Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELL-MAJANDİ QANUNU


  БЕЛЛ–МАЖАНДИ ГАНУНУ (шотланд анатому вя физиологу Ч. Белл вя Ф. Мажандинин адындан) – онурьа бейни синирляринин кюкляриндя щяряки вя щисси лифлярин йайылма ганунауйьунлуглары. Б.–М.г.-на ясасян афферент (щяряки) синир лифляри юн кюклярин тяркибиндя онурьа бейниндян чыхыр, ефферент (щисси) синир лифляри ися
  арха кюклярин тяркибиндя онурьа бейниня дахил олур. Б.–М.г. мцтляг дейилдир: нештярчялярдя вя дяйирмиаьызлыларда арха кюкляр гарышыгдыр, юн кюклярдян ися щямчинин сайа язяляляри, дамарлары вя вязиляри иннервасийа едян афферент синир лифляри чыхыр. Бах Онурьа бейни.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELL-MAJANDİ QANUNU


  БЕЛЛ–МАЖАНДИ ГАНУНУ (шотланд анатому вя физиологу Ч. Белл вя Ф. Мажандинин адындан) – онурьа бейни синирляринин кюкляриндя щяряки вя щисси лифлярин йайылма ганунауйьунлуглары. Б.–М.г.-на ясасян афферент (щяряки) синир лифляри юн кюклярин тяркибиндя онурьа бейниндян чыхыр, ефферент (щисси) синир лифляри ися
  арха кюклярин тяркибиндя онурьа бейниня дахил олур. Б.–М.г. мцтляг дейилдир: нештярчялярдя вя дяйирмиаьызлыларда арха кюкляр гарышыгдыр, юн кюклярдян ися щямчинин сайа язяляляри, дамарлары вя вязиляри иннервасийа едян афферент синир лифляри чыхыр. Бах Онурьа бейни.

  BELL-MAJANDİ QANUNU


  БЕЛЛ–МАЖАНДИ ГАНУНУ (шотланд анатому вя физиологу Ч. Белл вя Ф. Мажандинин адындан) – онурьа бейни синирляринин кюкляриндя щяряки вя щисси лифлярин йайылма ганунауйьунлуглары. Б.–М.г.-на ясасян афферент (щяряки) синир лифляри юн кюклярин тяркибиндя онурьа бейниндян чыхыр, ефферент (щисси) синир лифляри ися
  арха кюклярин тяркибиндя онурьа бейниня дахил олур. Б.–М.г. мцтляг дейилдир: нештярчялярдя вя дяйирмиаьызлыларда арха кюкляр гарышыгдыр, юн кюклярдян ися щямчинин сайа язяляляри, дамарлары вя вязиляри иннервасийа едян афферент синир лифляри чыхыр. Бах Онурьа бейни.