Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CENEVRƏ KONVENSİYALARI

  ЪЕНЕВРЯ КОНВЕНСИЙАЛАРЫ (1949) – мцщарибянин апарылмасынын щуманитар гайдаларыны мцяййян едян вя 1949 ил августун 12-дя Ъеневрядя (Исвечря) имзаланмыш чохтяряфли бейнялхалг сазишляр: 1) дюйцшян ордуда йаралыларын вя хястялярин агибятини йахшылашдырмаг щаггында конвенсийа; 2) дяниздяки щярби гцввялярин тяркибиндя олан йаралыларын, хястялярин вя эями гязасына уьрамыш шяхслярин агибятини йахшылашдырмаг щаггында конвенсийа; 3) щярби ясирлярля давраныш щаггында конвенсийа; 4) мцщарибя заманы мцлки ящалинин мцдафияси щаггында конвенсийа. Ъ.к. мцасир бейнялхалг щцгугун ясас принсипини тясбит етди: мцщарибя дцшмянин йалныз щярби гцввяляриня гаршы апарылыр; мцлки ящалийя, хястяляря, йаралылара, щярби ясирляря вя б. гаршы щярби ямялиййатлар гадаьандыр. Ъ.к. мцщарибя гурбанларынын мцдафияси щаггында яввялляр Щаага конвенсийаларында (1899 вя 1907), Ъеневредя имзаланмыш конвенсийаларда (1864, 1906, 1929) тясбит олунмуш бейнялхалг-щцгуги нормалары инкишаф етдирди. Ъ.к. мцщарибя елан едилян щалларда, йахуд щяр щансы силащлы мцнагишя баш вердикдя, щятта мцщарибя едян тяряфлярдян биринин мцщарибя вязиййятини гябул етмядийи щалларда вя яразилярин щятта щярби мц- гавимятля цзляшмядян ишьал олундуьу вязиййятлярдя тятбиг едилир. Яэяр Ъ.к.-нда иштирак етмяйян гаршы тяряф юзцнцн щярби ямялиййатларында онларын мцддяаларына ямял едярся, Ъ.к.-нын иштиракчылары цчцн дя бу мцддяалара риайят етмяк мяъбуридир. Ъ.к.-нын мцддяалары битяряф юлкяляр цчцн дя мяъбуридир. Ъ.к. иштиракчы юлкялярин бу конвенсийаларын мцддяаларыны позмуш, йахуд онлары позан щансыса ямялиййат апармаьы ямр етмиш шяхслярин ахтарышы вя ъязаландырылмасы вязифялярини дя нязярдя тутур. Щямин шяхсляр яразисиндя ъинайят тюрятдикляри юлкянин мящкямясиня, йахуд Ъ.к.-нын иштиракчысы олан вя щямин шяхслярин тягсирляри щаггында сцбутлары олан истянилян юлкянин мящкямясиня верилирляр. Йаралыларын, хястялярин, щярби ясирлярин вя мцлки ящали- нин гясдян юлдцрцлмяси, ишэянъя верилмяси вя онларла вящшиъясиня давранылмасы, о ъцмлядян биоложи тяърцбялярин апарылмасы, саьламлыьа зяряр вурулмасы, щярби ясирлярин дцшмян ордусунда хидмятя мяъбур едилмяси, эиров эютцрцлмяси, щярби зярурят олмадан мцлкиййятя ъидди зийан вурулмасы вя с. Ъ.к.-нын ъидди позулмалары щесаб олунур. Ъ.к.-нын позулмасында тягсирли билинян шяхсляр щярби ъинайяткар щесаб едилмяли вя ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмалыдырлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CENEVRƏ KONVENSİYALARI

