Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН” – Алманийанын Мцнхен ш.-ндя 1952–54 иллярдя няшр едилмиш журнал. Азярб. Милли Бирлик Мяълисинин органы олмушдур. Илк ики нюмряси Якбяр аьа Шейхцлисламовун вясаити иля Парисдя чыхмыш, сонрадан няшри Мцнхендя давам етдирилмишдир. Азярб. вя рус дилляриндя бурахылан “А.” Гафгаз бирлийи идейасыны мцдафия   етмишдир.   Редактору   Ъейщун бяй Щаъыбяйли олмушдур. Мяъид Мусазадя,  Ъащанэир  Казымбяй,  Язиз  Алпаут, Ябдцррящман  бяй Фятялибяйли-Дцдянэински,  Щейдяр  Новрузхан  вя  б.  гязетин няшриндя фяал иштирак етмишляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН” – Алманийанын Мцнхен ш.-ндя 1952–54 иллярдя няшр едилмиш журнал. Азярб. Милли Бирлик Мяълисинин органы олмушдур. Илк ики нюмряси Якбяр аьа Шейхцлисламовун вясаити иля Парисдя чыхмыш, сонрадан няшри Мцнхендя давам етдирилмишдир. Азярб. вя рус дилляриндя бурахылан “А.” Гафгаз бирлийи идейасыны мцдафия   етмишдир.   Редактору   Ъейщун бяй Щаъыбяйли олмушдур. Мяъид Мусазадя,  Ъащанэир  Казымбяй,  Язиз  Алпаут, Ябдцррящман  бяй Фятялибяйли-Дцдянэински,  Щейдяр  Новрузхан  вя  б.  гязетин няшриндя фяал иштирак етмишляр.

  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН” – Алманийанын Мцнхен ш.-ндя 1952–54 иллярдя няшр едилмиш журнал. Азярб. Милли Бирлик Мяълисинин органы олмушдур. Илк ики нюмряси Якбяр аьа Шейхцлисламовун вясаити иля Парисдя чыхмыш, сонрадан няшри Мцнхендя давам етдирилмишдир. Азярб. вя рус дилляриндя бурахылан “А.” Гафгаз бирлийи идейасыны мцдафия   етмишдир.   Редактору   Ъейщун бяй Щаъыбяйли олмушдур. Мяъид Мусазадя,  Ъащанэир  Казымбяй,  Язиз  Алпаут, Ябдцррящман  бяй Фятялибяйли-Дцдянэински,  Щейдяр  Новрузхан  вя  б.  гязетин няшриндя фяал иштирак етмишляр.