Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN AKADEMİK AVARÇƏKMƏ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН АКАДЕМИК АВАРЧЯКМЯ ФЕДЕРАСИЙАСЫ ( АААФ) – 1979 илдя Минэячевир шящяриндя су идманы нювляри цзря “Кцр” Идман Мяркязи йарадылмыш вя 1992 иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир. 2006 илдя Байдарка вя Каное Федерасийалары бирляшдириляряк Азярбайъан   Академик   Аварчякмя   Федерасийасы тясис едилмишдир. АААФ Бейнялхалг Аварчякмя Федерасийасынын (ФИСА) вя Бейнялхалг Каное Федерасийасынын (ИЪФ) цзвцдцр   (2007).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN AKADEMİK AVARÇƏKMƏ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН АКАДЕМИК АВАРЧЯКМЯ ФЕДЕРАСИЙАСЫ ( АААФ) – 1979 илдя Минэячевир шящяриндя су идманы нювляри цзря “Кцр” Идман Мяркязи йарадылмыш вя 1992 иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир. 2006 илдя Байдарка вя Каное Федерасийалары бирляшдириляряк Азярбайъан   Академик   Аварчякмя   Федерасийасы тясис едилмишдир. АААФ Бейнялхалг Аварчякмя Федерасийасынын (ФИСА) вя Бейнялхалг Каное Федерасийасынын (ИЪФ) цзвцдцр   (2007).

  AZƏRBAYCAN AKADEMİK AVARÇƏKMƏ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН АКАДЕМИК АВАРЧЯКМЯ ФЕДЕРАСИЙАСЫ ( АААФ) – 1979 илдя Минэячевир шящяриндя су идманы нювляри цзря “Кцр” Идман Мяркязи йарадылмыш вя 1992 иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир. 2006 илдя Байдарка вя Каное Федерасийалары бирляшдириляряк Азярбайъан   Академик   Аварчякмя   Федерасийасы тясис едилмишдир. АААФ Бейнялхалг Аварчякмя Федерасийасынын (ФИСА) вя Бейнялхалг Каное Федерасийасынын (ИЪФ) цзвцдцр   (2007).