу (мяс., су – спирт мящлуллары 70 мм ъ. сцт.-дан ашаьы тязйигдя айрылыр) азеотроп ректификасийасындан (мяс., мцтляг етил спирти айырыъы аэент– бензолла азеотроп ректификасийа иля алыныр), щямчинин майе – бухар таразлыьы иля ялагяси олмайан цсуллардан иситифадя едилир. А. г.-ын юйрянилмяси сянайе гарышыгларынын фярди компонентляря айрылмасы зярурятиндян иряли эялыр.

  Яд.:   Огородник ов    С.К.,   Л е стев а Т.М., К оган  Б. Азеотропные смеси. Л.,1971.