Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN BİOKİMYAÇILAR VƏ MOLEKULYAR BİOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  AZЯRBAYCAN БИОКИМЙАЧЫЛАР ВЯ МОЛЕКУЛЙАР БИОЛОГЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – биокимйа, молекулйар биолоэийа, еляъя дя онларла баьлы сащялярдя елми вя педагожи фяалиййят эюстярян алимлярин кюнцллц елми-иътимаи бирлийи. 1962 илдян фяалиййят эюстярян Азярб. биокимйачылар ъямиййятинин щцгуги вариси кими 1998 илдя тясис едилмишдир. 1999 илдян ФЕБС-ин (43 юлкя), 2000 илдян Бейнялхалг Биокимйа вя Молекулйар Биолоэийа Иттифагынын (66 юлкя) цзвцдцр. Бакыдадыр. Ясас вязифяси мцвафиг елм сащяляриндя фундаментал вя тятбиги йюнцмлярдя  елми-педагожи  фяалиййят эюстярянляря йардымчы олмаг, онлары елми ядябиййатла тямин етмяк, елми конфранслар, семинарлар вя с. тяшкил етмяк, щямчинин хариъи юлкялярин алимляри иля елми ямякдашлыьа тякан вермякдир. ФЕБС-ин (Авропа Биокимйа Ъямиййятляри Федерасийасы) дястяйи иля эянъ азярб. тядгигатчыларын Авропанын апарыъы елми мяркязляриндя тящсиллярини давам етдирмясиня, тяърцбя кечмясиня вя бирэя елми тядгигатлар апармасына имкан йаратмаг ъямиййятин ясас вязифяляриндяндир Кечирдийи ики конфрансын материаллары тезисляр вя мягаляляр шяклиндя чап  олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN BİOKİMYAÇILAR VƏ MOLEKULYAR BİOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  AZЯRBAYCAN БИОКИМЙАЧЫЛАР ВЯ МОЛЕКУЛЙАР БИОЛОГЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – биокимйа, молекулйар биолоэийа, еляъя дя онларла баьлы сащялярдя елми вя педагожи фяалиййят эюстярян алимлярин кюнцллц елми-иътимаи бирлийи. 1962 илдян фяалиййят эюстярян Азярб. биокимйачылар ъямиййятинин щцгуги вариси кими 1998 илдя тясис едилмишдир. 1999 илдян ФЕБС-ин (43 юлкя), 2000 илдян Бейнялхалг Биокимйа вя Молекулйар Биолоэийа Иттифагынын (66 юлкя) цзвцдцр. Бакыдадыр. Ясас вязифяси мцвафиг елм сащяляриндя фундаментал вя тятбиги йюнцмлярдя  елми-педагожи  фяалиййят эюстярянляря йардымчы олмаг, онлары елми ядябиййатла тямин етмяк, елми конфранслар, семинарлар вя с. тяшкил етмяк, щямчинин хариъи юлкялярин алимляри иля елми ямякдашлыьа тякан вермякдир. ФЕБС-ин (Авропа Биокимйа Ъямиййятляри Федерасийасы) дястяйи иля эянъ азярб. тядгигатчыларын Авропанын апарыъы елми мяркязляриндя тящсиллярини давам етдирмясиня, тяърцбя кечмясиня вя бирэя елми тядгигатлар апармасына имкан йаратмаг ъямиййятин ясас вязифяляриндяндир Кечирдийи ики конфрансын материаллары тезисляр вя мягаляляр шяклиндя чап  олунмушдур.

  AZƏRBAYCAN BİOKİMYAÇILAR VƏ MOLEKULYAR BİOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  AZЯRBAYCAN БИОКИМЙАЧЫЛАР ВЯ МОЛЕКУЛЙАР БИОЛОГЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – биокимйа, молекулйар биолоэийа, еляъя дя онларла баьлы сащялярдя елми вя педагожи фяалиййят эюстярян алимлярин кюнцллц елми-иътимаи бирлийи. 1962 илдян фяалиййят эюстярян Азярб. биокимйачылар ъямиййятинин щцгуги вариси кими 1998 илдя тясис едилмишдир. 1999 илдян ФЕБС-ин (43 юлкя), 2000 илдян Бейнялхалг Биокимйа вя Молекулйар Биолоэийа Иттифагынын (66 юлкя) цзвцдцр. Бакыдадыр. Ясас вязифяси мцвафиг елм сащяляриндя фундаментал вя тятбиги йюнцмлярдя  елми-педагожи  фяалиййят эюстярянляря йардымчы олмаг, онлары елми ядябиййатла тямин етмяк, елми конфранслар, семинарлар вя с. тяшкил етмяк, щямчинин хариъи юлкялярин алимляри иля елми ямякдашлыьа тякан вермякдир. ФЕБС-ин (Авропа Биокимйа Ъямиййятляри Федерасийасы) дястяйи иля эянъ азярб. тядгигатчыларын Авропанын апарыъы елми мяркязляриндя тящсиллярини давам етдирмясиня, тяърцбя кечмясиня вя бирэя елми тядгигатлар апармасына имкан йаратмаг ъямиййятин ясас вязифяляриндяндир Кечирдийи ики конфрансын материаллары тезисляр вя мягаляляр шяклиндя чап  олунмушдур.