Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELLMAN

  БÉЛЛМАН Ричард Ернест (26.8.1920, Нйу-Йорк – 19.3.1984, Лос-Анъелес) – Америка рийазиййатчысы. Бруклин Ун-тини битирмишдир (1941), 1948 илдян Станфорд Ун-тинин проф. олмушдур. Ясас елми ишляри щесаблама рийазиййатына вя оптимал идаряетмя нязяриййясиня аиддир. Рийазиййатын мцхтялиф сащяляриндя, еляъя дя онун тятбиг едилдийи сащялярдя эениш истифадя олунан динамик програмлашдырма цсулуну ишляйиб щазырламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELLMAN

  БÉЛЛМАН Ричард Ернест (26.8.1920, Нйу-Йорк – 19.3.1984, Лос-Анъелес) – Америка рийазиййатчысы. Бруклин Ун-тини битирмишдир (1941), 1948 илдян Станфорд Ун-тинин проф. олмушдур. Ясас елми ишляри щесаблама рийазиййатына вя оптимал идаряетмя нязяриййясиня аиддир. Рийазиййатын мцхтялиф сащяляриндя, еляъя дя онун тятбиг едилдийи сащялярдя эениш истифадя олунан динамик програмлашдырма цсулуну ишляйиб щазырламышдыр.

  BELLMAN

  БÉЛЛМАН Ричард Ернест (26.8.1920, Нйу-Йорк – 19.3.1984, Лос-Анъелес) – Америка рийазиййатчысы. Бруклин Ун-тини битирмишдир (1941), 1948 илдян Станфорд Ун-тинин проф. олмушдур. Ясас елми ишляри щесаблама рийазиййатына вя оптимал идаряетмя нязяриййясиня аиддир. Рийазиййатын мцхтялиф сащяляриндя, еляъя дя онун тятбиг едилдийи сащялярдя эениш истифадя олунан динамик програмлашдырма цсулуну ишляйиб щазырламышдыр.