Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELOREÇENSK

   
  БЕЛОРÉЧЕНСК – РФ-дя, Краснодар дийарынын ъ.-ш.-индя шящяр. Белореченск р-нунун мяркязи. Ящ. 53,9 мин (2005). Белайа чайынын саь сащилиндя, онун Б. Гафгаз д.-рындан Кубан-Азовйаны овалыьына чыхдыьы йердяdir. Д.й. говшаьы. 1862 илдя салынмышдыр. 1958 илдян шящярдир. Кимйа (минерал эцбряляр), аьаъ емалы, йейинти сянайеси мцяссисяляри; СЕС; йахынлыьында Белореченск курганлары вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELOREÇENSK

   
  БЕЛОРÉЧЕНСК – РФ-дя, Краснодар дийарынын ъ.-ш.-индя шящяр. Белореченск р-нунун мяркязи. Ящ. 53,9 мин (2005). Белайа чайынын саь сащилиндя, онун Б. Гафгаз д.-рындан Кубан-Азовйаны овалыьына чыхдыьы йердяdir. Д.й. говшаьы. 1862 илдя салынмышдыр. 1958 илдян шящярдир. Кимйа (минерал эцбряляр), аьаъ емалы, йейинти сянайеси мцяссисяляри; СЕС; йахынлыьында Белореченск курганлары вар.

  BELOREÇENSK

   
  БЕЛОРÉЧЕНСК – РФ-дя, Краснодар дийарынын ъ.-ш.-индя шящяр. Белореченск р-нунун мяркязи. Ящ. 53,9 мин (2005). Белайа чайынын саь сащилиндя, онун Б. Гафгаз д.-рындан Кубан-Азовйаны овалыьына чыхдыьы йердяdir. Д.й. говшаьы. 1862 илдя салынмышдыр. 1958 илдян шящярдир. Кимйа (минерал эцбряляр), аьаъ емалы, йейинти сянайеси мцяссисяляри; СЕС; йахынлыьында Белореченск курганлары вар.