Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN BİOFİZİKLƏR CƏMİYYƏTİ

  AZЯRBAYCAN БИОФИЗИКЛЯР ЪЯМИЙЙЯТИ – елми-иътимаи бирлик. “Интернатионал Унион фор Пуре анд Апплиед Биопщйсиъс” бейнялхалг тяшкилатынын цзвцдцр. 1998 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Ясас фяалиййяти цзвляринин ихтисасларынын артырылмасы, онларын елми ишляринин, кяшф вя сямяряляшдириъи тяклифляринин мцзакирясинин тяшкили, истещсалата тятбиги, бейнялхалг  елми  тяшкилатлар  вя  эюркямли елм хадимляри иля йарадыъылыг ялагяляринин сахланылмасы истигамятиндядир.  Ъямиййят елми   конфранслар,    семинарлар   кечирир; “Биофизиканын актуал проблемляри” дюври журналыны бурахыр. АБШ, Алманийа, Инэилтяря, Франса,  Йапонийа,  Русийа,  Тцркийя вя б. юлкялярин алимляри иля ямякдашлыг едир.  “Мцасир  биофизиканын  актуал  проблемляри” адлы елми ясярлярин кцллиййатыны няшр етдирмишдир (2002).   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN BİOFİZİKLƏR CƏMİYYƏTİ

  AZЯRBAYCAN БИОФИЗИКЛЯР ЪЯМИЙЙЯТИ – елми-иътимаи бирлик. “Интернатионал Унион фор Пуре анд Апплиед Биопщйсиъс” бейнялхалг тяшкилатынын цзвцдцр. 1998 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Ясас фяалиййяти цзвляринин ихтисасларынын артырылмасы, онларын елми ишляринин, кяшф вя сямяряляшдириъи тяклифляринин мцзакирясинин тяшкили, истещсалата тятбиги, бейнялхалг  елми  тяшкилатлар  вя  эюркямли елм хадимляри иля йарадыъылыг ялагяляринин сахланылмасы истигамятиндядир.  Ъямиййят елми   конфранслар,    семинарлар   кечирир; “Биофизиканын актуал проблемляри” дюври журналыны бурахыр. АБШ, Алманийа, Инэилтяря, Франса,  Йапонийа,  Русийа,  Тцркийя вя б. юлкялярин алимляри иля ямякдашлыг едир.  “Мцасир  биофизиканын  актуал  проблемляри” адлы елми ясярлярин кцллиййатыны няшр етдирмишдир (2002).   

  AZƏRBAYCAN BİOFİZİKLƏR CƏMİYYƏTİ

  AZЯRBAYCAN БИОФИЗИКЛЯР ЪЯМИЙЙЯТИ – елми-иътимаи бирлик. “Интернатионал Унион фор Пуре анд Апплиед Биопщйсиъс” бейнялхалг тяшкилатынын цзвцдцр. 1998 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Ясас фяалиййяти цзвляринин ихтисасларынын артырылмасы, онларын елми ишляринин, кяшф вя сямяряляшдириъи тяклифляринин мцзакирясинин тяшкили, истещсалата тятбиги, бейнялхалг  елми  тяшкилатлар  вя  эюркямли елм хадимляри иля йарадыъылыг ялагяляринин сахланылмасы истигамятиндядир.  Ъямиййят елми   конфранслар,    семинарлар   кечирир; “Биофизиканын актуал проблемляри” дюври журналыны бурахыр. АБШ, Алманийа, Инэилтяря, Франса,  Йапонийа,  Русийа,  Тцркийя вя б. юлкялярин алимляри иля ямякдашлыг едир.  “Мцасир  биофизиканын  актуал  проблемляри” адлы елми ясярлярин кцллиййатыны няшр етдирмишдир (2002).