Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН– эцндялик иътимаисийаси гязет, Азярб. Респ. Милли Мяслисинин органы. 1918 илдя Эянъя ш.-ндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин органы кими няшря башламышдыр. Азярб. вя рус дилляриндя чыхмышдыр. Гязетин дюрд сящифядян ибарят илк нюмряси 1918 ил сентйабрын 15-дя Эянъя губернаторунун мятбяясиндя чап едилмишдир. Щямин нюмрядя “Щейяти-тящриййя” (“Редаксийа щейяти”) имзасы иля эениш йазы, Бакынын азад едилмяси иля баьлы хябярляр дяръ олунмушду. “А.”-ын дюрд нюмряси Эянъядя чыхмыш, Азярб. дилиндя бурахылмыш сящифялярин башында гязетин ады иля йанашы “Тцрк вя исламчылыьа аид  мягаляляря “Азярбайъан”ын сящифяляри ачыгдыр” ъцмляси верилмишди. Эянъядя бурахылан ахырынъы (дюрдцнъц) нюмрянин цч сящифяси рус, бир сящифяси ися Азярб. дилиндя чыхмышдыр. “А.” гязетинин Бакыда Азярб. дилиндя няшр олунмуш  5-ъи  нюмряси  1918  ил октйабрын 3-дя, рус дилиндя ися октйабрын 7-дя бурахылмышдыр. Бу нюмрядян етибарян гязетин адынын алтында Эцндялик сийаси, иътимаи, ядяби, игтисади тцрк гязетясидир” сюзляри йазылмаьа башламышдыр. Азярб. дилиндя чыхан 6-ъы, рус дилиндя ися 5-ъи нюмрясиндян Ъейщун бяй Щаъыбяйли вя Шяфи бяй Рцстямбяйлинин имзалары иля чыхмыш, нойабрын 28-дян ися Азярб. дилиндя Ъ.Щаъыбяйлинин, рус дилиндя Ш.Рцстямбяйлинин редакторлуьу иля няшр олунмушдур. 1919 ил йанварын 16-дан “А.”-ы Цзейир бяй Щаъыбяйли имзаламышдыр. Щямин ил ийулун 4-дян гязетя мцвяггяти мцдир Хялил Ибращим рящбярлик етмиш, 1919 ил сентйабрын 3-дян 1920 ил апрелин 28-ня гядяр редактору йенидян Ц.Щаъыбяйли олмушдур. 1918 ил нойабрын 16-да юз ишини бярпа едян Азярбайъан Милли Шурасы вя онун Азярб. парламентинин чаьырылмасы сащясиндяки фяалиййяти “А.”-да эениш ишыгландырылмыш, нойабрын 19-да Милли Шуранын сядри Мяммяд Ямин Рясулзадянин “Бцтцн Азярбайъан ящалисиня мцраъият”и, Шурада эедян мцзакирялярин материаллары вя гябул олунмуш гярар дяръ едилмишди. АХЪ парламенти 1918 илин декабрында ишя башладыгдан сонра “А.”-да онун фяалиййятини якс етдирян йазыларла йанашы мцщцм иъласларынын стенографик щесабатлары да чап олунмушдур. “А.”-ын сентйабрын 19-да рус дилиндя чапдан чыхмыш 2-ъи нюмрясиндя Ш.Рцстямбяйли “Дцшцнмяк вахтыдыр” мягалясиндя “Дашнаксутйун” партийасынын шовинист сийасятини тянгид етмишди. “А.”-да М.Я.Рясулзадя, Ц.Щаъыбяйли, Х.Ибращим, Фярщад Аьазадя, Щаъы Ибращим Гасымов, Мящяммяд аьа Шащтахтлы, Адил хан Зийадханов, Ялаббас Мцзниб, Шяфигя Яфяндизадя, Истанбулда тящсил алан Ямин Абид вя б.-нын силсиля мягаляляри дяръ олунмушдур. Парис сцлщ конфрансында (1919–20) АХЪ нцмайяндя щейятинин тяркибиндя “А.”-ын редактору Ъ. Щаъыбяйли дя иштирак етмишдир. Гязетин сонунъу нюмряси 1920 ил апрелин 27-дя чыхмыш вя щюкумятин сцгуту иля фяалиййяти  дайандырылмышды.

