Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-TƏYYARƏÇİLİK  MƏKTƏBİ

  АЗЯРБАЙЪАН  АЛИ  ЩЯРБИ-ТЯЙЙАРЯЧИЛИК МЯКТЯБИ (ААЩТМ) – щярби щава гцввяляри вя щава щцъумундан мцдафия гошунлары цчцн зибит кадрлары щазырлайыр. Бакыдадыр. 1998 илдян 2001 иля кими Гуру Гошунлары Мяктябинин (1939) няздиндя авиасийа факцлтяси фяалиййят эюстярмишдир. 2001 илдя щямин факцлтянин базасында ААЩТМ йарадылмышдыр. Бурада 2 истигамят (авиасийа вя ракет-космос техникасы,  радиотехника) вя 4 ихтисас цзря али щярби забит кадрлары щазырланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-TƏYYARƏÇİLİK  MƏKTƏBİ

  АЗЯРБАЙЪАН  АЛИ  ЩЯРБИ-ТЯЙЙАРЯЧИЛИК МЯКТЯБИ (ААЩТМ) – щярби щава гцввяляри вя щава щцъумундан мцдафия гошунлары цчцн зибит кадрлары щазырлайыр. Бакыдадыр. 1998 илдян 2001 иля кими Гуру Гошунлары Мяктябинин (1939) няздиндя авиасийа факцлтяси фяалиййят эюстярмишдир. 2001 илдя щямин факцлтянин базасында ААЩТМ йарадылмышдыр. Бурада 2 истигамят (авиасийа вя ракет-космос техникасы,  радиотехника) вя 4 ихтисас цзря али щярби забит кадрлары щазырланыр.

  AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-TƏYYARƏÇİLİK  MƏKTƏBİ

  АЗЯРБАЙЪАН  АЛИ  ЩЯРБИ-ТЯЙЙАРЯЧИЛИК МЯКТЯБИ (ААЩТМ) – щярби щава гцввяляри вя щава щцъумундан мцдафия гошунлары цчцн зибит кадрлары щазырлайыр. Бакыдадыр. 1998 илдян 2001 иля кими Гуру Гошунлары Мяктябинин (1939) няздиндя авиасийа факцлтяси фяалиййят эюстярмишдир. 2001 илдя щямин факцлтянин базасында ААЩТМ йарадылмышдыр. Бурада 2 истигамят (авиасийа вя ракет-космос техникасы,  радиотехника) вя 4 ихтисас цзря али щярби забит кадрлары щазырланыр.