Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN BADMİNTON FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН БАДМИНТОН ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1962 илдя Бакыда йарадылмыш, 1996 илдя йенидян тясис едилмишдир. Бейнялхалг Бадминтон Федерасийасынын (ИБФ) вя Авропа Бадминтон Федерасийасынын (ЕБФ) цзвцдцр (1998). 1962 илдя Бакы ш.-ндя илк бадминтон йарышлары вя чемпионат, 1963 илдя Азярб. биринъилийи кечирилмишдир. Йенийетмялярин 1969 ил (Клайпеда  ш.) ССРИ биринъилийиндя Г. Щадыйев чемпион, 1976 ил (Моэилйов ш.) биринъилийиндя ися М. Оруъов мцтляг чемпион олмушдур. 1997 илдя Ислам Юлкяляри Гадынларынын Идман Ойунларында Н. Мещдийева 3-ъц йери тутмушдур. 2010 илдя Иран Ислам Респ.-нда кечирилян бейнялхалг турнирдя Азярб. идманчылары гоша йарышларда бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN BADMİNTON FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН БАДМИНТОН ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1962 илдя Бакыда йарадылмыш, 1996 илдя йенидян тясис едилмишдир. Бейнялхалг Бадминтон Федерасийасынын (ИБФ) вя Авропа Бадминтон Федерасийасынын (ЕБФ) цзвцдцр (1998). 1962 илдя Бакы ш.-ндя илк бадминтон йарышлары вя чемпионат, 1963 илдя Азярб. биринъилийи кечирилмишдир. Йенийетмялярин 1969 ил (Клайпеда  ш.) ССРИ биринъилийиндя Г. Щадыйев чемпион, 1976 ил (Моэилйов ш.) биринъилийиндя ися М. Оруъов мцтляг чемпион олмушдур. 1997 илдя Ислам Юлкяляри Гадынларынын Идман Ойунларында Н. Мещдийева 3-ъц йери тутмушдур. 2010 илдя Иран Ислам Респ.-нда кечирилян бейнялхалг турнирдя Азярб. идманчылары гоша йарышларда бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN BADMİNTON FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН БАДМИНТОН ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1962 илдя Бакыда йарадылмыш, 1996 илдя йенидян тясис едилмишдир. Бейнялхалг Бадминтон Федерасийасынын (ИБФ) вя Авропа Бадминтон Федерасийасынын (ЕБФ) цзвцдцр (1998). 1962 илдя Бакы ш.-ндя илк бадминтон йарышлары вя чемпионат, 1963 илдя Азярб. биринъилийи кечирилмишдир. Йенийетмялярин 1969 ил (Клайпеда  ш.) ССРИ биринъилийиндя Г. Щадыйев чемпион, 1976 ил (Моэилйов ш.) биринъилийиндя ися М. Оруъов мцтляг чемпион олмушдур. 1997 илдя Ислам Юлкяляри Гадынларынын Идман Ойунларында Н. Мещдийева 3-ъц йери тутмушдур. 2010 илдя Иран Ислам Респ.-нда кечирилян бейнялхалг турнирдя Азярб. идманчылары гоша йарышларда бцрцнъ медал газанмышлар.