  “А.” 1991 илдян фяалиййятини “Щяйат” ады иля бярпа етмиш, 1992 ил сентйабрын 23дян “А.” адыны гайтарараг Азярб. Респ. Милли Мяълисинин органы кими фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН– эцндялик иътимаисийаси гязет, Азярб. Респ. Милли Мяслисинин органы. 1918 илдя Эянъя ш.-ндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин органы кими няшря башламышдыр. Азярб. вя рус дилляриндя чыхмышдыр. Гязетин дюрд сящифядян ибарят илк нюмряси 1918 ил сентйабрын 15-дя Эянъя губернаторунун мятбяясиндя чап едилмишдир. Щямин нюмрядя “Щейяти-тящриййя” (“Редаксийа щейяти”) имзасы иля эениш йазы, Бакынын азад едилмяси иля баьлы хябярляр дяръ олунмушду. “А.”-ын дюрд нюмряси Эянъядя чыхмыш, Азярб. дилиндя бурахылмыш сящифялярин башында гязетин ады иля йанашы “Тцрк вя исламчылыьа аид  мягаляляря “Азярбайъан”ын сящифяляри ачыгдыр” ъцмляси верилмишди. Эянъядя бурахылан ахырынъы (дюрдцнъц) нюмрянин цч сящифяси рус, бир сящифяси ися Азярб. дилиндя чыхмышдыр. “А.” гязетинин Бакыда Азярб. дилиндя няшр олунмуш  5-ъи  нюмряси  1918  ил октйабрын 3-дя, рус дилиндя ися октйабрын 7-дя бурахылмышдыр. Бу нюмрядян етибарян гязетин адынын алтында Эцндялик сийаси, иътимаи, ядяби, игтисади тцрк гязетясидир” сюзляри йазылмаьа башламышдыр. Азярб. дилиндя чыхан 6-ъы, рус дилиндя ися 5-ъи нюмрясиндян Ъейщун бяй Щаъыбяйли вя Шяфи бяй Рцстямбяйлинин имзалары иля чыхмыш, нойабрын 28-дян ися Азярб. дилиндя Ъ.Щаъыбяйлинин, рус дилиндя Ш.Рцстямбяйлинин редакторлуьу иля няшр олунмушдур. 1919 ил йанварын 16-дан “А.”-ы Цзейир бяй Щаъыбяйли имзаламышдыр. Щямин ил ийулун 4-дян гязетя мцвяггяти мцдир Хялил Ибращим рящбярлик етмиш, 1919 ил сентйабрын 3-дян 1920 ил апрелин 28-ня гядяр редактору йенидян Ц.Щаъыбяйли олмушдур. 1918 ил нойабрын 16-да юз ишини бярпа едян Азярбайъан Милли Шурасы вя онун Азярб. парламентинин чаьырылмасы сащясиндяки фяалиййяти “А.”-да эениш ишыгландырылмыш, нойабрын 19-да Милли Шуранын сядри Мяммяд Ямин Рясулзадянин “Бцтцн Азярбайъан ящалисиня мцраъият”и, Шурада эедян мцзакирялярин материаллары вя гябул олунмуш гярар дяръ едилмишди. АХЪ парламенти 1918 илин декабрында ишя башладыгдан сонра “А.”-да онун фяалиййятини якс етдирян йазыларла йанашы мцщцм иъласларынын стенографик щесабатлары да чап олунмушдур. “А.”-ын сентйабрын 19-да рус дилиндя чапдан чыхмыш 2-ъи нюмрясиндя Ш.Рцстямбяйли “Дцшцнмяк вахтыдыр” мягалясиндя “Дашнаксутйун” партийасынын шовинист сийасятини тянгид етмишди. “А.”-да М.Я.Рясулзадя, Ц.Щаъыбяйли, Х.Ибращим, Фярщад Аьазадя, Щаъы Ибращим Гасымов, Мящяммяд аьа Шащтахтлы, Адил хан Зийадханов, Ялаббас Мцзниб, Шяфигя Яфяндизадя, Истанбулда тящсил алан Ямин Абид вя б.-нын силсиля мягаляляри дяръ олунмушдур. Парис сцлщ конфрансында (1919–20) АХЪ нцмайяндя щейятинин тяркибиндя “А.”-ын редактору Ъ. Щаъыбяйли дя иштирак етмишдир. Гязетин сонунъу нюмряси 1920 ил апрелин 27-дя чыхмыш вя щюкумятин сцгуту иля фяалиййяти  дайандырылмышды.

  “А.” 1991 илдян фяалиййятини “Щяйат” ады иля бярпа етмиш, 1992 ил сентйабрын 23дян “А.” адыны гайтарараг Азярб. Респ. Милли Мяълисинин органы кими фяалиййят эюстярир.

