Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CENKİNSON

  ЪÉНКИНСОН (Женкинсон) Ентони (1529–1610) – инэилис сяййащы, таъир. 1557–72 иллярдя дюрд дяфя Русийада, 1558–59 иллярдя Орта Асийада олмушдур. Москва ширкятинин нцмайяндяси кими 1562–63 иллярдя Сяфявиляр дювлятиня эюндярилмиш вя шащ Ы Тящмасиб тяряфиндян гябул едилмишди (20.11.1562). Ъ.-ун сяйащятнамясиндя Дярбянд, Шабран, Шамахы, Яряш, Ъавад, Ярдябил, Тябриз вя с. шящярляр, Сяфявиляр дювлятиндя ипяк тиъаряти, Волга-Хязяр тиъарят йолунун Инэилтяря цчцн сярфяли олмасы, о ъцмлядян Ширван кралы адландырдыьы бяйлярбяйи Абдулла хан Устаълынын ону Шамахыда гонаг етмяси (сцфряйя 290-дяк хюряк, мцхтялиф йемяк вя с. гойулмасы) вя с. щаггында мялумат верилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CENKİNSON

  ЪÉНКИНСОН (Женкинсон) Ентони (1529–1610) – инэилис сяййащы, таъир. 1557–72 иллярдя дюрд дяфя Русийада, 1558–59 иллярдя Орта Асийада олмушдур. Москва ширкятинин нцмайяндяси кими 1562–63 иллярдя Сяфявиляр дювлятиня эюндярилмиш вя шащ Ы Тящмасиб тяряфиндян гябул едилмишди (20.11.1562). Ъ.-ун сяйащятнамясиндя Дярбянд, Шабран, Шамахы, Яряш, Ъавад, Ярдябил, Тябриз вя с. шящярляр, Сяфявиляр дювлятиндя ипяк тиъаряти, Волга-Хязяр тиъарят йолунун Инэилтяря цчцн сярфяли олмасы, о ъцмлядян Ширван кралы адландырдыьы бяйлярбяйи Абдулла хан Устаълынын ону Шамахыда гонаг етмяси (сцфряйя 290-дяк хюряк, мцхтялиф йемяк вя с. гойулмасы) вя с. щаггында мялумат верилмишдир.

  CENKİNSON

  ЪÉНКИНСОН (Женкинсон) Ентони (1529–1610) – инэилис сяййащы, таъир. 1557–72 иллярдя дюрд дяфя Русийада, 1558–59 иллярдя Орта Асийада олмушдур. Москва ширкятинин нцмайяндяси кими 1562–63 иллярдя Сяфявиляр дювлятиня эюндярилмиш вя шащ Ы Тящмасиб тяряфиндян гябул едилмишди (20.11.1562). Ъ.-ун сяйащятнамясиндя Дярбянд, Шабран, Шамахы, Яряш, Ъавад, Ярдябил, Тябриз вя с. шящярляр, Сяфявиляр дювлятиндя ипяк тиъаряти, Волга-Хязяр тиъарят йолунун Инэилтяря цчцн сярфяли олмасы, о ъцмлядян Ширван кралы адландырдыьы бяйлярбяйи Абдулла хан Устаълынын ону Шамахыда гонаг етмяси (сцфряйя 290-дяк хюряк, мцхтялиф йемяк вя с. гойулмасы) вя с. щаггында мялумат верилмишдир.