Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Ramiz Xəlil oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Рамиз Хялил оьлу (12.7.1940, Товуз – 30.4.2009, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1992), проф. (1993). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин- туну (индики АДНSU) битирмишдир (1963). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя техноложи машынлар вя аваданлыглар кафедрасынын мцдири ишлямиш (1980–2003), АДНА-да нефт-газ истещсалы вя емалы техникасы кафедрасынын мцдири олмушдур (2003 илдян). Тядгигатлары техноложи просеслярин физики методларла интенсивляшдирилмяси вя апарат тяртиби сащясиня щяср олунмушдур. 130-адяк елми ясярин, о ъцмлядян бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларн щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Ramiz Xəlil oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Рамиз Хялил оьлу (12.7.1940, Товуз – 30.4.2009, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1992), проф. (1993). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин- туну (индики АДНSU) битирмишдир (1963). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя техноложи машынлар вя аваданлыглар кафедрасынын мцдири ишлямиш (1980–2003), АДНА-да нефт-газ истещсалы вя емалы техникасы кафедрасынын мцдири олмушдур (2003 илдян). Тядгигатлары техноложи просеслярин физики методларла интенсивляшдирилмяси вя апарат тяртиби сащясиня щяср олунмушдур. 130-адяк елми ясярин, о ъцмлядян бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларн щазырланмасында хидмяти вар.

  ABDULLAYEV Ramiz Xəlil oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Рамиз Хялил оьлу (12.7.1940, Товуз – 30.4.2009, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1992), проф. (1993). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин- туну (индики АДНSU) битирмишдир (1963). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя техноложи машынлар вя аваданлыглар кафедрасынын мцдири ишлямиш (1980–2003), АДНА-да нефт-газ истещсалы вя емалы техникасы кафедрасынын мцдири олмушдур (2003 илдян). Тядгигатлары техноложи просеслярин физики методларла интенсивляшдирилмяси вя апарат тяртиби сащясиня щяср олунмушдур. 130-адяк елми ясярин, о ъцмлядян бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларн щазырланмасында хидмяти вар.