  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН– эцндялик иътимаисийаси гязет, Азярб. Респ. Милли Мяслисинин органы. 1918 илдя Эянъя ш.-ндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин органы кими няшря башламышдыр. Азярб. вя рус дилляриндя чыхмышдыр. Гязетин дюрд сящифядян ибарят илк нюмряси 1918 ил сентйабрын 15-дя Эянъя губернаторунун мятбяясиндя чап едилмишдир. Щямин нюмрядя “Щейяти-тящриййя” (“Редаксийа щейяти”) имзасы иля эениш йазы, Бакынын азад едилмяси иля баьлы хябярляр дяръ олунмушду. “А.”-ын дюрд нюмряси Эянъядя чыхмыш, Азярб. дилиндя бурахылмыш сящифялярин башында гязетин ады иля йанашы “Тцрк вя исламчылыьа аид  мягаляляря “Азярбайъан”ын сящифяляри ачыгдыр” ъцмляси верилмишди. Эянъядя бурахылан ахырынъы (дюрдцнъц) нюмрянин цч сящифяси рус, бир сящифяси ися Азярб. дилиндя чыхмышдыр. “А.” гязетинин Бакыда Азярб. дилиндя няшр олунмуш  5-ъи  нюмряси  1918  ил октйабрын 3-дя, рус дилиндя ися октйабрын 7-дя бурахылмышдыр. Бу нюмрядян етибарян гязетин адынын алтында Эцндялик сийаси, иътимаи, ядяби, игтисади тцрк гязетясидир” сюзляри йазылмаьа башламышдыр. Азярб. дилиндя чыхан 6-ъы, рус дилиндя ися 5-ъи нюмрясиндян Ъейщун бяй Щаъыбяйли вя Шяфи бяй Рцстямбяйлинин имзалары иля чыхмыш, нойабрын 28-дян ися Азярб. дилиндя Ъ.Щаъыбяйлинин, рус дилиндя Ш.Рцстямбяйлинин редакторлуьу иля няшр олунмушдур. 1919 ил йанварын 16-дан “А.”-ы Цзейир бяй Щаъыбяйли имзаламышдыр. Щямин ил ийулун 4-дян гязетя мцвяггяти мцдир Хялил Ибращим рящбярлик етмиш, 1919 ил сентйабрын 3-дян 1920 ил апрелин 28-ня гядяр редактору йенидян Ц.Щаъыбяйли олмушдур. 1918 ил нойабрын 16-да юз ишини бярпа едян Азярбайъан Милли Шурасы вя онун Азярб. парламентинин чаьырылмасы сащясиндяки фяалиййяти “А.”-да эениш ишыгландырылмыш, нойабрын 19-да Милли Шуранын сядри Мяммяд Ямин Рясулзадянин “Бцтцн Азярбайъан ящалисиня мцраъият”и, Шурада эедян мцзакирялярин материаллары вя гябул олунмуш гярар дяръ едилмишди. АХЪ парламенти 1918 илин декабрында ишя башладыгдан сонра “А.”-да онун фяалиййятини якс етдирян йазыларла йанашы мцщцм иъласларынын стенографик щесабатлары да чап олунмушдур. “А.”-ын сентйабрын 19-да рус дилиндя чапдан чыхмыш 2-ъи нюмрясиндя Ш.Рцстямбяйли “Дцшцнмяк вахтыдыр” мягалясиндя “Дашнаксутйун” партийасынын шовинист сийасятини тянгид етмишди. “А.”-да М.Я.Рясулзадя, Ц.Щаъыбяйли, Х.Ибращим, Фярщад Аьазадя, Щаъы Ибращим Гасымов, Мящяммяд аьа Шащтахтлы, Адил хан Зийадханов, Ялаббас Мцзниб, Шяфигя Яфяндизадя, Истанбулда тящсил алан Ямин Абид вя б.-нын силсиля мягаляляри дяръ олунмушдур. Парис сцлщ конфрансында (1919–20) АХЪ нцмайяндя щейятинин тяркибиндя “А.”-ын редактору Ъ. Щаъыбяйли дя иштирак етмишдир. Гязетин сонунъу нюмряси 1920 ил апрелин 27-дя чыхмыш вя щюкумятин сцгуту иля фяалиййяти  дайандырылмышды.

  “А.” 1991 илдян фяалиййятини “Щяйат” ады иля бярпа етмиш, 1992 ил сентйабрын 23дян “А.” адыны гайтарараг Азярб. Респ. Милли Мяълисинин органы кими фяалиййят эюстярир.