  ЪЕНЕВРЯ КОНВЕНСИЙАЛАРЫ (1949) – мцщарибянин апарылмасынын щуманитар гайдаларыны мцяййян едян вя 1949 ил августун 12-дя Ъеневрядя (Исвечря) имзаланмыш чохтяряфли бейнялхалг сазишляр: 1) дюйцшян ордуда йаралыларын вя хястялярин агибятини йахшылашдырмаг щаггында конвенсийа; 2) дяниздяки щярби гцввялярин тяркибиндя олан йаралыларын, хястялярин вя эями гязасына уьрамыш шяхслярин агибятини йахшылашдырмаг щаггында конвенсийа; 3) щярби ясирлярля давраныш щаггында конвенсийа; 4) мцщарибя заманы мцлки ящалинин мцдафияси щаггында конвенсийа. Ъ.к. мцасир бейнялхалг щцгугун ясас принсипини тясбит етди: мцщарибя дцшмянин йалныз щярби гцввяляриня гаршы апарылыр; мцлки ящалийя, хястяляря, йаралылара, щярби ясирляря вя б. гаршы щярби ямялиййатлар гадаьандыр. Ъ.к. мцщарибя гурбанларынын мцдафияси щаггында яввялляр Щаага конвенсийаларында (1899 вя 1907), Ъеневредя имзаланмыш конвенсийаларда (1864, 1906, 1929) тясбит олунмуш бейнялхалг-щцгуги нормалары инкишаф етдирди. Ъ.к. мцщарибя елан едилян щалларда, йахуд щяр щансы силащлы мцнагишя баш вердикдя, щятта мцщарибя едян тяряфлярдян биринин мцщарибя вязиййятини гябул етмядийи щалларда вя яразилярин щятта щярби мц- гавимятля цзляшмядян ишьал олундуьу вязиййятлярдя тятбиг едилир. Яэяр Ъ.к.-нда иштирак етмяйян гаршы тяряф юзцнцн щярби ямялиййатларында онларын мцддяаларына ямял едярся, Ъ.к.-нын иштиракчылары цчцн дя бу мцддяалара риайят етмяк мяъбуридир. Ъ.к.-нын мцддяалары битяряф юлкяляр цчцн дя мяъбуридир. Ъ.к. иштиракчы юлкялярин бу конвенсийаларын мцддяаларыны позмуш, йахуд онлары позан щансыса ямялиййат апармаьы ямр етмиш шяхслярин ахтарышы вя ъязаландырылмасы вязифялярини дя нязярдя тутур. Щямин шяхсляр яразисиндя ъинайят тюрятдикляри юлкянин мящкямясиня, йахуд Ъ.к.-нын иштиракчысы олан вя щямин шяхслярин тягсирляри щаггында сцбутлары олан истянилян юлкянин мящкямясиня верилирляр. Йаралыларын, хястялярин, щярби ясирлярин вя мцлки ящали- нин гясдян юлдцрцлмяси, ишэянъя верилмяси вя онларла вящшиъясиня давранылмасы, о ъцмлядян биоложи тяърцбялярин апарылмасы, саьламлыьа зяряр вурулмасы, щярби ясирлярин дцшмян ордусунда хидмятя мяъбур едилмяси, эиров эютцрцлмяси, щярби зярурят олмадан мцлкиййятя ъидди зийан вурулмасы вя с. Ъ.к.-нын ъидди позулмалары щесаб олунур. Ъ.к.-нын позулмасында тягсирли билинян шяхсляр щярби ъинайяткар щесаб едилмяли вя ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмалыдырлар.

  CENEVRƏ KONVENSİYALARI

  ЪЕНЕВРЯ КОНВЕНСИЙАЛАРЫ (1949) – мцщарибянин апарылмасынын щуманитар гайдаларыны мцяййян едян вя 1949 ил августун 12-дя Ъеневрядя (Исвечря) имзаланмыш чохтяряфли бейнялхалг сазишляр: 1) дюйцшян ордуда йаралыларын вя хястялярин агибятини йахшылашдырмаг щаггында конвенсийа; 2) дяниздяки щярби гцввялярин тяркибиндя олан йаралыларын, хястялярин вя эями гязасына уьрамыш шяхслярин агибятини йахшылашдырмаг щаггында конвенсийа; 3) щярби ясирлярля давраныш щаггында конвенсийа; 4) мцщарибя заманы мцлки ящалинин мцдафияси щаггында конвенсийа. Ъ.к. мцасир бейнялхалг щцгугун ясас принсипини тясбит етди: мцщарибя дцшмянин йалныз щярби гцввяляриня гаршы апарылыр; мцлки ящалийя, хястяляря, йаралылара, щярби ясирляря вя б. гаршы щярби ямялиййатлар гадаьандыр. Ъ.к. мцщарибя гурбанларынын мцдафияси щаггында яввялляр Щаага конвенсийаларында (1899 вя 1907), Ъеневредя имзаланмыш конвенсийаларда (1864, 1906, 1929) тясбит олунмуш бейнялхалг-щцгуги нормалары инкишаф етдирди. Ъ.к. мцщарибя елан едилян щалларда, йахуд щяр щансы силащлы мцнагишя баш вердикдя, щятта мцщарибя едян тяряфлярдян биринин мцщарибя вязиййятини гябул етмядийи щалларда вя яразилярин щятта щярби мц- гавимятля цзляшмядян ишьал олундуьу вязиййятлярдя тятбиг едилир. Яэяр Ъ.к.-нда иштирак етмяйян гаршы тяряф юзцнцн щярби ямялиййатларында онларын мцддяаларына ямял едярся, Ъ.к.-нын иштиракчылары цчцн дя бу мцддяалара риайят етмяк мяъбуридир. Ъ.к.-нын мцддяалары битяряф юлкяляр цчцн дя мяъбуридир. Ъ.к. иштиракчы юлкялярин бу конвенсийаларын мцддяаларыны позмуш, йахуд онлары позан щансыса ямялиййат апармаьы ямр етмиш шяхслярин ахтарышы вя ъязаландырылмасы вязифялярини дя нязярдя тутур. Щямин шяхсляр яразисиндя ъинайят тюрятдикляри юлкянин мящкямясиня, йахуд Ъ.к.-нын иштиракчысы олан вя щямин шяхслярин тягсирляри щаггында сцбутлары олан истянилян юлкянин мящкямясиня верилирляр. Йаралыларын, хястялярин, щярби ясирлярин вя мцлки ящали- нин гясдян юлдцрцлмяси, ишэянъя верилмяси вя онларла вящшиъясиня давранылмасы, о ъцмлядян биоложи тяърцбялярин апарылмасы, саьламлыьа зяряр вурулмасы, щярби ясирлярин дцшмян ордусунда хидмятя мяъбур едилмяси, эиров эютцрцлмяси, щярби зярурят олмадан мцлкиййятя ъидди зийан вурулмасы вя с. Ъ.к.-нын ъидди позулмалары щесаб олунур. Ъ.к.-нын позулмасында тягсирли билинян шяхсляр щярби ъинайяткар щесаб едилмяли вя ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмалыдырлар.