Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELOMORYE MƏDƏNİYYƏTİ


  БЕЛОМÓРЙЕ МЯДЯНИЙЙЯТИ – е.я. 3–2-ъи минилликляря аид Неолит дюврц мядяниййяти. Аь дянизин Двина кюрфязи сащилляриндя вя Онега кюрфязинин ш. щис- сясиндя йайылмышдыр. Б.м. цчцн узунсов цчбуъаг шякилли чахмагдашыдан щазырланмыш ох уълуглары (яксяр щалларда йанлары дишли), щейван фигурлары вя цзяри щяндяси нахышлы ири даиряви отураъаглы эил габлар сяъиййявидир. Б.м.-нин гядим керамикасынын Ока Неолит дцшярэяляринин керамикасы иля охшарлыьы бу мядяниййятлярин мяншяъя баьлылыьыны сюйлямяйя имкан верир.


                                                   Беломорйе мядяниййяти. Даш ямяк алятляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELOMORYE MƏDƏNİYYƏTİ


  БЕЛОМÓРЙЕ МЯДЯНИЙЙЯТИ – е.я. 3–2-ъи минилликляря аид Неолит дюврц мядяниййяти. Аь дянизин Двина кюрфязи сащилляриндя вя Онега кюрфязинин ш. щис- сясиндя йайылмышдыр. Б.м. цчцн узунсов цчбуъаг шякилли чахмагдашыдан щазырланмыш ох уълуглары (яксяр щалларда йанлары дишли), щейван фигурлары вя цзяри щяндяси нахышлы ири даиряви отураъаглы эил габлар сяъиййявидир. Б.м.-нин гядим керамикасынын Ока Неолит дцшярэяляринин керамикасы иля охшарлыьы бу мядяниййятлярин мяншяъя баьлылыьыны сюйлямяйя имкан верир.


                                                   Беломорйе мядяниййяти. Даш ямяк алятляри.

  BELOMORYE MƏDƏNİYYƏTİ


  БЕЛОМÓРЙЕ МЯДЯНИЙЙЯТИ – е.я. 3–2-ъи минилликляря аид Неолит дюврц мядяниййяти. Аь дянизин Двина кюрфязи сащилляриндя вя Онега кюрфязинин ш. щис- сясиндя йайылмышдыр. Б.м. цчцн узунсов цчбуъаг шякилли чахмагдашыдан щазырланмыш ох уълуглары (яксяр щалларда йанлары дишли), щейван фигурлары вя цзяри щяндяси нахышлы ири даиряви отураъаглы эил габлар сяъиййявидир. Б.м.-нин гядим керамикасынын Ока Неолит дцшярэяляринин керамикасы иля охшарлыьы бу мядяниййятлярин мяншяъя баьлылыьыны сюйлямяйя имкан верир.


                                                   Беломорйе мядяниййяти. Даш ямяк алятляри.