Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН” – айлыг ядяби-бядии, иътимаи-сийаси журнал. 1923 илдян Бакыда няшр олунур. Азярб. Йазычылар Бирлийинин органыдыр. Мцхтялиф вахтларда “Маариф вя мядяниййят” (1923–27), “Ингилаб вя мядяниййят”  (1928–36,  №  1–5),  “Револйусийа вя култура” (1936, № 6–12 – 1941, № 1–5), “Вятян уьрунда” (1941, № 6–8 –1946, № 1–4), “Ингилаб вя мядяниййят” (1946, № 5–8 – 1952) адлары иля няшр едилмишдир. 1953 илдян “А.” ады иля чыхыр. Азярб. йазычыларынын йени ясярляринин чоху илк дяфя бу журналда дяръ олунур. Журналда классик Азярб. вя дцнйа ядябиййаты нцмуняляриня, ядяби-тянгиди, публисистик мягалялярля йанашы, елми-тядгигат вя инъясянят материалларына да йер верилир. Азярб. ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби-тянгидинин инкишафында “А.”-ын мцщцм хидятляри вар. Илк редактору Симурь (Т.Шащбази) олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН” – айлыг ядяби-бядии, иътимаи-сийаси журнал. 1923 илдян Бакыда няшр олунур. Азярб. Йазычылар Бирлийинин органыдыр. Мцхтялиф вахтларда “Маариф вя мядяниййят” (1923–27), “Ингилаб вя мядяниййят”  (1928–36,  №  1–5),  “Револйусийа вя култура” (1936, № 6–12 – 1941, № 1–5), “Вятян уьрунда” (1941, № 6–8 –1946, № 1–4), “Ингилаб вя мядяниййят” (1946, № 5–8 – 1952) адлары иля няшр едилмишдир. 1953 илдян “А.” ады иля чыхыр. Азярб. йазычыларынын йени ясярляринин чоху илк дяфя бу журналда дяръ олунур. Журналда классик Азярб. вя дцнйа ядябиййаты нцмуняляриня, ядяби-тянгиди, публисистик мягалялярля йанашы, елми-тядгигат вя инъясянят материалларына да йер верилир. Азярб. ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби-тянгидинин инкишафында “А.”-ын мцщцм хидятляри вар. Илк редактору Симурь (Т.Шащбази) олмушдур.

  "AZƏRBAYCAN"

  “АЗЯРБАЙЪАН” – айлыг ядяби-бядии, иътимаи-сийаси журнал. 1923 илдян Бакыда няшр олунур. Азярб. Йазычылар Бирлийинин органыдыр. Мцхтялиф вахтларда “Маариф вя мядяниййят” (1923–27), “Ингилаб вя мядяниййят”  (1928–36,  №  1–5),  “Револйусийа вя култура” (1936, № 6–12 – 1941, № 1–5), “Вятян уьрунда” (1941, № 6–8 –1946, № 1–4), “Ингилаб вя мядяниййят” (1946, № 5–8 – 1952) адлары иля няшр едилмишдир. 1953 илдян “А.” ады иля чыхыр. Азярб. йазычыларынын йени ясярляринин чоху илк дяфя бу журналда дяръ олунур. Журналда классик Азярб. вя дцнйа ядябиййаты нцмуняляриня, ядяби-тянгиди, публисистик мягалялярля йанашы, елми-тядгигат вя инъясянят материалларына да йер верилир. Азярб. ядябиййатшцнаслыьы вя ядяби-тянгидинин инкишафында “А.”-ын мцщцм хидятляри вар. Илк редактору Симурь (Т.Шащбази) олмушдур.