Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELOVA 


  БЕЛÓВА (Новиков а) Йелена Дмитрийевна (д. 28.7.1947, Хабаровск дийарынын Советскайа Гаван ш.) – Русийа идманчысы. Гылынъойнатма цзря ССРИ ямякдар идман устасы (1968). Шяхси биринъиликдя Олимпийа Ойунларынын гызыл медалыны газанмыш илк совет гадын идманчыдыр. 3 дяфя Олимпийа Ойунлары (1968, Мехико; 1972, Мцнhен; 1976, Монреал), шяхси биринъиликдя дцнйа (1969) вя команда биринъилийиндя дяфялярля дцнйа (1970–79) чемпиону олмушдур. Гылынъ
  ойнатма тарихиня даир китабларын мцяллифидир.

                                                                              

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELOVA 


  БЕЛÓВА (Новиков а) Йелена Дмитрийевна (д. 28.7.1947, Хабаровск дийарынын Советскайа Гаван ш.) – Русийа идманчысы. Гылынъойнатма цзря ССРИ ямякдар идман устасы (1968). Шяхси биринъиликдя Олимпийа Ойунларынын гызыл медалыны газанмыш илк совет гадын идманчыдыр. 3 дяфя Олимпийа Ойунлары (1968, Мехико; 1972, Мцнhен; 1976, Монреал), шяхси биринъиликдя дцнйа (1969) вя команда биринъилийиндя дяфялярля дцнйа (1970–79) чемпиону олмушдур. Гылынъ
  ойнатма тарихиня даир китабларын мцяллифидир.

                                                                              

  BELOVA 


  БЕЛÓВА (Новиков а) Йелена Дмитрийевна (д. 28.7.1947, Хабаровск дийарынын Советскайа Гаван ш.) – Русийа идманчысы. Гылынъойнатма цзря ССРИ ямякдар идман устасы (1968). Шяхси биринъиликдя Олимпийа Ойунларынын гызыл медалыны газанмыш илк совет гадын идманчыдыр. 3 дяфя Олимпийа Ойунлары (1968, Мехико; 1972, Мцнhен; 1976, Монреал), шяхси биринъиликдя дцнйа (1969) вя команда биринъилийиндя дяфялярля дцнйа (1970–79) чемпиону олмушдур. Гылынъ
  ойнатма тарихиня даир китабларын мцяллифидир.