Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELLO


  БЕЛЛО Мящяммяд (1781–25.10.1837) – Сокото хялифяси [1817–37]. Атасы Осман ибн Фудинин юлцмцндян сонра юлкя дахилиндя баш верян цсйанлары йатырмыш, хариъи щцъумлара гаршы бир сыра тядбирляр эюрмцшдцр, ъянубда мяскунлашмыш бцтпярястляр арасында исламын йайылмасында бюйцк хидмятляри олмушдур. Гярби Судандакы бир сыра ямирликляри (Катсина, Кано, Зариа, Щадежиа, Гомбо, Катагум, Нупе вя с.) табе етмишдир. Мяркязляшдирилмиш дювлят йаратмыш Б.-нун дюврцндя Сокото чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр; юлкянин сярщядбойу яразиляриндя истещкамлар мющкямляндирилмиш, йени галалар вя истещкамлар инша едилмишдир. Бир чох мясъид вя мядрясяляр тикдирмиш, елм вя тящсиля ящямиййят вермишдир. 160-дан чох ясярин мцяллифи олан Б.-нун тясяввцф, дювлят идарячилийи, сийасят, яхлаг, тарих, ъоьрафийа вя тиббя даир китаблары мцхтялиф дилляря тяръцмя едилмиш вя няшр олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELLO


  БЕЛЛО Мящяммяд (1781–25.10.1837) – Сокото хялифяси [1817–37]. Атасы Осман ибн Фудинин юлцмцндян сонра юлкя дахилиндя баш верян цсйанлары йатырмыш, хариъи щцъумлара гаршы бир сыра тядбирляр эюрмцшдцр, ъянубда мяскунлашмыш бцтпярястляр арасында исламын йайылмасында бюйцк хидмятляри олмушдур. Гярби Судандакы бир сыра ямирликляри (Катсина, Кано, Зариа, Щадежиа, Гомбо, Катагум, Нупе вя с.) табе етмишдир. Мяркязляшдирилмиш дювлят йаратмыш Б.-нун дюврцндя Сокото чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр; юлкянин сярщядбойу яразиляриндя истещкамлар мющкямляндирилмиш, йени галалар вя истещкамлар инша едилмишдир. Бир чох мясъид вя мядрясяляр тикдирмиш, елм вя тящсиля ящямиййят вермишдир. 160-дан чох ясярин мцяллифи олан Б.-нун тясяввцф, дювлят идарячилийи, сийасят, яхлаг, тарих, ъоьрафийа вя тиббя даир китаблары мцхтялиф дилляря тяръцмя едилмиш вя няшр олунмушдур.

  BELLO


  БЕЛЛО Мящяммяд (1781–25.10.1837) – Сокото хялифяси [1817–37]. Атасы Осман ибн Фудинин юлцмцндян сонра юлкя дахилиндя баш верян цсйанлары йатырмыш, хариъи щцъумлара гаршы бир сыра тядбирляр эюрмцшдцр, ъянубда мяскунлашмыш бцтпярястляр арасында исламын йайылмасында бюйцк хидмятляри олмушдур. Гярби Судандакы бир сыра ямирликляри (Катсина, Кано, Зариа, Щадежиа, Гомбо, Катагум, Нупе вя с.) табе етмишдир. Мяркязляшдирилмиш дювлят йаратмыш Б.-нун дюврцндя Сокото чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр; юлкянин сярщядбойу яразиляриндя истещкамлар мющкямляндирилмиш, йени галалар вя истещкамлар инша едилмишдир. Бир чох мясъид вя мядрясяляр тикдирмиш, елм вя тящсиля ящямиййят вермишдир. 160-дан чох ясярин мцяллифи олан Б.-нун тясяввцф, дювлят идарячилийи, сийасят, яхлаг, тарих, ъоьрафийа вя тиббя даир китаблары мцхтялиф дилляря тяръцмя едилмиш вя няшр олунмушдур.