Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELLETRİSTİKA


  БЕЛЛЕТРИСТИКА (фр. belles lettres – бядии сюз сяняти) – эениш мянада бядии ядябиййат; дар мянада – бядии няср (поезийа вя драматурэийадан фяргли олараг). Яйлянъя сяъиййяли кцтляви ядябиййаты да (йцксяк сянят ясярляринин яксиня олараг) Б. адландырырлар. 20 ясрдя бядии тящкийя прийомларынын сянядли вя елми нясря кечмясини ифадя едян беллетризасийа анлайышы мейдана эялмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELLETRİSTİKA


  БЕЛЛЕТРИСТИКА (фр. belles lettres – бядии сюз сяняти) – эениш мянада бядии ядябиййат; дар мянада – бядии няср (поезийа вя драматурэийадан фяргли олараг). Яйлянъя сяъиййяли кцтляви ядябиййаты да (йцксяк сянят ясярляринин яксиня олараг) Б. адландырырлар. 20 ясрдя бядии тящкийя прийомларынын сянядли вя елми нясря кечмясини ифадя едян беллетризасийа анлайышы мейдана эялмишдир.

  BELLETRİSTİKA


  БЕЛЛЕТРИСТИКА (фр. belles lettres – бядии сюз сяняти) – эениш мянада бядии ядябиййат; дар мянада – бядии няср (поезийа вя драматурэийадан фяргли олараг). Яйлянъя сяъиййяли кцтляви ядябиййаты да (йцксяк сянят ясярляринин яксиня олараг) Б. адландырырлар. 20 ясрдя бядии тящкийя прийомларынын сянядли вя елми нясря кечмясини ифадя едян беллетризасийа анлайышы мейдана эялмишдир.